ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı, örgütsel öğrenme ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi inceleyerek, örgütsel öğrenmenin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisini belirlemektir. Bu bağlamda Türkiye’de A İlinde yer alan iki kamu kurumu çalışanlarına yönelik bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Kolayda örneklem yöntemiyle toplam 155 kamu çalışanına anket uygulanarak, konuya ilişkin veriler toplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda bireye yönelik örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgüte yönelik örgütsel vatandaşlık davranışı ile örgütsel öğrenme arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu ve örgütsel öğrenmenin bireye yönelik örgütsel vatandaşlık davranışını ve örgüte yönelik örgütsel vatandaşlık davranışını olumlu etkilediği belirlenmiştir. Özellikle örgütsel öğrenmenin, çalışanların örgüte yönelik örgütsel vatandaşlık davranışlarını daha yüksek düzeyde etkilediği dikkat çeken sonuçlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL LEARNING ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR

The purpose of this study is to determine the effect of organizational learning on organizational citizenship behavior by examining the relationship between organizational learning and organizational citizenship behavior. In this manner, a study was held on employees of two public institutions in A city in Turkey. Data were collected on the subject by applying a questionnaire a total of 155 public employees with easy sampling method. As a result of the analysis, it has been identified that there is a positive relationship between organizational citizenship behavior to ındividual and organizational citizenship behavior to organization, with organizational learning, and organizational learning positively affects organizational citizenship behavior to ındividual and organizational citizenship behavior to organization. Especially, as one of the remarkable results has emerge that organizational learning has a higher effect on organizational citizenship behavior to organization.

Kaynakça

Akgün A. E., İnce H., İmamoğlu S. Z., Keskin H. ve Kocoğlu İ. (2014), The Mediator Role of Learning Capability and Business İnnovativeness between Total Quality Management and Financial Performance, International Journal of Production Research, Vol. 52, No.3, s.888-901.

Alanoğlu, M. ve Demirtaş, Z. (2016). The Relationships between Organizational Learning Level, School Effectiveness and Organizational Citizenship Behavior, Journal of Education and Training Studies, 4(4), 35-44.

Angazi, H., Keshtmand, Z. and Moradi, M. (2016). Regression Analysıs of Organizational Learning (OL) and Knowledge Management (Km) on Organizational Citizenship Behavior (OCB)-A Case Study: Youth And Sports Departments of Kermanshah Province. European Journal of Physical Education and Sport Science.

Argyris, Chris. (1991). Teaching Smart People How to Learn. Harvard Business Review. May-June 1991

Argyris, C. (1993). Knowledge for Action: A Guide to Overcoming Barriers to Organizational Change. JosseyBass Inc., Publishers, 350 Sansome Street, San Francisco, CA 94104.

Argyris, C. and Schon, D. A. (1996), Organizational learning II: Theory, Method, and Practice. Reading, MA: Addison-Wesley.

Arslantaş, C. C. (2006). Örgütsel Öğrenmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Araştırma. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(3), 1-18.

Bateman, T. S. and Organ, D. W. (1983). Job Satisfaction and the Good Soldier: The Relationship Between Affect and Employee “Citizenship”. Academy of Management Journal, 26(4), 587–595. https://doi.org/10.2307/255908

Begenirbaş, M. ve Meydan, C. H. (2012). Duygusal Emeğı̇ n Örgütsel Vatandaşlik Davranişi İlı̇ şkı̇ sı̇ : Öğretmenler Üzerı̇ nde Bı̇ r Araştirma. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), 159–182.

Binbaşıoğlu, C. (1991). Öğrenme psikolojisi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Bontis, N., Crossan, M. M. and Hulland, J. (2002). Managing An Organizational Learning System by Aligning Stocks and Flows. Journal of Management Studies, 39(4), 437-469.

Chang, C. C., Tsai, M. C. and Tsai, M. S. (2011). The Organizational Citizenship Behaviors and Organizational Commitments of Organizational Members Influences The Effects of Organizational Learning. International Journal of Trade, Economics and Finance, 2(1), 61-66.

Chen, H. (2011). Work Ethic and Workplace Behavior: Essays on Direct and Moderated Relationships Across National Cultures. The University of Texas at Dallas.

Demirel, Y. ve Özçınar, M. F. (2009). Örgütsel Vatandaşlik DavranişininİTatmı̇ nı̇ Üzerı̇ nEtkı̇ sı̇ : Farkli SektörlereYönelı̇ kBı̇ r Araştirma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(1). https://doi.org/10.16951/IIBD.97450

Demirel, Y. ve Güner, E. (2015). İç Müşteri İlişkileri Yönetiminin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi. Journal of Alanya Faculty of Business/Alanya Isletme Fakültesi Dergisi, 7(2).

Denton, J. (1998). Organisational Learning and Effectiveness. Psychology Press. Erdoğmuş, N. (1991). Yönetim ve Organizasyonda Yeni Yaklaşımlar ve Kariyere Etkileri, MPM Verimlilik Dergisi, s.20-21.

Fiaz, M. (2018). How To Save the Saviors ? Elationship Between Organizational Justice and Citizenship Behavior, 52(1).

Garvin D. A. (1993), Building a Learning Organization, Harvard Business Review, Vol. 71, No.4, s. 78–91.

Gürbüz, S. (2006). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönetlik bir Araştırma. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(1), 48–75.

Huysman, M. (2000). An Organizational Learning Approach to The Learning Organization. European Journal Of Work And Organizational Psychology, 9(2), 133-145.

Islam, T., Anwar, F., Khan, S. U. R., Rasli, A., Ahmad, U. N. B. U. and Ahmed, I. (2012). Investigating The Mediating Role of Organizational Citizenship Behavior between Organizational Learning Culture and Knowledge Sharing. World Applied Sciences Journal, 19(6), 795-799.

