Annales Penceresinden Yemeğin Kültürel Tarihi: Ekmek ve Bira Örneği

Yirminci yüzyıl tarihyazımında önemli bir yeri olan Annales okulu, geleneksel tarih yazımından farklı olarak ekonomik toplumsal ve kültürel tarihle de ilgilenir. Gündelik hayatın içerisinde tarih dışı görülen yemek, ekonomik ve sosyal süreçleri etkilemesi bakımından Annales’in çalışma kapsamına girer. Bu çalışmada, ekmek ve biranın antik dönemden üretim ve tüketim bağlamının değiştiği kapitalizme geçiş dönemine kadar uzun erimli bir sürecin ekonomik ve kültürel olarak değişimi temelinde farklılaşmalarının izi sürülecektir. Ekmek ve bira antik dönemden günümüze değin var olagelmiş iki temel tüketim maddesidir. Neolitik dönemle birlikte insanlığın beslenme rejiminde yerini alan ve tarih sahnesinden düşmeyen ekmek ve biranın, aynı hammaddeye dayandığı halde algılanma biçiminin nasıl farklılaştığı sorusu çalışmanın çıkış noktasını oluşturur.

Cultural History of Food the Annales Perspective: The Example of Bread and Beer

The Annales school, which has an important place in Twentieth-Century historiography, deals mainly with economic, social and cultural history. Food, which is seen as a non-historical subject in everyday life, falls within the scope of Annalesin's work in terms of affecting economic and social processes. The study will trace the differentiation of bread and beer on the basis of the economic and cultural change of a long-term process from antiquity to the transition period to capitalism, where the context of production and consumption changes. The question of how bread and beer, which took its place in the feeding regime of humanity with the Neolithic period and did not fall off the stage of history, differed in the way it was perceived, even though it was based on the same raw material, forms the starting point of the study.

Kaynakça

Bloch, M. (2018). Tarih savunusu veya tarihçilik mesleği. (A. Berktay, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Bloch, M. (2019). Feodal toplum. (M. Ali Kılıçbay, Çev.). Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Bober, P. P. (2014). Antikçağ ve ortaçağda sanat, kültür ve mutfak. (Ü. Tansel, Çev.). İstanbul: Kitap Yayınevi.

Braudel, F. (1958). History and the social sciences: The long term. (Sian France, Çev.). Annales: Economies, Societes, Civilisations, 4, 725 -753. DOI: 10.1177/053901847000900107.

Braudel, F. (2017). Maddi uygarlık: Gündelik hayatın yapıları. (M. Ali Kılıçbay, Çev.). Ankara: İmge Kitabevi.

Braudel, F. (2017a). Maddi uygarlık: Dünyanın zamanı. (M. Ali Kılıçbay, Çev.). Ankara: İmge Kitabevi.

Braudel, F. (2017b). Maddi uygarlık: Mübadele oyunları. (M. Ali Kılıçbay, Çev.). Ankara: İmge Kitabevi.

Burke, P. (1985). Modern Avrupa’nın ilk dönemlerinde toplum ve ekonomiye giriş. A. Boratav (Ed.), Tarih ve tarihçi: Annales okulu izinde içinde, (s. 11-19). İstanbul: Alan Yayıncılık.

Burke, P. (2008). Kültür tarihi. (M.Tunçay, Çev.). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.

Burke, P. (2014). Fransız tarih devrimi Annales Okulu. (M. Küçük, Çev.). Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Childe, G.V. (2010). Kendini yaratan insan. (F. Ofluoğlu, Çev.). İstanbul: Varlık Yayınları.

Duby, G. (1991). Erkek ortaçağ. (M. A. Kılıçbay, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Faulkner, N. (2012). Marksist dünya tarihi: Neandertallerden neoliberallere. (T.Öncel, Çev.). İstanbul: Yordam Kitap.

Federici, S. (2012). Caliban ve cadı: Kadınlar, beden ve ilksel birikim. (Ö. Karakaş, Çev.). Otonom Yayıncılık: İstanbul.

Friedell, E. (1999). Antik Yunan’ın kültür tarihi. (N. Aça, Çev.). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

Genç, Ö. (2016). Çocukların orta çağ Avrupası’ndaki yeri. Vakanüvis - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, 1(1), 241-261. https://doi.org/10.24186/vakanuvis.233672.

Gezgin, İ. (2009). Gılgamış. İstanbul: Alfa Yayınları.

Goody, J. (2013). Yemek, mutfak, sınıf: Karşılaştırmalı sosyoloji çalışması. (M. G. Güran, Çev.). İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

Güvenç, B. (2011). İnsan ve kültür. İstanbul: Boyut Yayıncılık.

Iggers, G. G. (2000). Bilimsel nesnellikten postmodernizme: Yirminci yüzyıl tarihyazımı. (G. Ç. Güven, Çev.) İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Işın, P. M. (2019). Yemeğin kültürel tarihi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Journet, N. (2009). Kültür nedir? N. Journet (Ed.), Evrenselden Özele Kültür içinde (Y. Sezen, Çev.), (s. 15-33). İstanbul: İz Yayıncılık.

Kartari, A. (2014). Kültür, farklılık, iletişim. İstanbul: İletişim Yayınları.

Kempen, R. (2018). Bira. (M. Özen, Çev.). İstanbul: Kolektif Kitap.

Montanari, M. (1995). Avrupa’da yemeğin tarihi. (M. Önen & B. Hinginar, Çev.). İstanbul: Afa Yayıncılık.

Montanari, M. (2018). Kıtlık ve bolluk. (M. Önen & B. H. Çoban, Çev.). Ankara: Nika Yayınevi.

Moore, W. J. (2003). Capitalism as world-ecology: Braudel and Marx on environmental history. Organization & Environment, 16(4), December, 431-458. DOI: 10.1177/1086026603259091.

Phillips, R. (2016). Alkol tarihi. (D. B. Cenkçiler, Çev.). İstanbul: Maya Kitap.

Ponting, C. (2008). Dünyanın yeşil tarihi: Çevre ve büyük uygarlıkların çöküşü. (A. Başçı, Çev.). İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları.

Schivelbusch, W. (2000). Keyif verici maddelerin tarihi. (Z. A.Yılmazer, Çev.). Ankara: Dost Kitabevi.

Silvertown, J. (2018). Darwin’le akşam yemeği. (C. E. Topaktaş, Çev.). İstanbul: Kolektif Kitap. Acar, T. (2008). Maddenin farklı fonksiyonlaşmasını belirlemede kullanılan genelleştirilmiş aşamalı doğrusal modelleme, lojistik regresyon ve olabilirlik oranı tekniklerinin karşılaştırılması (Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara). Erişim adresi: http://tez2.yok.gov.tr/

Kaynak Göster

APA Yılmaz, A , Telli, R . (2021). Annales Penceresinden Yemeğin Kültürel Tarihi: Ekmek ve Bira Örneği . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (2) , 273-288 . DOI: 10.18026/cbayarsos.888605
  • ISSN: 1304-4796
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Manisa Celal Bayar Üniversitesi

39.4b 25.8b