Türkiye’deki Üniversite Kütüphanelerinin Çevrim İçi Misyon Bildirimlerinin Analizi

Misyon bildirimleri kurumun amaçlarını, hedeflerini, önceliklerini, ilke ve değerlerini, kısaca varlık sebebini belirten ifadelerdir. Üniversite kütüphaneleri de misyon bildirimleri yoluyla kurumsal kimliklerine ilişkin önemli işaretler sergilemektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinin çevrimiçi misyon bildirimlerinin içeriğini analiz etmektir. Böylece Türk üniversite kütüphanelerinin misyon bildirimi oluşturma stratejileri analiz edilebilecek ve kendilerine ne tür roller ve işlevler yükledikleri anlaşılabilecektir. Bu kapsamda Web sitelerinde misyon bildirimi olan 139 üniversite kütüphanesi çalışmaya dahil edilmiştir. Oluşturulan kapsamlı temalar çerçevesinde misyon bildirimi ifadelerinin içeriği analiz edilmiştir. Sonuçta misyon bildirimlerinde yer alan 21 farklı temaya ulaşılmış olup gerekli görülen durumlarda bazı temaların alt temalarına da yer verilmiştir. En sık karşılaşılan temalar; eğitim rolü, kullanıcı, ilke ve değerler, kaynak, kaynaklara erişim, araştırma rolü, odak noktası, hizmet, teknolojik rol olarak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda öneri olarak ilgili konuda daha çok araştırma yapılmasının önemine dikkat çekilmektedir.

An Analysis of Online Mission Statements of Unıversity Libraries in Turkey

___

 • Büyüköztürk, Şener, Ebru Kılıç Çakmak, Özcan Erkan Akgün, Şirin Karadeniz ve Funda Demirel. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 22. bs. Pegem Akademi, Ankara, 2016.
 • Graham, John W. ve Wendy C. Havlick. Mission Statements: A Guide to the Corporate and Nonprofit Sectors. Garland Publishing, New York and London, 1994.
 • Kakırman Yıldız, Asiye. Bilgi Hizmetlerinde Değişim Yönetimi: Süreç ve Haritalar. Beta, İstanbul 2011.
 • Karasar, Niyazi. Bilimsel Araştırma Yöntemi. 24. bs. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara 2012.
 • Neuman, W. Lawrance. Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar: 1. Cilt. Çev. Sedef Özge. 5. bs. Yayın Odası, İstanbul 2006.
 • Türk Dil Kurumu. “Misyon.” Türkçe Sözlük içinde, ed. Şükrü Haluk Akalın, Recep Toparlı, Mustafa Argunşah, Nurettin Demir, Nevzat Gözaydın, Melek Özyetgin, Hamza Zülfikar, vd. Türk Dil Kurumu, Ankara 2011.
 • Wallace, Linda K. Libraries, Mission and Marketing : Writing Mission Statements That Work. American Library Association, Chicago 2004.
 • Welch, Lee. The Other 51 Weeks: A Marketing Handbook for Librarians. Göz. Geç. bs. Center for Information Studies, 2006. Yıldırım, Ali ve Hasan Şimşek. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 8. bs. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2011.
 • Aldrich, Alan W. “Following the Phosphorous Trail of Research Library Mission Statements into Present and Future Harbors.” Sailing Into the Future: Charting Our Destiny : Proceedings of the Thirteenth National Conference of the Association of College and Research Libraries, March 29-April 1, 2007, Baltimore, Maryland içinde ed. Hugh A. Thompson, 304–16. American Library Association, 2007. https://alair.ala.org/bitstream/handle/11213/17010/aldrich_researchlibrarymissionstatements.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Erişim tarihi: 04.05.2022].
 • Dil Derneği. “Misyon.” Türkçe Sözlük Ara-Bul içinde. Dil Derneği, t.y. http://www.dildernegi.org.tr/TR,274/turkce-sozluk-ara-bul.html. [Erişim tarihi: 03.05.2022].
 • Johnson, Heather. “Strategic Planning for Modern Libraries.” Library Management, XV/1, (1994), 7–18. https://doi.org/10.1108/01435129410049007. [Erişim tarihi: 03.05.2022].
 • Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kanun No. 5018, Resmi Gazete 25326, (2003). https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5018&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 [Erişim tarihi: 05.06.2021].
 • Türk Dil Kurumu. “Misyon.” Türk Dil Kurumu Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü içinde. Türk Dil Kurumu, 2019. https://sozluk.gov.tr/ [Erişim tarihi: 05.06.2021].
 • Türkiye Bilimler Akademisi. “Misyon.” TÜBA - Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü içinde. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 2013. http://terim.tuba.gov.tr/. [Erişim tarihi: 06.06.2021].
 • Members of the Government Libraries Section of the International Federation of Library Associations. “Mission and / or Vision Statements of Government Libraries Worldwide,” 2011. https://www.ifla.org/wp-content/uploads/files/assets/government-libraries/publications/MissionStatementsAugust2011-2.doc [Erişim tarihi: 02.06.2022].
 • Olson, Chris. “Casting New Light on Missions and Visions About.” Marketing Treasures: The Electronic Newsletter With Marketing Ideas For Information Professionals, XV/2, (2006). http://www.chrisolson.com/marketingtreasures/mtcontent/MTPDFs/MTVol15PDFs/Vol15N2Feb06.pdf [Erişim tarihi: 05.06.2022].
 • Schroeder, Randall ve Wartburg College. “Mission Statement vs . Guiding Principles.” Loex Quarterly, XXXIV/1 (1999), s. 8–10. https://commons.emich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1083&context=loexquarterly [Erişim tarihi: 03.06.2022].
 • Svenningsen, Karen ve Lois Cherepon. “Revisiting Library Mission Statements in the Era of Technology.” Collection Building, XVII/1, (1998), 16–19. https://doi.org/10.1108/01604959810368956. [Erişim tarihi: 07.06.2022].
 • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (Sürüm 3.1). Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2021. http://www.sp.gov.tr/upload/xSpKutuphane/files/0QRai+Kamu_Idareleri_Icin_Stratejik_Planlama_Kilavuzu_V3_1_.pdf [Erişim tarihi: 05.06.2022].
 • ———, Üniversiteler Için Strateji̇k Planlama Rehberi̇ (Sürüm 1.1). Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2021. http://www.sp.gov.tr/upload/xSpKutuphane/files/jXL5k+Universiteler_Icin_Stratejik_Planlama_Rehberi_V1_1_.pdf [Erişim tarihi: 05.06.2022].
 • Wadas, Linda R. “Mission Statements in Academic Libraries: A Discourse Analysis.” Library Management, XXXVIII/2-3, (2017), s. 108–16. https://doi.org/10.1108/LM-07-2016-0054. [Erişim tarihi: 03.06.2022].
 • Yükseköğretim Kurulu. “Üniversiteler Hakkında Genel Bilgiler.” Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, t .y. https://istatistik.yok.gov.tr/zkau/view/z_pb4/zEBQg71/c9e/1/Üniversite Hakkında Genel Bilgiler.xls [Erişim tarihi: 27.10.2021].