Lepra Hastalarında Öz Bakım Gücünün Değerlendirilmesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı cüzzam hastalarında öz bakım gücünün değerlendirilmesi ve öz bakım gücünü etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, toplam 26 cüzzam hastasının dahil edildiği tanımlayıcı, kesitsel tipte bir araştırmadır. Hastaların demografik özellikleri ve öz bakım gücü ölçeğine ilişkin verileri karşılıklı görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 27 cüzzam olgusunun %53,8’inin (n=14) düşük seviyede, %46,2’sinin (n=12) ise orta düzeyde öz bakım gücüne sahip olduğu tespit edildi. Cinsiyet, eğitim durumu, çalışma durumu, ekonomik düzey ve aile yapısı ile öz bakım gücü arasında anlamlı bir ilişki yoktu (sırası ile p değerleri 0,555, 0,636, 0,208, 0,340, 0,951 ). Öz bakım gücü yaş, hastalık süresi, el-ayak sakatlık evresi ve göz sakatlık evresi ile negatif yönde koreleyken; aile birey sayısıyla pozitif yönde koreleydi. TARTIŞMA ve SONUÇ: Öz bakım gücü, geç tedavi edilmiş ve sekelle sonuçlanmış lepra hastalarında olumsuz etkilenmiştir. Hastaların kendi kendilerine yetebilme gücünün olumsuz etkilendiği sağlık çalışanları tarafından bilinmeli ve hastaların rehabilitasyonunda göz önünde bulundurulmalıdır.

Evaluation of Self-Care Power in Leprosy Patients

INTRODUCTION: Aim of this study is to evaluate selfcare power in leprosy patients and to determine factors that affect self-care power. METHODS: The study was a descriptive, crosssectional study involving a total of 26 leprosy patients. Data on demographic characteristics and self-care power of the patients were obtained by interview. RESULTS: It was determined that 53,8% (n = 14) of the 27 leprosy cases included in the study had low self-care power and 46,2% (n = 12) had moderate self-care power. There was no significant relationship between gender, educational status, working status, economic level and family structure and self-care power (p values 0,555, 0,636, 0,208, 0,340, 0,951, respectively). Selfcare power correlated negatively with age, disease duration, hand-foot disability and eye disability; correlated positively with the number of family members ( r values 0,279, 0,855, 0,619, 0,568, 0,302, respectively). DISCUSSION and CONCLUSION: Self-care power was negatively impacted on late-treated and disabled leprosy patients. It should be known by health care providers that self-sufficiency of patients is negatively affected and this should be taken into account in rehabilitation of patients.

Kaynakça

1. Fischer M. Leprosy - an overview of clinical features, diagnosis, and treatment. J Dtsch Dermatol Ges 2017; 15(8): 801-27.

2. Budel AR, Raymundo AR, Costa CF, et al. Profile of patients affected by Hansen’s disease seen at the Outpatient Clinic of Dermatology at Hospital Evangelico de Curtiba. An Bras Dermatol 2011; 86: 942-46.

3. Kaya H. Öz bakım değerlendirme ölçeğinin (ÖBDÖ) dil eşdeğerliği ve güvenirliği. Hemşirelik Bülteni 2005; 13: 139- 48.

4. Brandsma JW, Van Brakel WH. WHO disability grading: operational definitions. Lepr Rev 2003;74:366-73.

5. Yılmaz SD, Beji NK. Gebelikte öz bakım gücünün değerlendirilmesi. Genel Tıp Derg 2010;20(4): 137-42.

6. Britton WJ, Lockwood DN. Leprosy. Lancet 2004; 363: 1209-19.

7. Mohammadpour A, Rahmati Sharghi N, Khosravan S, et al. The effect of a supportive educational intervention developed based on the Orem's self-care theory on the self-care ability of patients with myocardial infarction: a randomised controlled trial. J Clin Nurs. 2015;24(11-12):1686- 92.

8. Altay B, Avcı İA. The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home. Dicle Med J 2009; 36 (4): 275-82.

9. Düzöz GT, Çatalkaya D, Uysal DD. Tip 2 Diabetes Mellituslu hastaların öz-bakım gücünün değerlendirlmesi. Yeni Tıp Dergisi 2009;26:210-3. 6.

10. Karakurt P, Aşılar RH, Yıldırım A. Diyabetli hastaların öz bakım gücü ve algıladıkları sosyal desteğin değerlendirilmesi. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2013; 14(1) : 1 – 9.

