1980-1990 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE'DE YAPILAN İNTİHARA İLİŞKİN YAYINLARIN ÇOK YÖNLÜ DEĞERLENDİRİLMESİ

Kaynakça

(1) Hançerlioğlu, D. (1977). Felsefe Ansiklopedisi. Cilt 3 İstanbul, Remzi Kitabevi.

(2) Freud, S. (1918). Standart Edition. Vol XVII, 1917-1919. London: The Hogarth Press.

(3) Pervale, L. (1910). Terbiye-i Eftal, Intihar-i Eftal Tetkikat ve Tebebbuat-i Ruhi ve İçtimaiye". Çev. Faik Şevket. Tarih Mecmuası, s. 312,1910, İstanbul.

(4) Cemal, Z. (1927). Genç kız ve kadınlarda intihar sebepleri, korunma çareleri. Kader Mecmuası, s. 76,1927. İstanbul.

(5) Sayıl I. (1991) Türkiye'de İntihar Olgusu. Bibliyografya. A.Ü. Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, No:1. A.Ü. Basımevi: Ankara.

(6) Samuk, F. ve arkadaşları. (1982). Çeşitli yaş gruplarında intihar teşebbüsü nisbeti ve seçilen yaşıtlar. Symposium Ocak 1.21-28.

(7) Sayıl, I. ve arkadaşları. (1988). Toplumda intihar Olgusuna Karşı Tutum ve inançlar Üstüne Bir araştırma. XXIV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Askeri Tıp fakültesi. 19-23 Eylül 1988. GATA, Ankara.

Kaynak Göster

APA Ceyhun, B . (1994). 1980-1990 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE'DE YAPILAN İNTİHARA İLİŞKİN YAYINLARIN ÇOK YÖNLÜ DEĞERLENDİRİLMESİ . Kriz Dergisi , 2 (1) , 255-260 . DOI: 10.1501/Kriz_0000000047