Batı Toplumlarında İdeoloji, Kültür ve Kimlik İlişkisinin İlk Biçimlerine Dair Bazı Çıkarımlar

İdeolojinin zihinsel yönlendirme aracı olarak kültür ve kimliği belirleme noktasındaki işlevinin salt modern dönemle sınırlı olmayıp modern öncesi çağlarda da büyük oranda var olduğunu söylemek gerekir. Nitekim ideoloji, kültür ve kimlik olgularının sıkı ilişkisini tarih öncesi çağdan modern çağa değin farklı dönemlerde tespit etmek mümkündür. Bu minvalde araştırmanın amacı, ideoloji, kültür ve kimlik ilişkisinin modern öncesi dönemdeki izlerini sürmektir. Yapılan bu çalışma, ilkel çağlarda ve Antik Yunan ve Roma’da, dinsel, siyasi ve ataerkil içeriğe sahip egemen ideolojik formun, kültür ve kimlik olgularıyla ilişkisini ortaya koymaya yönelik bir araştırmadır.
Anahtar Kelimeler:

İdeoloji, Kültür, Kimlik

Some Implications Relating to Early Forms of the Relationship between Ideology, Culture and Identity

It should be said that the function of ideology in determining the culture and identity of the society as a mental guiding tool is not limited to the modern period, but also exists to a large extent in the pre-modern times. As a matter of fact, it is possible to detect the close relationship between ideology, culture and identity phenomena in different periods from the prehistoric age to the modern age. In this regard, our aim is to trace the relationship between ideology, culture and identity in the pre-modern period. Our study is a research aimed at revealing the nature of the relationship between the dominant ideological form, which has religious, political and patriarchal content, with the cultural and identity phenomena in the primitive ages and in Ancient Greece and Rome.