11. Altıparmak S, Fadıloğlu Ç, Gürsoy ŞT, et al. Kemoterapi tedavisi alan akciğer kanserli hastalarda öz bakım gücü ve yaşam kalitesi ilişkisi. Ege Journal of Medicine 2011; 50 (2): 95-102.

12. Van Brakel WH, Sihombing B, Djarir H, et al. Disability in people affected by leprosy: the role of impairment, activity, social participation, stigma and discrimination. GlobHealth Action 2012; 5: 1– 11.

13. Altıparmak S. Gebelerde sosyo-demografik özellikler, öz bakım gücü ve yaşam kalitesi ilişkisi. TAF Preventive Medicine Bulletin2006; 5 (6):416- 23.

14. World Health Organisation. Global Strategy for Further Reducing the Leprosy Burden and Sustaining Leprosy Control Activities. Operational Guidelines.2006.http://www.who.int/lep/resources/SEAGLP20062.p df Son ulaşım tarihi 20.10.2017.

15. Wilder Smith EP, Van Brakel WH. Nerve damage in leprosy and its management. Nat Clin Pract Neurol 2008; 4: 656-63.

16. Santos VS, Oliveira LS, Castro FD, et al. Functional Activity Limitation and Quality of Life of Leprosy Cases in an Endemic Area in North eastern Brazil. PLoS Negl Trop Dis 2015; 9(7): e0003900.

17. Borges de Oliveira R, RochaLeite CI, Araujo de Freitas L, et al. Perception of social exclusion, neuropathy, and quality of life among Hansen's disease patients. Int J Psychiatry Med 2015;49(3):176-86.

18. Betül Demir, Haydar Uçak, Selma Bakar Dertlioğlu, et al. Lepromatöz lepralı hastaların yaşam kalitesi. Türkderm 2014; 48: 146-51.

Kaynak Göster

650 229

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Malign Mesothelioma Presenting with Features of Sigmoid Colon Obstruction and Perforation

MÜRŞİT DİNCER, Aziz Serkan SENGER, Orhan UZUN, Ayşegül YEŞİLGÖZ SELEK, MUSTAFA DUMAN

Doğu Karadeniz Bölgesinde Yaşayan İnsanların Nazal Antropometrik Değerlerinin Paranazal Bilgisayarlı Tomografi İle İncelenmesi

Ömer HIZLI, Gaye Ecin BAKİ, Kürşat Murat ÖZCAN

Airway Management in Patients with Tracheobronchial Mass: Challenges and Solutions

Levent DALAR, KEMAL TOLGA SARAÇOĞLU, AYTEN SARAÇOĞLU

Resistance Rates Against Various Antimicrobials in Escherichia Coli Strains Isolated from Urine Samples

Gülseren SAMANCI AKTAR, Zeynep AYAYDIN, Arzu RAHMANALI ONUR, Demet GÜR VURAL, HAKAN TEMİZ

Preoperative Airway Obstruction as a Cause of Morbidity in Patients Undergoing Mitral Valve Replacement

Yasemen DURAK ERDİNÇ, AYTEN SARAÇOĞLU, Levent DALAR, KEMAL TOLGA SARAÇOĞLU, Özkan DEMİRHAN, Liva Ertan SAĞBAŞ

Lepra Hastalarında Öz Bakım Gücünün Değerlendirilmesi

HÜLYA NAZİK, Feride ÇOBAN GÜL, Fatih Cem GÜL, SELÇUK NAZİK, Ramazan Azim OKAY, MEHMET KAMİL MÜLAYİM, PERİHAN ÖZTÜRK, BETÜL DEMİR

Datura Stramonium Poisoning Case With Wernicke Aphasia-Like Symptoms Case Report

Şehnaz BAŞARAN, Gülmine DÜNDAR, Muhammed Nur OGUN

Transvers Kolon Volvulusu Nedeniyle İleus Olan Bir Olgu

Ethem BİLGİÇ, EYÜP MURAT YILMAZ, Berke MANOĞLU

Effect of Shock Therapies on Quality of Life

KIVANÇ YALIN

Yeni Kurulan Kardiyoloji Merkezinin Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme Deneyimi

KIVANÇ YALIN, Tümer Erdem GÜLER, Sükrü SANLİ