Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Gözünden Bir Tübitak 4004 Projesi: Araştırıyorum, Sorguluyorum Bilimi Çok Seviyorum

Bu araştırmanın amacı fen, matematik, sanat ve teknoloji entegrasyonuna yönelik etkinlikler içeren TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında desteklenen “Araştırıyorum, Sorguluyorum, Bilimi Çok Seviyorum” adlı projeye katılan yedinci sınıf öğrencilerinin projeye yönelik görüşlerini incelenmektir. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmanın örneklemini 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Kayseri ili ve ilçelerindeki köy okullarında öğrenim gören yedinci sınıf 42 öğrenci oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış olup verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin projeden bilgi edindikleri, deney yapma ve kanıtlama becerileri kazandıkları, var olan bilgilerini derinleştirme yeteneklerinin arttığı, sosyalleştikleri, konular hakkında deneyim sağladıkları, eğlenceli vakit geçirdikleri, konu hakkında farklı bakış açıları kazandıkları ve laboratuvar kullanımına ulaşmaları kodlarında olumlu görüşler belirttikleri sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma bulguları doğrultusunda projenin farklı ortamlarda yapılması, daha az katılımcı ile yapılması, projenin yaz tatilinde gerçekleştirilmesi, proje içeriklerinin azaltılması gibi önerilerde bulunulmuştur.

A Tübitak 4004 Project Through the Eyes of Seventh Grade Students: I Research, I Question, I Love Science

The aim of this research is to examine the views of seventh grade students who participated in the project called “I Research, I Question, I Love Science So Much” supported within the scope of TÜBİTAK 4004 Nature Education and Science Schools Program which includes activities for the integration of science, mathematics, art and technology. The sample of this study, in which the phenomenological research method, one of the qualitative research methods, was used, consists of 42 seventh grade students studying in village schools in Kayseri province and its districts in the 2022-2023 academic year. In the study, a semi-structured interview form developed by the researchers was used as a data collection tool, and content analysis was used in the analysis of the data. As a result of the study, it was concluded that the students gained knowledge from the project, gained the skills of experimenting and proving, their ability to deepen their existing knowledge increased, they socialized, they experienced about the subjects, they had fun, they gained different perspectives on the subject, and they expressed positive opinions in the codes of accessing the use of the laboratory. In line with the findings of the study, suggestions were made such as carrying out the project in different environments, with fewer participants, realizing the project during the summer vacation, and reducing the project contents.

