Bir Dîvân Şâiri: Rûznâmeci-Zâde Şinâsî [?-1702]

Bu çalışmada, 17. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış Rûznâmeci-zâde Şinâsî Mehmet Çelebi hakkında bilgi verilmiştir. Şinâsî, Klâsik Türk Edebiyatında Nâbî ekolü olarak da bilinen hikemî tarzın takipçilerinden bir şairdir. Şairin tek nüshası bilinen bir Dîvân’ı bulunmaktadır. Kaynaklarda verilen bilgilerden ve şairin eserinden yola çıkılarak Şinâsî’nin hayatı ve edebî kişiliği ortaya konmaya çalışılmıştır.

In this study, our target is to present Şinasi Mehmet Çelebi who had lived in the second period of 17cc and his poetry to the researchers. Şinasi Mehmet Çelebi dealt with the poetry in a period which was given most beautiful examples of wisdom poetry (hikemi şiir). In our study we only deal Şinasi Mehmet Çelebis’ life and his works.

___

APA Harmancı, M. E. (2003). Bir Dîvân Şâiri: Rûznâmeci-Zâde Şinâsî [?-1702] . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (5) , 133-147 .