Stratejik Aile Danışmanlığı: Bir Vaka İncelemesi

Aile Danışmanlığı; bir aileyi oluşturan bireylerden oluşan bir gruba verilen psikolojik danışmanlıktır. Aile danışmanı, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında ilişkiler açısından sorunları olan insanların; çocuklarıyla ilgili sorunlarının ve/veya aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunlarının üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olur. Aile danışmanlığı, bir bütün olarak aile sistemi üzerine odaklandığı için diğer danışmanlık türlerinden farklıdır. Birey sorunlu olarak tanımlanmaz, bunun yerine aile sisteminin sorunu tespit edilir. Bu tespit edilen sorun aile bireylerinin tamamının dâhil olduğu görüşmelerle çözümlenmeye çalışılırken; aile danışmanı görüşmeleri yönlendiren bir yönetici konumundadır. Aile hekimleri görev tanımları gereği ―kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her bireye, kapsamlı ve devamlı olarak vermekle yükümlüdür.‖ aile danışmanlığı uygulamalarında etkin rol almalıdırlar. Aile danışmanlığı alanında üstlenecekleri görev aile ilişkilerinin işlevselliği ve toplum sağlığı açısından da önemli bir rol olacaktır. Bu olgu sunumunda aile içinde yaşadıkları sorunları çözmek için Atatürk Üniversitesi Aile Hekimliği ve Aile Danışmanlığı polikliniğimize başvuran bir aile incelenmiştir.

Strategic Family Counselling; A Case Examination

Family counselling is a psychological assistance given to a group of family members. It helps to individuals who have problems related to their children and/or their themselves during marriage, disagreement and divorce periods. Family counselling differs from other forms of counselling as it focuses on family system as a whole. The individuals are not defined for the problem. Instead, the problem of the family system is being determined. During this problem is being solved, by interviews that all of the family members are participated, the family counselor is at a manager position who directs the interviews. A family physician should provide a comprehensive and continuous preventive health care oriented to the individual and first step diagnostic, therapeutic and rehabilitative health care to all individuals without distinction of age, gender and disease. He should take an active role in family counseling practice. Their task on family counselling will have an important role on the community health and the functionality of family relations. In this paper, a family who admitted to Family Counselling outpatient clinic of Department of Family Practice due to the problems that they have in their family is examined.

Kaynakça

Zastrow C. Sosyal hizmete giriş. Özçelik B, yayın yönetmeni. Çiftçi DB, Aykara A, ve ark. çev. editörleri. 2. baskı. Ankara: Nika Yayınevi; 2014; 256-261.

Taştan K. Aile Danışmanlığının Temel Prensipleri, 1. Basım, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları; 2016; 24-52.

Özgüven İE. Ailede iletişim ve yaşam. Ankara: PDREM Yayınları; 2001; 3-348.

Turan N. Sosyal kişisel çalışma: birey ve aile için sosyal hizmet. Duyan V, editör. 2. baskı. Ankara: Aydınlar Mat;1999.

Özabacı N, Erkan Z, Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış, 1. Baskı, Ankara: Pegem Akademi; 2013; 6-7.

Raymond J. C, Danny W, Modern Psikoterapiler 1. Basım, İstanbul: Kaknüs Yayınları; 2012; 636-640.

Özcan S. Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi. TJFMPC 2013;7(4):65-68.

Demirbilek M. Aile Danışmanlığı: Bir Uygulama Örneği. TJFMPC, 2016;10 (2):109-120.

Gladding ST. Aile terapisi: tarihi, kuram ve uygulamaları. Keklik İ, Yıldırım İ, editörler 2. baskı. Ankara: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yayınları; 2012; 5-285.

Kaynak Göster

1270 1081

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Effects of Depression and Anxiety Scores on Smoking Cessation Treatment

İbrahim SOLAK, Duygu İlke YILDIRIM, Fatma GÜMÜŞ, İbrahim EREN, Mehmet Ali ERYILMAZ

Evaluation of Anterior Segment Parameters and Retinal Nerve Fiber Layer Thickness According to Pregnancy Trimester

KUDDUSİ TEBERİK, ALPER BAŞBUĞ, Hakan SAĞLAM, Musa KARAASLAN, MURAT KAYA

Ergenlerde Toplumsal Cinsiyet Algılarının Sosyodemografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi

Aycan KANTOĞLU, NİHAL YURTERİ ÇETİN, AYTEN ERDOĞAN

Tıp Fakültesi 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinde Flört ġiddetinin Değerlendirilmesi

BİLGEHAN AÇIKGÖZ, BANU AÇIKGÖZ, Ali Rıza KARAKOYUN, Nehir ASLAN YÜKSEL, Fatih AKÇA, AYŞE SEMRA DEMİR AKCA, FERRUH NİYAZİ AYOĞLU

Aşı Şeması Tamamlanan Çocuklarda Operasyon Öncesi Anti- Hbs Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Gökçe İŞCAN, Medine Ayşin TAŞAR

İnvaziv Meme Karsinomlu Olgularda İmmunhistokimyasal Olarak Human Epidermal Growth Faktör 2 (Her2) 2+/ Amplifiye ve Her2 2+/ Amplifiye Olmayan Grupların Histopatolojik Ve Klinik Prognostik Parametreler Açısından Karşılaştırılması

PEMBE OLTULU, Rabia KÜPELİ, FAHRİYE KILINÇ, MEHMET SİNAN İYİSOY, HACI HASAN ESEN, Salim GÜNGÖR, MUSTAFA CİHAT AVUNDUK, Lema TAVLI, Sıdıka FINDIK

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Hakkındaki Düşünceleri

ZEYNEP BAYKAN, MELİS NAÇAR, MUAMMER HAKAN POYRAZOĞLU

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastaların D Vitamini Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Ahmet ÖKSÜZ, RUHUŞEN KUTLU

Türkiye‟de Sıtma Mücadelesinin Önemli Tanığı: Milaslı İsmail Hakkı ve „Sıtma Hakkında Kimler Neler Biliyor‟ Risalesi

ASLIHAN AKPINAR, MÜESSER ÖZCAN

The Histopathological Findings of Adenoid Tissue After Topical Mometasone Furoate Implementation

Fatih Alper AKCAN, Hümeyra Bayram AKCAN, Yusuf DÜNDAR, Ahmet ULUAT, Esra KARAKUŞ