Kimlik ifadesi olarak dövme

kimliğimizin şekillenmesi ve ifade bulmasında önemli rolü olan derimizde, yine kimliğimizi (hem kendimize, hem de başkalarına) ifade etmenin bir yolu olarak hayat bulmuş, bugüne kadar da varlığını sürdürmüş bir uygulamadır. Kimlik kavramının insanlık tarihindeki evrimine paralel olarak, dövmelerin de hem yapılış amaçları, hem de taşıdığı anlamların zaman içinde değiştiği görülmektedir. Önceleri çoğunlukla bir inanca olan bağlılığı ya da bir gruba olan aidiyeti simgeleyen dövmelerin, günümüzde daha çok kişisel yaşantılar, düşünce, duygu ve istekleri somutlaştırmaya hizmet ettiği görülmektedir. Bu yazıda bir kimlik ifadesi olarak dövme Psikososyal Gelişim Kuramı ve Sosyal Kimlik Kuramı kavramları çerçevesinde, dövme tarihinden örneklerle incelenmeye çalışılmıştır

TATTOO AS A DISPLAY OF IDENTITY

Tattoo is an application which has found life in our skin (our organ that has an important role in embodiment and displaying of our identities) much earlier fromthan the invention of writing and survived until today, as a way of displaying our identities both to ourselves as well as to others. It can be seen that the purposes and the meanings of tattoos have changed over time in parallel with the concept of identity in the history of mankind. Previously most of the tattoos were the symbols of commiting a group or a belief; but today it is observed that they often serve as to embody personal experiences, thoughts, feelings and desires. In this paper, it is aimed to examine tattoo as a display of identity, within the framework of the concepts of Psychosocial Development Theory and Social Identity Theory, and with examples from the history of tattooing

Kaynakça

A history of Chinese tattoos and Chinese tattooing traditions. (2014). http://traditions.cultural- china.com/en/14Traditions9157.html adresinden Nisan 22, 2015’te alınmıştır.

African Tattoos. (2013). http://www.vanishing tattoo.com/tattoo_museum/african_tattoos.html adresinden Nisan 22, 2015’te alınmıştır.

Akdemir, A.M. (2004). Küreselleşme ve Kültürel Kimlik Sorunu. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 3(1): 43-50.

Antoszewski, B., Sitek, A., Fijałkowska, M., Kasielska, A. & Kruk-jeromin, J. (2010). Tattooing and body piercing – What motıvates you to do it? International Journal of Social Psychiatry. 56(5): 471–479.

Armstrong, M.L., Stuppy, D.J., Gabriel, D.C., Anderson, R.R. (1996). Motivation for tattoo removal. Arch Dermatol. 132(4): 412-416.

Bilgin, N. (1995). Kolektif Kimlik. Sistem Yayıncılık: İstanbul.

Bilgin, N. (2007). Kimlik inşası. Aşina Kitaplar: İzmir.

Cheek, J.M. (1989). Identity orientations and self- interpretation. Personality Psychology: Recent Trends and Emerging Directions. (Ed.: D.M. Buss ve N. Cantor). Springer-Verlag.: New York, s.275-285.

Cheek, J. M., Tropp, L.R., Chen, L.C., Underwood, M.K. (1994). Identity Orientations: Personal, Social, and Collective Aspects of Identity. Paper Presented at the Meeting of the American Psychological Association: Los Angeles.

Chinese and Japanese Tattoos. (2013). http://www.vanishingtattoo.com/tattoo_museum/chin ese_japanese_tattoos.h tml adresinden Nisan 22, 2015’te alınmıştır.

Criminal Tattoo. (Nisan 13, 2015). Wikipedia, Özgür Ansiklopedi içinde. http://en.wikipedia. org/wiki/Criminal_tattoo adresinden Nisan 22, 2015’te alınmıştır.

Çevik, A. (2007). Politik Psikoloji. Dost Kitabevi Yayınları: Ankara.

Çörekçioğlu, H. (2005). Rönesansın Doğası: 16.YY Bilimin Felsefi Temelleri. Dokuz Eylül Yayınları: İzmir.

DeMello, M. (2000). Bodies of inscription: A cultural history of the modern tattoo community. Duke University Press: Durham.

Diyarbakırlı, N. (1972). Hun Sanatı. s. 59-60. MEB Yayınları: İstanbul.

Dövme. (1990). Ana Britannica Ansiklopedisi içinde. cilt 7. Ana Yayıncılık: İstanbul.

Egyptian Tattoos. (2013). http://www.vanishingtattoo.com/tattoo_museum/egy ptian_tattoos.html adresinden Nisan 22, 2015’te alınmıştır.

England Tattoos. (2013). http://www. vanishing tattoo.com/tattoo_museum/england_tattoos.html adresinden Nisan 22, 2015’te alınmıştır.

Erikson, E.H. (1950). Childhood and society. PenguinBooks: Harmondsworth, Middlesex, England.

Erikson, E.H. (1963). Childhood and society. Norton: New York.

Erikson, E.H. (1968). Identity: youth and crisis. W.W. Norton Company: New York.

Erikson, E.H. (1982). The life cycle completed: A review. W.W. Norton Company: New York.

Forbes, G.B. (2001). College students with tattoos and piercings: motives, family experiences, personality factors, and perception by others. Psychological Reports. 89: 774-796.

France and Italy Tattoos. (2013). http://www.vanishingtattoo.com/tattoo_museum/fran ce_italy_tattoos.html adresinden Nisan 22, 2015’te alınmıştır.

