The Effects of Grading Scales Used in Patients with Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage on Critical Care Outcomes

INTRODUCTION: Aneurysmal subarachnoid hemorrhage is a serious condition associated with high morbidity and mortality. Many factors influence outcome in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage and different grading scales are used in this setting. In this study we aimed to investigate the relationship between WFNS, Fisher Grading, Hunt-Hess scale and intensive care parameters with patient mortality. METHODS: Data from 50 patients who were admitted to our intensive care unit with aneurysmal SAH between January 2012 and October 2018 were retrospectively analyzed. Demographic data, hospitalization duration, World Federation of Neurosurgeons Scale (WFNS), Fisher Grade and Hunt-Hess scales, APACHE II score on first day of ICU admission, localization of aneurysm, as well as duration of hospitalization, and mechanical ventilation were recorded. RESULTS: A total of 50 patients with a mean age of 53.18 ± 11.18 were included in the study. 29 (58%) were female and 21 (42%) were male. The mean duration of hospitalization was 24.7 ± 18.37 days. While 41 (82%) of the patients were discharged, 9 (18%) patients died. WFNS, Fisher Grade, HuntHess scale, APACHE II score, or aneurysm localization was not different in patients with and without mortality, whereas the duration of mechanical ventilation (p: 0.006) and duration of intensive care unit stay (p: 0.008) were significantly longer in patients with mortality. DISCUSSION AND CONCLUSION: WFNS, Fisher Grade and Hunt-Hess scales were not significantly different in aneurysmal SAH patients with and without mortality, while the duration of mechanical ventilation and intensive care stay were significantly differed. In patients with aneurysmal SAH, appropriate patient management during the intensive care period can improve patient outcomes.

Anevrizmal Subaraknoid Kanamalı Hastalarda Kullanılan Derecelendirme Ölçeklerinin Yoğun Bakım Sonuçları Üzerine Etkileri

GİRİŞ ve AMAÇ: Anevrizmal subaraknoid kanama yüksek oranda morbidite ve mortalite ile ilişkisi olan ciddi bir hastalıktır. Anevrizmal subaraknoid kanaması olan hastalarda mortalite üzerine birçok faktör etkilidir. Birçok değerlendirme ölçekleri bu amaçla kullanılmaktadır. Bu çalışmamızda World Federation of Neurosurgeons Scale (WFNS), Fisher Grade, Hunt-Hess skala değerlerinin ve yoğun bakım sürecinin mortalite ile ilişkisini incelemeyi amaçladık YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2012-Ekim 2018 tarihleri arasında yoğun bakım kliniğimize anevrizmal subaraknoid kanama nedeniyle yatışı olan 50 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Demografik verileri, Hastane yatış günü, WFNS, Fisher ve Hunt-Hess derecelendirme ölçekleri, anevrizma lokalizasyonu, yoğun bakıma yatış ilk gün APACHE II skoru, yatış gün sayısı, mekanik ventilasyon süreleri kaydedildi. BULGULAR: Yaş ortalaması 53.18±11.18 olan 29’u (%58) kadın, 21’i (%42) erkek olmak üzere toplam 50 hasta dahil edildi. Ortalama hastane yatış süresi 24.7±18.37 gün idi. Olguların 41’i (%82) taburcu olurken, 9’u (%18) eksitus oldu. WFNS, Fisher Grade, Hunt-Hess skala, APACHE II değerleri, anevrizma lokalizasyonları yaşayan ve ölen hastalarda anlamlı farklılık göstermezken, mekanik ventilasyon süresi (p: 0.006) ve yoğun bakım yatış süreleri (p: 0.008) istatiksel olarak anlamlıydı. TARTIŞMA ve SONUÇ: Anevrizmal subaraknoid kanama yaşayan ve eksitus olan hastalarda WFNS, Fisher Grade, Hunt-Hess skalaları anlamlı farklılık göstermezken mekanik ventilasyon ve yoğun bakım yatış süreleri ise anlamlı farklılık göstermiştir. Anevrizmal SAK olan hastalarda yoğun bakım sürecinin iyi yönetilmesinin hastaların prognozu açısından önemli olabileceği düşüncesindeyiz.

Kaynakça

1. Sudlow CL, Warlow CP. Comparable studies of the incidence of stroke and its pathological types: results from an international collaboration. International Stroke Incidence Collaboration. Stroke. 1997;28:491–9. doi: 10.1161/01.STR.28.3.491.

2. Nieuwkamp DJ, Setz LE, Algra A, et.al. Changes in case fatality of aneurysmal subarachnoid haemorrhage over time, according to age, sex, and region: a meta-analysis. Lancet Neurol. 2009;8:635– 42. doi: 10.1016/S1474-4422(09)70126-7.

3. Al-Khindi T, Macdonald RL, Schweizer TA. Cognitive and functional outcome after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Stroke. 2010;41:e519–36. doi: 10.1161/STROKEAHA.110.581975.

