Z Kuşağı YouTube Kullanım Motivasyonları

Network’ gençleri olarak ifade edilen Z Kuşağı, YouTube’u son derece aktif kullanarak sosyalleşmekte, neredeyse tüm iletişimlerini dijital teknolojik aletlerle kurarak adeta yüksek teknoloji ile var olmaktadır. Hızın önem kazandığı tüketim toplumu içine doğan Z Kuşağı, toplumsal pratiklerin etkisiyle kendi dünyalarını yaratarak, kuşaklararası değer değişimini fark edilebilir bir şekilde ortaya koymaktadırlar. Bu kapsamda, rastgele örnekleme metodu kullanılarak, Z Kuşağı YouTube kullanıcılarının kullanım motivasyon farklılığı olup olmadığını ortaya çıkarmak amacıyla 654 katılımcıyla anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, ilköğretim öğrencileri ile ortaöğretim öğrencilerinin YouTube kullanım motivasyonları ile haftalık ve günlük olarak YouTube’a erişim sağladıkları araçların farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. İlköğretimdeki Z Kuşağı kullanıcılarının YouTube kullanım motivasyonu açısından akran olma durumunun önemli olduğu ve bu nedenle dijital medya okuryazarlığına ağırlık verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

YouTube Use Motivations of Generation Z

Referred to as the “Network” teenagers, Generation Z socialize by using YouTube and communicating almost entirely by means of digital technological tools. Generation Z who were born into a consumption society in which speed gained importance, create their own world under the influence of social practices, thereby noticeably revealing the intergenerational change in values. Within this scope, some 654 respondents were surveyed by employing the method of random sampling in order to reveal whether there were differences in the use motivations Generation Z YouTube users. In the research, it turned out that YouTube use motivations of the primary school students and the secondary school students and the tools whereby they accessed YouTube weekly and daily differed. It was concluded that the state of being peers was significant in terms of the YouTube use motivations of primary school Generation Z users and that one should therefore concentrate on digital media literacy.

Kaynakça

Adıgüzel, O., Batur, H. Z. & Ekşili, N. (2014). Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı ile Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar. Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 1(19), 165-182.

Akdemir, A., Konakay, G., Demirkaya, H., Noyan, A., Demir, B., Ağ, C., Pehlivan, Ç., Özdemir, E., Akduman, G., Eregez, H., Öztürk, İ. ve Balcı, O. (2013). Y Kuşağının Kariyer Algısı, Kariyer Değişimi ve Liderlik Tarzı Beklentilerinin Araştırılması. Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal of Economics and Management Research, 2(2), 11-42.

Akyazı, E. & Ünal, A. T. (2013). İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Amaç, Benimseme, Yalnızlık Düzeyi İlişkisi Bağlamında Sosyal Ağları Kullanımı. Global Media Journal Turkish Edition, 6(3), 1-24.

Altuntuğ, N. (2012). Kuşaktan Kuşağa Tüketim Olgusu ve Geleceğin Tüketici Profili. Journal of Organization and Management Sciences, 4(1), 203-212.

Arslan, A. & Staub, S. (2015). Kuşak Teorisi ve İçgirişimcilik Üzerine Bir Araştırma. Kafkas University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty, 6(11), 1-24.

BCC. (2018). Facebook'tan Soğuyan Amerikan Gençliği, YouTube, Instagram ve Snapchat'e Yöneldi. https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-44327963 Access: 10.12.2018.

Bento, M., Martinez, L. M. & Martinez, L. F. (2018). Brand Engagement and Search for Brands on Social Media: Comparing Generations X and Y in Portugal. Journal of Retailing and Consumer Services, 43, 234-241.

Bonander, A.R & Marsh, M.L. (2015) Modern Mimicry and YouTube: How Technology Has Influenced Pedagogy and Performance of Poetry Interpretation Within Competitive Forensics. Communication Studies, 66(4), 448-457.

