HASANABDAL KAPLICASI (ERCİŞ-VAN)

ÖZETTürkiye’de çok sayıda sıcak su kaynağı vardır. Bu kaynaklar sodyum, bikarbonat, sülfür, sülfat, klorür v.b. mineraller ihtiva etmektedir. Bu doğal kaynaklar üzerinde çok sayıda kaplıca tesisi yapılmıştır. Bu kaplıcalardan birisi de araştırmamıza konu olan Hasanabdal Kaplıcası’dır. Hasanabdal Kaplıcası, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Van Bölümü’nde yer almaktadır. Van Gölü’nün kuzeyinde Zilan Çayı Vadisinde yer alan kaplıca, Erciş’e 23 km. mesafededir.Kaplıca, Zilan Çayı Vadisi’nden geçen Şor fayına bağlı olarak gelişen termal kaynaklar üzerindedir. Günümüzde kaplıcada iki sıcak su kaynağı değerlendirilmektedir (Erkek Hamamı ve Kadın Hamamı). Bunlardan Erkek Hamamının sıcaklığı 66 ºC, debisi 0.4 lt/s.dir. Kadın Hamamının ise sıcaklığı64ºC, debisi 0.3 lt/s.dir. Kaplıcanın suları fiziksel sınıflandırma açısından hipertermal bir maden suyu olarak nitelendirilmektedir. Kaynaklar sodyum, bikarbonat, klorür, bromür ve hidrojen sülfür içermektedir. Kaplıca kaynak suları tıbbi bakımdan ise tuzlu, bikarbonatlı kalevi sular sınıfına girerler. Kaplıca kaynaklarından romatizma ve cilt hastalıklarının tedavi edilmesi amacıyla yararlanılmaktadır.Kaynakları değerlendirmek amacıyla 2 adet havuz ve 10 adet özel banyolu oda inşaa edilmiştir. Kaplıca tesislerinde çevre düzenlemesi, ağaçlandırma ve pansiyon başlıca eksiklikleri oluşturmaktadır. Bu eksikliklerin 2005 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Ancak mevcut tesisler tam olarak faaliyete girdiğinde kaplıcadan istenilen fayda sağlanabilecektir. Öte yandan Hasanabdal Kaplıcası’nın yanında Zilan Çayı Vadisi’nde büyük bir jeotermal potansiyelin olduğu yapılan çalışmalarla tespit edilmiştir. Jeotermal alanın rezervuar sıcaklığı 108°C -138°C arasındadır. Zilan jeotermal sahasındaki akışkanın debisi ise 2300 l/sn.dir. Hasanabdal Kaplıcası ve yakın çevresindeki atıl durumdaki bu büyük jeotermal potansiyel sadece kaplıca turizmi alanında değil, ısıtma, seracılık ve balıkçılık alanlarında da değerlendirilebilir.Bu çalışmada, Hasanabdal Kaplıcası ve çevresinde atıl durumda bulunan jeotermal su potansiyelini ortaya koymak ve bu potansiyelden rantabl düzeyde yararlanılarak yörenin kalkınmasına bir katkı sağlamak amaçlanmıştır. ABSTRACTThere are many thermal water sources in Turkey. These sources contain several minerals like sodium, bicarbonates, sulphur, sulphate, chloride, etc. There are many thermal springs built on these natural sources. Hasanabdal thermal spring, which is the subject of our research, is in Van part in the Eastern Anatolian region. Located in Zilan Valley, on the north of Van Lake, the spring is 23 km. away from Erciş.Hasanabdal thermal spring is on the thermal water sources in Şor fault in the Zilan Valley. Today, two natural thermal water sources are being used (Men’s Bath and Women’s Bath). The temperature of the thermal water in Men’s Bath is 66 ºC with 0.4 lt/s flowrate. It is 64 ºC in Women’s Bath with 0.3 lt/s flowrate. Hasanabdal thermal spring water is described as hyperthermal mineral water according to the physical classification. Its water contains sodium, bicarbonates, chloride, hydrogen sulphur. It is classified as bicarbonate and salty water according to the medical classification. Thermal spring sources are medical for rheumatism and skin diseases.Two ponds and ten special bathrooms were built for a better use of these natural sources. Hasanabdal thermal spring mainly lacks in the arrangement of environs, afforestation and boarding houses. These problems will hopefully be solve in 2005. Most benefit will be obtained from the thermal spring when the present facilities go into full actionOn the other hand, carried researches showed that there is a great geothermal water potential in Zilan Valley near Hasanabdal thermal spring. The temperature in this geothermal area is betwen 108-138 ºC. Its flowrate is 2300 lt/s. Not only must this great geothermal water potential be used for the thermal spring tourism, but it must also be used for heating, greenhousing and fishing. In this study, it is aimed at contrubiting to the devlopment of the region by putting forth the potential of Hasanabdal thermal spring, and by getting use of this potential effectively. 
Anahtar Kelimeler:

-

-

-
Keywords:

-,