___

 • Abuzar, C. (2011). Dinin Toplumsal Yaşam Üzerindeki Etkisi. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 144-153.
 • Althusser, L. (2003). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları (Çev. A. Tümertekin). İstanbul: İthaki.
 • Aktan, C. C., Tutar, H. (2007). Bir Sabit Sosyal Sermaye Olarak Kültür. Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, 1-11.
 • Aristoteles (1987). Poetika (Çev. İ. Tunalı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Aristotle. (1924). Metaphysics (trans. by W. D. Ross). Oxford: Clarendon Press.
 • Aydoğan, F. (2000). Medya ve Serbest Zaman. İstanbul: Om Yayınevi.
 • Barnard, A. (2015). Sosyal Antropoloji ve İnsanın Kökeni (Çev. M. Doğan). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Bateson, G. (1936). Naven: A Survey of the Problems suggested by a Composite Picture of the Culture of a New Guinea Tribe drawn from Three Points of View. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Bilgin, N. (2014). Kimlik İnşası. İzmir: Mediform Matbaacılık.
 • Colognesi, L. C. (1993). Roma Egemenliği: Yurttaşlık ve Kölelik (Çev.: Ö. Çelebican). Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 43(1-4), 299-313.
 • Çinici, A. (2006, Semptember). An Architectural İnvestigation of Leisure Spaces İn The Roman Domestic Context: The Case of Ephesus. Thesis of Master. Ankara.
 • Çolakoğlu, H. (2015). Antik Yunan ve Platon’da Cinsiyet Sorunu. Atatürk İletişim Dergisi, 223-229.
 • Dalbay, R.S., Avcı, N. (2018). Kimlik İnşasına İlişkin Temel Yaklaşımlar ve Bu Yaklaşımların Türkiye’ye Yansımaları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17-39.
 • Davis, H. (2004). Understanding Stuart Hall. London: Sage.
 • Demir, H. (2019). Yurttaşlık Düşüncesi Bağlamında Ulus Devlet ve Sorunları. Doktora Tezi. Ankara.
 • Duman, M. Z. (2012). Aile Kurumu Üzerine Tarihsel Bir Okuma Girişimi ve Muhafazakâr İdeolojinin Aileye Bakışı. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 19-51.
 • Durkheim, E. (2011). Dinsel hayatın ilkel biçimleri (Çev.: F. Aydın). Ankara: Kalkan Matbaacılık.
 • Eliade, M. (2018). Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi 1 (Çev. A. Berktay). İstanbul: Alfa.
 • Erbaş, A. (2000). Dinler Tarihi Araştırmaları-II. Dinler Tarihi Derneği Yayınları II, 269-278.
 • Esposito, J., Voll, J. (1998). İslamiyet ve Demokrasi (Çev. A. Fethi). İstanbul: Sarmal Yayınevi.
 • Goffman, E. (2014). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu (Çev.: B. Cezar). İstanbul : Metis Yayınları.
 • Gözlü, A., Yılmazcan, D. (2017). Antik Yunan'da Kölelik: Atina ve Sparta Örneği. Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, 117-136.
 • Halifeoğlu, M. (2011). Stuart Hall: Yapı, İdeoloji ve Kültür. H.O. İnce İçinde, Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar Eleştiriler-Farklılıklar-Çözüm Arayışları (s. 231-257). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Huberman, L. (1982). Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla (Çev. M. Belge). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Kaya, A. (2013). Doğudaki Roma’nın Bizanslaştığı Devir: I. Justinianos Dönemi. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17-40.
 • Keskin, M. (2004). Din ve Toplum İlişkileri Üzerine Bir Genelleme. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 7-21. Kıvılcımlı, H. (1980). Dinin Türk Toplumuna Etkileri. Köxüz Dijital Yayınları.
 • Larrain, J. (1995). İdeoloji ve Kültürel Kimlik (Çev. N.N. Domaniç). İstanbul: Sarmal Yayınevi.
 • Machiavelli, N. (2000). The Prince (trans. W. K. Marriott). Pennsylvania: Penn State University's Electronic Classics.
 • Macionis, J.J. (2013). Sosyoloji (Çev. V. Akan). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Mannheim, K. (2002). İdeoloji ve Ütopya (Çev. M. Okyayuz). Ankara: Epos.
 • Mardin, M.(1997). İdeoloji. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Marx, K. (1998). The Germen İdeology. New York: Prometheus Books.
 • Marx, K.,& Engels, F. (1998). The German ideology : İncluding Theses on Feuerbach and introduction to the critique of political economy. New York: Prometheus Books.
 • Mazı, F. (2008). Antik Çağda Düşüncenin Kentsel Mekana Yansıması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 34-48.
 • McLean, D. D., Hurd, A. R., & Rogers, N. B. (2008). Recreation and Leisure in Modern Society. Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers.
 • Nar, M. Ş. (2019). Kültürel Kimlik Sorunsalı: Görecelik mi, Evrenselcilik mi? Yoksa Uzlaşı mı? Antropoloji, 72-80.
 • Oğuz, E. S. (2011). Toplum Bilimlerinde Kültür Kavramı. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 123-139.
 • Oskay, Ü. (1980). Popüler Kültür Açısından "İdeoloji" Kavramına İlişkin Yeni Yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 197-253.
 • Ostrogorsky, G.(2011). Bizans Devleti Tarihi (Çev. F. Işıltan). Ankara: TTK Basımevi.
 • Özdoyran, G. (2020). Stuart Hall, Totem-Nesnesiz Kimlikler ve Hayali/İmgesel Temsiller. TRT Akademi, 472-488. Rousseau, J.J. (2018). Toplum Sözleşmesi (Çev. E. Cengiz). İstanbul: Olympia Yayınları.
 • Sağlık, C. (2019). Emile Durkheim’ın Metodolojisi ve Sosyolojisi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 449-480.
 • Sayar, M.H., Küçüksipahioğlu, B. (2010). Roma Tarihi. İstanbul: İÜ AUZEF.
 • Smith, P. (2007). Kültürel Kuram (Çev. S. Güzelsarı ve İ. Gündoğdu). İstanbul: Babil Yayınları.
 • Sucu, İ. (2012). Althusser’in Gözünden İdeoloji ve İdeolojinin Bir Taşıyıcısı Olarak Yeni Medya. Selçuk İletişim, 30-41.
 • Şahin, M.E. (2020). Kültür ve Değerler. H. Beşirli ve Z. S. TEKTEN AKSÜRMELİ içinde, Kültür ve Kimlik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar (s. 53-69). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Taylor, E. B. (1871). Primitive Culture. London: Library of the University of Michigan.
 • Touchard, J.(1961). Histoire Des İdees Politiques. Paris: Presses Univcrsàairet de France.
 • Tural, S. (1990). Benlik, Kimlik ve Kişilik Üzerine Notlar. Milli Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, 28-31.
 • Turner, G. (2016). İngiliz Kültürel Çalışmaları (Çev. D. Özçetin ve B. Özçetin). Ankara: Heretik.
 • Wach, J. (1987). Din Sosyolojisine Giriş (Çev. B. İnandı). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Wallace, R. A., & Wolf, A. (2018). Çağdaş Sosyoloji Kuramları (Çev.:L. Elburuz ve M. R. Ayas). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Williams, R. (1985). Keywords, A Vocabulary of Culture and Society. New York: Oxford University Press.