Çetin, C. & Karalar, S. (2016). X, Y ve Z Kuşağı Öğrencilerinin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Algıları Üzerine Bir Araştırma. Journal of Administrative Sciences. 14(28), 157-197.

Çetin, M. & Bel, A. (2014). Geleneksel Medya Gündeminin Belirlenmesinde Sosyal Medyanın Rolü. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (38), 55-72.

Çomu, T. (2012). Video Paylaşım Ağlarında Nefret Söylemi: Youtube Örneği. Ankara University Institute of social Sciences Department of Women’s Studies Master’s Thesis. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RYan9_S-Z7Eir3xdWGXBiMSMeQ_SNdyvuR7qfFEtQZATzhapUDVh5gRVq5kC_hH4 Access: 10.12.2018.

Çubukcu, A. & Bayzan, Ş. (2013). Türkiye’de Dijital Vatandaşlık Algısı ve Bu Algıyı İnternetin Bilinçli, Güvenli ve Etkin Kullanımı ile Artırma Yöntemleri. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 5, 148-174.

DellEMC. (2019). Z Kuşağı Türkiye Araştırması Sonuçları. https://blog.dellemc.com/tr-tr/z-kusagi-turkiye-arastirma-sonuclari/ Access: 24.01.2019.

Eshleman, J.R. & Bullcroft, R. (2009). The Family. 12th edition, NJ: Prentice Hall.

Gurău, C. (2012). A Life‐Stage Analysis of Consumer Loyalty Profile: Comparing Generation X and Millennial Consumers. Journal of Consumer Marketing. 29(2), 103-113.

Inglehart, R.F. (2008). Changing Values Among Western Publics From 1970 To 2006. West European Politics, 31(1-2), 130-146.

Issa, T. & Isaias, P. (2016). Internet Factors Influencing Generations Y and Z in Australia and Portugal: A Practical Study. Information Processing & Management, 52(4), 592-617.

Karahasan, F. (2018). Açılın Gençler Geliyor: Y ve Z Nesilleri Nasıl Bir Dünya Kuracak? Türkiye’de ve Dünyada Gençler Ne Düşünüyor, Ne Bekliyor, Neyi Hayal Ediyorlar? İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık.

Karahisar, T. (2013). Dijital Nesil, Dijital İletişim ve Dijitalleşen (!) Türkçe. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 4(12), 71-83.

Keleş, H.N. (2011). Y Kuşağı Çalışanlarının Motivasyon Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Organization and Management Sciences, 3(2), 129-139.

Klobas, J.E., McGill, T.J., Moghavvemi, S. & Paramanathan, T. (2018). Compulsive YouTube Usage: A comparison of Use Motivation and Personality Effects. Computers in Human Behavior, 87, 129-139.

Kraljević, R. & Filipović, Z. (2017). Gender Differences and Consumer Behavior of Millennials. Acta Economica Et Turistica, 3(1), 5-13.

Kuyucu, M. (2017). Y Kuşağı ve Teknoloji: Y Kuşağının İletişim Teknolojilerini Kullanım Alışkanlıkları. Gumushane University e-journal of Faculty of Communication, 5(2), 845-872.

Lissitsa, S. & Kol, O. (2016). Generation X vs. Generation Y–A Decade of Online Shopping. Journal of Retailing and Consumer Services, 31, 304-312.

Lower, J. (2008). Brace Yourself Here Comes Generation Y, Critical Care Nurse, 28(5), 80-84. http://ccn.aacnjournals.org/content/28/5/80.full.pdf+html Access: 15.12.2018.

Mannheim, K. (1952) The Problem of Generations Essays on the Sociology of Knowlegde Routledge, London. http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/201/articles/27MannheimGenerations.pdf Access: 10.12.2018.

Mercimek, B., Yaman, N. D., Kelek, A. & Odabaşı, H. F. (2016). Dijital Dünyanın Yeni Gerçeği: Troller. Trakya University Journal of Education, 6(1), 67-77.