Karimi, F. and Akbari, M. (2013). Predicting Organizational Citizenship Behavior on the Basis of Organizational Learning Capability. Middle-East Journal of Scientific Research, 18(9), 1371-1379.

Kirwan, C. (2013). Making Sense of Organizational Learning : Putting Theory Into Practice. Farnham: Routledge

Koçel, T. (2003). İşletme Yöneticiliği. Genişletilmiş 9. Basım, İstanbul: Beta Yayınları.

Lewitt B. and March J. G., (1988), Organizational Learning, Annual Review of Sociology, Vol. 14, s. 319-340.

Mulholland, P., Zdrahal, Z., Domingue, J., Hatala, M. and Bernardi, A. (2001). A Methodological Approach to Supporting Organizational Learning. International Journal of Human-Computer Studies, 55(3), 337- 367.

Netemeyer, R. G., Boles, J. S., McKee, D. O. and McMurrian, R. (1997). An Investigation into the Antecedents of Organizational Citizenship Behaviors in a Personal Selling Context. Journal of Marketing, 61(3), 85. https://doi.org/10.2307/1251791

Popper, M. and Lipshitz, R. (2000). Organizational Learning. Management Learning, 31, 181- 196. doi: 10.1177/1350507600312003

Probst, G. J. B. and Büchel, B. S. T., Organizational Learning: The Competitive Advantage of The Future, Prentice Hall., London, 1997.

Schein E. H. (1993), On Dialogue, Culture and Organizational Learning, Organizational Dynamics, Vol.22, No.2, s.40-51.

Senge, P. M. (1998). The leader’s new work. Leading organizations, 1, 439-457.

Senge, P. M. (2006). The Fifth Discipline The Art and Practice of The Learning Organization. New York, NY: Doubleday/Currency.

Somech, A. and Drach-Zahavy, A. (2004). Exploring Organizational Citizenship Behavior from an Organizational Perspective: The Relationship between Organizational Learning and Organizational Citizenship Behavior. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77 (3), 281 -298.

Stelmaszczyk, M. (2016). Relationship between individual and organizational learning: Mediating role of team learning. Journal of Economics and Management, 26(4), 107–127. https://doi.org/10.22367/jem.2016.26.06

Taşcı, D. and Koç, U. (2007). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı-Örgütsel Öğrenme Değerleri İlişkisi: Akademisyenler Üzerinde Görgül Bir Araştırma. Anadolu University Journal of Social Sciences, 7(2).

Vanderslice, G. (2014). Strategic Optimization of Organizational Learning'ba'and Tacit Knowledge Sharing in Knowledge Intensive Organizations (Doctoral dissertation, Alliant International University, Alliant School of Management and California School of Professional Psychology, San Diego).

Veiseh, S., Ghetarani, H. R., Karami, M., Ghetarani, E. and Kamari, F. (2014). Investigating the Relationship Between Citizenship Behavior and Organizational Learning of the Custom Personnel in MEHRAN Town. Journal of Business Studies Quarterly, 6(1), 296.

Vey, M. A. and Campbell, J. P. (2004). In-Role or Extra-Role Organizational Citizenship Behavior: Which Are We Measuring?. Human Performance, 17(1), 119-135.

Weisbord, Marvin R. (1992) Discovering Common Ground. San Francisco: Berrett- Koehler. Wıllıams, L. (1988). Affective and Nonaffective Components of Job Satisfaction and Organizational Commitment as Determinants of Organizational Citizenship and in-Role Behaviors, Indiana University, PHD.

Kaynak Göster

Manas Journal of Social Studies
  • ISSN: 1694-7215
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2001

10.2b4.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖĞRETMENLERİN ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

SERPİL PEKDOĞAN, KAYHAN BOZGÜN

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUN MUHASEBE UYGULAMALARINA ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

EMİN YÜREKLİ, BİLAL SOLAK

EVLİ BİREYLERİN PROBLEM ÇÖZMEDE KULLANDIKLARI YAKLAŞIMLAR VE EVLİLİK UYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

HASAN YILMAZ, Rahime İLKETENCİ, Ahmet Selçuk YILMAZ, Cıldız MAMIROVA

DESTİNASYON PAZARLAMASINDA İMAJ ROLÜNÜN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALGILANMASI; ARHAVİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

Ceyhun AKYOL, Burhanettin ZENGİN, Süleyman AKKAŞOĞLU, Şevki ULAMA

OCCUPATIONAL BURNOUT AT THE AMERICAN UNIVERSITY OF CENTRAL ASIA IN KYRGYZSTAN

Anara MOMUNALIEVA, Celaleddin SERINKAN SERINKAN

İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE TÜKENMİŞLİĞİN ARACILIK ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ÇALIŞMA

İLHAMİ YÜCEL, DAİMİ KOÇAK

SAMSUN ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ‘NE BAŞVURAN ŞİDDET MAĞDURU KADINLARIN BAŞVURU DURUMLARI VE GEREKSİNİMLERİ

HATİCE KUMCAĞIZ, İlknur Aydın AVCI, Tuğba TALAY, SENEM GÜRKAN, DAMLA NUR KİNSİZ

GÜVEN ARAŞTIRMALARI GÜVENİLİR Mİ?: SOSYAL GÜVEN ARAŞTIRMALARININ YÖNTEMİNE İLİŞKİN ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

İSLAM CAN

ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI’NIN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE İŞTEN AYRILMA EĞİLİMİNE ETKİSİ

MEHMET ULUTAŞ

KONTROL ODAĞI VE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ İLİŞKİSİ: KTMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

HASAN GÜL, Aysuluu BEYŞENOVA BEYŞENOVA