Resistance Rates Against Various Antimicrobials in Escherichia Coli Strains Isolated from Urine Samples

INTRODUCTION: We aimed to determine the antimicrobial resistance rates of extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) positive and negative Escherichia coli strains isolated from the urine samples of patients with urinary system infections. METHODS: Among the urine samples from the patients in the clinics or outpatient clinics between 2013 and 2014, 1392 ESBL-positive and ESBL-negative E.coli strains with significant growth were evaluated. The VITEK® 2 Compact (bioMerieux, MarcyI’Etoile, France) automated device was used for bacterial identification and antibiotic susceptibility testing and results were evaluated with CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) standards. Z Test We used for comparisons and descriptive tests for numerical calculations p

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia Coli Suşlarının Çeşitli Antimikrobiyallere Direnç Oranı

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen genişlemiş spektrumlu beta laktamaz GSBL pozitif ve negatif Escherichia coli infeksiyonlarındaki antibiyotiklere direnç sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır. YÖNTEM ve GEREÇLER: 2013-2014 yıllarında kliniklerde yatan ve polikliniklere başvuran hastalardan laboratuvara gelen idrar örneklerinden, anlamlı üreme olan 1392 adet GSBL pozitif ve negatif E.coli suşu değerlendirilmştir. Üreyen mikroorganizmalar VITEK®2 Compact (bioMerieux, MarcyI’Etoile, France) cihazında, CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute ) standartlarına göre değerlendirilmiştir. Sayısal ve oransal (n, %) hesaplamalar için tanımlayıcı testler, karşılaştırmalar için Z testi kullanılmıştır. p < 0,05 değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. BULGULAR: GSBL pozitif E.coli suşlarında en yüksek direnç ampisiline %99.6, en düşük direnç %3.4 ile meropeneme, %2.8 ile fosfomisine, %2.1 ile imipeneme, %1.8 ile amikasine karşı bulunmuştur. GSBL negatif suşlarda en yüksek direnç %51.4 ile ampisiline, en düşük direnç %1.7 ile fosfomisine, %0.6 ile meropeneme, %0.6 ile amikasine, %0.3 ile imipeneme karşı bulunmuştur. Direnç durumları arasındaki fark p < 0.05 olarak bulunmuş, istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. TARTIŞMA ve SONUÇ: İnfeksiyonlardaki tedavi başarısızlıklarını önlemek ve dirençli patojenlerin yayılımının engellenmesi için hastaneler direnç oranlarını düzenli aralıklarla izlemelidir. Bu çalışmaların ampirik tedaviye yol gösterici olacağı sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

1. Topçu AW. Söyletir G. Doğanay M. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. 3. baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri. 2008; 1488- 89.

2. Yüce A. Çakır N. Hastane İnfeksiyonları. 2 baskı. İzmir: İzmir Güven Kitabevi. 2009; 184-95. 149-85. 77-81.

3. Inoue M. Beta-Laktam Direncinde Önemli Konular ve Yanıtlar. Cambridge Medical Publications. 2001: 4-11. 12-19.

4. Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; Twenty Third Informational Supplement. M100-S23.Wayne. PA. 2013.

5. Başustaoğlu A. Klinik Mikrobiyoloji. 9. Baskı. Ankara: Atlas Kitapçılık. 2009; 1114-45. 1077-113. 245-256.

6. Deveci Ö. Yula E. Tekin A. İdrar kültürlerinden izole edilen Escherichia coli suşlarında Beta-Laktamaz sıklığı ve antibiyotik direnci. Klinik ve Deneysel Araştırmalar Derg 2010; 3:182-86.

7. Coşkun Şay US. Coşkun G. Bir devlet hastanesinde poliklinik hastalarına ait idrar örneklerinden izole edilen genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz pozitif Escherichia coli suşlarının prevalans ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi. Kocatepe Tıp Derg 2015; 16:25-30.

8. Bayram Y. Eren H. Berktaş M. İdrar örneklerinden izole edilen bakteriyel patojenlerin dağılımı ve GSBL pozitif ve negatif Escherichiacoli suşlarının fosfomisin ve diğer antimikrobiyallere duyarlılık paterni. Ankem Derg 2011; 25: 232-36.

9. Gündem NS. Çıkman A. Gülhan B. İdrar kültürlerinden izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella spp. suşlarının genişlemiş spektrumlu Beta Laktamaz (GSBL) üretimi ve antibiyotik direnci. Journal Of Clinical and Experimental İnvestigations 2013; 4:56-62.

10. Kaşkatepe B. Yıldız S. An ınvestigation on uropathogen Escherichia coli strains with regard to antimicrobial susceptibility and extended spectrum Beta-Lactamase. Fabad J. Pharm. Sci 2009; 34:173- 77.

11. Yaşar KK. Pehlivanoğlu F. Şengöz G. Alternatif tedavi seçeneği olarak fosfomisinin komplike üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen GSBL pozitif Escherichia coli suşlarına etkinliği. Ankem Derg 2011; 25:12-6.

12. Uyanık MH. Hancı H. Yazgı H. Üriner sistem infeksiyonlarından soyutlanan toplum kökenli Escherichia coli suşlarına fosfomisin trometamolün ve bazı antibiyotiklerin invitro etkinliği. Ankem Derg 2009; 23:172-76.

13. İnci M. Yula E. Motor VK ve ark. Nitrofurantoin ve fosfomisinin idrar yolu enfeksiyonu etkeni olan E. coli izolatlarına invitro etkinliği. Yeni Tıp Derg 2013;30: 75-8.

14. Pullukçu H. Aydemir Ş. Taşbakan MI ve ark. Nitrofurantoinin idrar kültürlerinden soyutlanan Escherichia coli suşlarına invitro etkinliği. Infeksiyon Derg 2007; 21: 197-00.

15. Kurt Ö. Güneş H. Gümüş A ve ark. Toplumsal kaynaklı üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarında fosfomisin. nitrofurantoin ve siprofloksasinin invitro etkinliği. Ankem Derg 2014; 28:58-62.

Kaynak Göster