Metin, S. & Kızıldağ, D. (2017). X Ve Y Kuşaklarının Kariyer Beklentilerinin Farklılaşması: Otomotiv Sektöründe Bir Araştırma. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, 14(40), 340-363.

Moss, S. (2010). Generational Cohort Theory. https://www.sicotests.com/psyarticle.asp?id=374 Access: 15.12.2018.

Özdemir, Ş. (2017). Kuşaklar Teorisine Göre Türkiye'deki Gençlerin Medya Kullanım Alışkanlıkları ve İstanbul Örneği. Marmara University Institute of Social Sciences. Unpublished Master’s Thesis.

Özmen, E. (2018). Sosyal Medya ve Modanın Dijitalleşmesi Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Bir Durum Çalışması: Y Kuşağı Örneği. Akdeniz University Journal of Communication Faculty, 29, 128-150.

Priporas, C.-V., Stylos, N. & Fotiadis, A. K. (2017). Generation Z Consumers' Expectations of Interactions in Smart Retailing: A Future Agenda. Computers in Human Behavior, 77, 374-381.

Quintal, V., Phau, I., Sims, D. & Cheah. I. (2016). Factors Influencing Generation Y’s Purchase Intentions of Prototypical Versus Me-Too Brands. Journal of Retailing and Consumer Services, 30, 175–183.

Sarsar, F. & Engin, G. (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya Okur-Yazarlık Düzeylerinin İncelenmesi. Ege Journal of Education, (16)1, 165-176.

Somyürek, S. (2014). Öğretim Sürecinde Z Kuşağının Dikkatini Çekme: Artırılmış Gerçeklik. Education Technology Theory and Practice, 4(1), 63-80.

Strauss, W. & Howe, N. (1991). Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069. New York: William Morrow and Company Inc. https://archive.org/details/GenerationsTheHistoryOfAmericasFuture1584To2069ByWilliamStraussNeilHowe Access: 17.12.2018.

Taş, H. Y., Demirdöğmez, M. & Küçükoğlu, M. (2017). Geleceğimiz Olan Z Kuşağının Çalışma Hayatına Muhtemel Etkileri. OPUS International Journal of Society Researches, 7(13), 1031-1048.

Taylor, J. C. (2008). Whither March the Cohorts: The Validity of Generation Theory as a Determinant of the Sociocultural Values of Canadian Forces Personnel. Toronto: Canadian Forces College National Security Studies Program. https://www.cfc.forces.gc.ca/259/281/280/taylor.pdf Access: 10.12.2018.

TDK, (2018). www.tdk.gov.tr. Access: 10.12.2018.

Thorson, K., Driscoll, K., Ekdale, B., Edgerly, S.,Thompson L. G., Schrock, A., Swartz, L., Vraga, E. K. & Wells, C. (2013). YouTube, Twitter And The Occupy Movement, Information. Communication & Society, 16(3), 421-451.

Tunçalp, B. (2017). Ezber Bozan Yeni Nesil: Z Kuşağı. Dijital Medya ve Çocuk. İstanbul Bilgi University Faculty of Communication. https://dijitalmedyavecocuk.bilgi.edu.tr/2017/11/14/ezber-bozan-yeni-nesil-z-kusagi/ Access: 10.12.2018.

Turner, A. (2015). Generation Z: Technology and Social Interest. The Journal of Individual Psychology 71(2), 103-113.

Türk, A. (2013). Değişimi Değiştiren Geleceği Dönüştüren Y Kuşağı. İstanbul: Kafekültür Yayıncılık.

Yelkikalan, N., Akatay, A. & Altın, E. (2010). Yeni Girişimcilik Modeli ve Yeni Nesil Girişimci Profili: İnternet Girişimciliği ve Y, M, Z Kuşağı Girişimci. The Journal of Social Economic Research, 10(20), 489-506.

Kaynak Göster

APA Köktener, A , Algül, A . (2020). YouTube Use Motivations of Generation Z . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (4) , 417-434 . DOI: 10.18026/cbayarsos.679505