Germany Tattoos. (2013). http://www.vanis hingtattoo.com/tattoo_museum/germany_tattoos.ht ml adresinden Nisan 22, 2015’te alınmıştır.

Greek and Roman Tattoos. (2013). http://www.vanishingtattoo.com/tattoo_museum/gre ek_roman_tattoos.html adresinden Nisan 22, 2015’te alınmıştır.

Hortaçsu, N. (2007). Ben Biz Siz Hepimiz: Toplumsal Kimlik ve Gruplararası ilişkiler. imge Yayınları: Ankara.

Kadıoğlu Çevik, N. (1996). Anadolu’nun bazı yörelerinde dövme adeti ve bu adetin çağdaş yaşamdaki yeri. I. Türk Halk Kültürü Hagem Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildirileri. Kültür Bakanlığı: Ankara, s.222-227.

Le Breton D. (2010). Ten ve İz. Sel Yayıncılık: İstanbul.

Maori Tattoos. (2013). http://www.vanishing tattoo.com/tattoo_museum/maori_tattoos.html adresinden Nisan 22, 2015’te alınmıştır.

Marshalls Tattoos. (2013). http://www.vanis hingtattoo.com/tattoo_museum/marshalls_tattoos.ht ml adresinden Nisan 22, 2015’te alınmıştır.

Martin, A. (1997). On teenagers and tattoos. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 36(6): 680-681.

Miller A. (2011). Yetenekli Çocuğun Dramı. Profil Yayıncılık: İstanbul.

North American Tattoos. (2013). http://www.vanishingtattoo.com/tattoo_museum/nort h-american- tattoos.html adresinden Nisan 22, 2015’te alınmıştır.

Oceania Tattoos. (2013). http://www.vanishing tattoo.com/tattoo_museum/oceania- tattoo-history. html adresinden Nisan 22, 2015’te alınmıştır.

Oosterzee, A.F. (2009). Are you regretting your Tattoo? The effects of demographical variables, initial motivations, impulsiveness, tattoo characteristics, daily events and the decision- making process on having regrets about a tattoo. Bachelor Thesis. Psychology - Faculty of Behavioral Sciences. University of Twente: Enschede.

Öztürk O, Uluşahin A. (2008) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Nobel Tıp Kitapevleri: Ankara.

Moore K.M., Persaud T.V.N. (2002). Klinik Yönleri ile İnsan Embriyolojisi. Nobel Tıp Kitabevleri: İstanbul.

Samoa Tattoos. (2013). http://www.vanis hingtattoo.com/tattoo_museum/samoan_tattoos.htm l adresinden Nisan 22, 2015’te alınmıştır.

Schildkrout, Enid. (2013). Inscribing the body. Annual Review of Anthropology 33.1 (2004): 319-44.

Schwartz, SJ. (2005). A new identity for identity research: Recommendations for expanding and refocusing the identity literature. J AdolescRes. 20: 293-308.

Sedikides, C., Brewer, M.B. (2001). Individual Self, Relational Self, Collective Self. Psychology Pres.: Philadelphia, s.1-5.

Simon, B. (2004). Identity in Modern Society: A Social Psychological Perspective. Blackwell Pub.: Oxford.

Şimşek, S. (2002). Günümüzün kimlik sorunu ve bu sorunun yaşandığı temel çatışma eksenleri. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. Yıl:3. 3: 29-39.

Tajfel, H. (1978). The psychological structure of intergroup relations, differentiation between social groups: studies in the social psychology of intergroup relations. (Ed.:H.Tajfel). Academic Press: London.

Tajfel, H. (1979). Individuals and groups in social psychology. British Journal of Social and Clinical Psychology. 18: 183-190.

Tajfel, H., Turner, J.C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. The Social Psychology of Intergroup Relations. (Ed.: W.G. Austin ve S. Worchel). Brooks/ColePub.Co.: Monterey, CA, s.33-47.

Tattoo. (Nisan 17, 2015). Wikipedia, Özgür Ansiklopedi içinde. http://en.wikipedia.org/wiki/ Tattoo adresinden Nisan 24, 2015’te alınmıştır.

Thailand Tattoos. (2013). http://www.vanishin gtattoo.com/tattoo_museum/thailand_tattoo_images .ht ml adresinden Nisan 22, 2015’te alınmıştır.

Tiggemann, M., Golder, F. (2006). Tattooing: An expression of uniqueness in the appearance domain. Body Image. 3(4):309-15.

Turner, J.C., Brown, R.J. (1978). Social status, cognitive alternatives and intergroup relations, differentiation between social groups: studies in the social psychology of intergroup relations. (Ed.: H. Tajfel). Academic Press: London.

Turner, J.C., Reynolds, K.J., (2003). The social identity perspective in intergroup relations: theories, themes, and controversies, intergroup processes. (Ed.: Rupert Brown ve Sam Gaertner). Blackwell Pub. Ltd.: Oxford, s.133-151.

Verberne, T. J. P. (1969). The personality traits of tattooed adolescent offenders. British Journal of Criminology. 9: 172-175.

Verkuyten, M. (2005). Social Identity, The Social Psychology of Ethnic Identity. (Ed.: M. Verkuyten). Psychology Pres.: East Sussex, s.39-90.

Volkan, V. D. (2007). Kimlik Adına Öldürmek: Kanlı Çatışmalar Üzerine Bir İnceleme. Everest Yayınları: İstanbul.

Kaynak Göster

APA Yücel, Ö , Çevik, A . (2015). Kimlik ifadesi olarak dövme . Kriz Dergisi , 23 (1) , 17-26 . DOI: 10.1501/Kriz_0000000343