___

 • Alpaslan, S. (2009). Fen öğretiminde deney yapmanın önemi ve öğrenci tutumlarına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 65-78.
 • Belge Can, H., (2013). Kavramsal değişim yaklaşımına dayalı işbirlikli öğrenmeyi yapılandırmanın öğrencilerin karışım kavramlarını anlamaları ve motivasyonu üzerine etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Bostan Sarıoğlan, A., Gedik, İ., & Can, Y. (2016). Ortaokul öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerinin karşılaştırılması: kuvvet ve hareket ünitesi örneği. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2), 689-701. https://doi.org/10.17860/efd.97747
 • Bostan Sarıoğlan, A., Dolu, G., & Sevim, N. (2022). TÜBİTAK 4004 Fen projelerine yönelik tematik içerik analizi çalışması. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 11-19. https://doi.org/10.33418/ataunikkefd.893166
 • Bursa, E (2022). Sorgulama temelli STEM etkinlikleri ile fen öğretiminin okul öncesi öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine olan etkileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Can, B. (2011). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin gözlem becerilerinin geliştirilmesinde yapılandırmacı yaklaşımın etkililiği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 377-388.
 • Cin, M., (2018). Yenilikçi fen deneyleriyle sorgulamaya dayalı öğrenmenin öğrencilerin kavramsal anlama düzeylerine, epistemolojik inançlarına ve fen bilimleri dersine yönelik tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Driver, R., Leach, J., Millar, R., & Scott, P. (1996). Young people’s ımages of science. Open University Press.
 • Eilam, B., & Aharon, I. (2003). The effect of cooperative learning on students' perceptions and acceptance of real-time online tutoring. Educational Technology & Society, 6(2), 50-58.
 • Ekici, D. İ. (2017). Ortaokul öğrencilerinin bilimsel sorgulama becerileri algılarını etkileyen faktörlerin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(2), 497-516.
 • Eyüboğlu, F., D., (2022). Fen bilimleri dersinde problem çözme becerileri üzerine işbirlikli öğrenmenin etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Foster, J. S., & Shiel-Rolle, N. (2011). Building scientific literacy through summer science camps: a strategy for design, implementation and assessment. Science Education International, 22(2), 85–98.
 • Ghadiri Khanaposhtani, M., Liu, C.C. J., Gottesman, B.L., Shepardson, D., & Pijanowski, B. (2018). Evidence that an informal environmental summer camp can contribute to the construction of the conceptual understanding and situational interest of STEM in middle-school youth. International Journal of Science Education, Part B: Communication and Public Engagement, 8(3), 227–249. https://doi.org/10.1080/21548455.2018.1451665
 • Gülgün, C., (2020). TÜBİTAK 4004 – doğa eğitimi ve bilim okulları destekleme programı projelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve paydaş görüşlerinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Harlen, W. (1996). The teaching of science in primary schools (2nd ed.). David Fulton Publishers Ltd.
 • Lonka, K. (2018). Phenomenal learning from Finland Helsinki. Edita. Nasırlı, M., Karataş A., ve Acar, Ö., (2019). Basit fen deneylerinin öğrencilerin bilimsel bilgiye ulaşmasına etkileri. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 7(1), 1-16.
 • Okur-Berberoğlu, E., & Uygun, S. (2013). Examining of outdoor education development in the world and in Turkey. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 32–42.
 • Özyürek, M., & Kelecioğlu, H. (2012). İlköğretim öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ve fen bilgisi başarıları üzerine bir araştırma. Elementary Education Online, 11(3), 896-910.
 • Stripling, B. (2008). Inquiry: Inquiring minds want to know. School Library Me-dia Activities, 25(1), 50-52.
 • Tal, T. (2012). Out-of-school: Learning experiences, teaching and students’ learning. In Second International Handbook of Science Education (pp. 1109–1122). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9041-7_73
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK] (2020). 4004 doğa eğitimi ve bilim okulları.https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik4004-doga-egitimi-ve-bilim-okullari
 • URL-1: https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=68472, 4.5.2023 tarihinde indirilmiştir.
 • Ünver, A.O., Arabacıoğlu, S., & Okulu, H.Z. (2019). Bilim merkezleri ve doğa bilim kampı etkileşimleri. F. Köseoğlu & U. Kanlı (Eds.), Okul duvarlarının ötesine öğrenme yolculuğu: Bilim-teknoloji merkezleri ve bilim müzeleri (s. 483–503) içinde. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yazıcı, M., ve Kurt, A., 2018, Ortaokul fen bilimleri dersinde laboratuvar kullanımının öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 295-320.
 • Yeşilyurt, E. (2011). İlköğretim öğrencilerinin fen öğrenimine yönelik tutumlarına bilimsel etkinliklerin etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1227-1235.
 • Yıldırım, İ. (2009). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde gözlem yönteminin öğrencilerin tutumlarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 34(153), 118-130.
 • Yıldız, N., (2010). Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme senaryolarının çözümünde deney uygulamalarının öğrencilerin başarısına, tutumuna ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yörükoğulları, E. (2013). Tarih öncesi çağlarda bilim ve teknoloji. E. Yörükoğulları ve E. İhsanoğlu (Eds) Bilim ve Teknoloji Tarihi. (2-27). Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Zajacova, A., Lynch, S.M., & Espenshade, T.J. (2004). Self-esteem and the onset of deviant behavior: A longitudinal study of urban and suburban adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 33(1), 1-12.