4. Hunt WE, Hess RM. Surgical risk as related to time of intervention in the repair of intracranial aneurysms. J Neurosurg. 1968;28:14–20. doi: 10.3171/jns.1968.28.1.0014.

5. Drake CG. Report of World Federation of Neurological Surgeons Committee on a Universal Subarachnoid Hemorrhage Grading Scale. J Neurosurg. 1988;68:985–6.

6. Lantigua H, Ortega-Gutierrez S, Schmidt JM, et al. Subarachnoid hemorrhage: who dies, and why? Crit Care. 2015;19:309. doi: 10.1186/s13054-015- 1036-0.

7. Cavanagh SJ, Gordon VL. Grading scales used in the management of aneurysmal subarachnoid hemorrhage a critical review. J Neurosci Nurs 2002;34:288–95.

8. Pegoli M, Mandrekar J, Rabinstein AA, et al. Predictors of excellent functional outcome in aneurysmal subarachnoid hemorrhage. J neurosurg 2015;122(2):414-18.

9. Rosengart AJ, Schultheiss KE, Tolentino J, et al. Prognostic Factors for Outcome in Patients With Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Stroke 2007;38(8):2315-21

10. Bonilha L, Marques EL, Carelli EF, et. al. Risk factors and outcome in 100 patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Arq Neuropsiquiatrr 2001;59(3-B):676-80

11. Van Donkelaar CE, Bakker NA, Veeger NJGM, et. al. Prediction of outcome after subarachnoid hemorrhage: timing of clinical assessment. J Neurosurg 2017;126:52-9

12. Schuss P, Hadjiathanasiou A, Borger V, et al. Poor-Grade Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: Factors Influencing Functional Outcome—A SingleCenter Series.World Neurosurg 2016;85:125-29

Kaynak Göster

Kocaeli Tıp Dergisi
  • ISSN: 2147-0758
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2012

8.1b4.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Epicardial Adipose Tissue Thickness and Its Relationship With The Pathophysiology of Saphenous Vein Graft Disease

Mustafa DOĞUŞ, FETHİ YAVUZ, Mehmet KÜÇÜKOSMANOĞLU, Arafat YILDIRIM, Salih KILIÇ

The Association Between Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) Levels And Prognosis In Patients Chronic Lymphocytic Leukemia

Esra TERZİ DEMİRSOY, Muhlis Cem AR

Comparison of Sedation Types During Monitored Anesthesia Care for Gastrointestinal Endoscopy

Ayşe Zeynep TURAN, Mehmet Birhan YILMAZ, Aslı Duygu AYDAŞ, Hande Gürbüz AYTULUK, Tahsin ŞİMŞEK, Kemal Tolga SARAÇOĞLU

Bir Büronun Beyaz Yakalı Çalışanlarında Kas-İskelet Sistemi Yakınmaları ve İlişkili Faktörler

Merve KURNAZ AY, Betül KARAKUŞ, Seyhan HIDIROĞLU, Melda KARAVUŞ, Ahsen AŞİKAR TOLA, Nurbanu KESKİN, Özüm KARA, Edibe Sevde EKER, Ebru PIÇAK

Pulmonary Artery Systolic Pressure and Right Sided Heart Failure Symptoms: a Predictor for Progression of Iron Deficiency to Iron Deficiency Anemia in Heart Failure Patients

Onur ARGAN, Özge ÖZGÜN, Serdar BOZYEL, Dilek URAL, Güliz KOZDAĞ, Ayşen Ağaçdiken AĞIR, Eyüp AVCI, Ahmet DOLAPOĞLU

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Fenotiplerine Göre Inflamatuar Hücrelerin Değerlendirilmesi

Nalan OGAN, Ersin GÜNAY, Eylem Evrim AKPINAR, Esen SAYIN GÜLENSOY, Aycan YÜKSEL

Akut Biliyer Pankreatit’li Hastalarda Apache II, Ranson ve Balthazar Skorlama Sistemlerinin Morbidite Tahminindeki Rolü

Abidin TÜZÜN, Erkan DALBAŞI, Mesut GÜL

Çocuklarda Overyan Kitle Patolojileri ve Tedavi Yaklaşımımız; 42 Olguluk Seri

Hayrünisa ESEN KAHRAMAN, Mustafa Alper AKAY

Time Dependent Gene Expression Analysis of Vitamin D3 (1,25 (OH)2 D3) Treated HL–60 Cells by Q-RT-PCR

Aylin KANLI, Mehmet Doğan GÜLKAÇ, Hakan SAVLI

The Efficiency of Using I-Gel During Endobronchial Ultrasonography Guided Transbronchial Needle Aspiration

Savas ALTINSOY, Fatma AKELMA KAVAK, Mukaddes Tuğba ARSLAN, Ceyda ÖZHAN CAPARLAR, Aras METİN, Jülide ERGİL