TIBBİ SEKRETERLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI VE İŞ STRESİ FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Sağlık çalışanları için sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması kaliteli ve verimli bir sağlık bakımı sunumunun önkoşuludur. Bu çalışmanın amacı, tıbbi sekreterlerin çalışma koşulları ve sosyal stres faktörleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek üzere, 3 bölümden oluşan veri toplama araçları kullanılmıştır. Araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilmiş temel demografik bulgular için kişisel bilgi formu, İş Stresi Ölçeği ve çalışma koşulları anketi kullanılmıştır. Araştırmanın evreni üniversite hastanesinde çalışan 350 tıbbi sekreterden oluşmaktadır. Araştırmada örneklem büyüklüğü, 185 olarak hesaplanmıştır. Veriler, bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre; katılımcıların % 60.8’i kadın, %39.2’si erkek olup %75’i evli ve %25’i bekardır. Yaş aralığına göre yapılan Kruskal-Wallis H testine göre ölçek puanları bakımından istatistiksel anlamlı bir fark bulunmamaktadır p>0.05 . Çalışanların görev yaptıkları hizmet biriminde çatışmanın olmasının üretilen hizmeti etkileyebileceğine olan algı düzeyine olan inanç düzeyi kararsızlar eşit şekilde dağıtıldığında inanmayanlara göre iki katı %70.15 yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca, cinsiyete göre yapılan Mann-Whitney U testine göre ölçek puanları bakımından istatistiksel anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır p>0.05 . Yaş aralığına göre yapılan Kruskal-Wallis H testine göre ölçek puanları bakımından istatistiksel anlamlı bir fark bulunmamaktadır p>0.05 . Çalışma koşullarının iş stresini etkileyip etkilemediği amacıyla yapılan kurulan regresyon modeli anlamlı bulunmamıştır p>0.05 . Yapılan analiz sonucuna göre çalışma koşulları p>0.05 iş stresini etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre ise; iş stresi ile çalışma koşulları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır p˃0.05

A RESEARCH ON WORKING CONDITIONS OF MEDICAL SECRETAIRES AND STRESS FACTORS

Creating a healthy work environment for healthcare employees is a prerequisite for quality and efficient healthcare delivery. The aim of the study is to determine the relationship between the working conditions of medical secretaries and social stress factors. Data collection tools comprising three sections were used to realize the purpose of the research. Personal information form for basic demographic findings developed by the researchers, Work Stress Scale WSS , and the working conditions survey. The universe of the research comprises 350 medical secretaries working in the university hospital. In the study, the sample size was found to be 185. The data got from the study were analyzed and interpreted in the computer environment. According to the research findings; 60.8% of the participants are women and 39.2% are men. In terms of marital status, 75% were married and 25% were single. According to the education status; the rates of high school and undergraduate graduates were close to each other. Looking at the income status; 60% of the participants are seen to be in the 2001-4000 TL income range. According to the Kruskal-Wallis H test performed by age range, there is no statistically significant difference in terms of scale scores p> 0.05 . According to this result, it is concluded that the working conditions do not differ according to the age range of the employees. The level of belief in the level of perception of the employees that the conflict in the service unit they serve may affect the produced service is twice as high 70.15% when the undecided people are distributed equally. In addition, there is no statistically significant difference in scale scores according to the Mann-Whitney U test performed by gender p> 0.05 . According to the Kruskal-Wallis H test performed by age range, there is no statistically significant difference in terms of scale scores p> 0.05 . The regression model established to determine whether the working conditions affect work stress was not significant p> 0.05 . According to the results of the analysis, it was concluded that the working conditions p> 0.05 did not affect the work stress. According to the results of the correlation analysis; there was no statistically significant relationship between work stress and working conditions p˃0.05

___

 • Acar Karahan Ş, (2009). Hacettepe ve Erciyes Üniversiteleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programlarının Karşılaştırılmalı İncelenmesi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.
 • Akça R, (2014). Otel İşletmelerinde Mobbing, İş Stresi ve İşgörenlerin İşten Ayrılma Niyetleri Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisan Tezi, Ankara.
 • Akşit Aşık N, (2010). Çalışanların İş Doyumunu Etkileyen Bireysel ve Örgütsel Faktörler İle Sonuçlarına İlişkin Kavramsal Bir Değerlendirme, Türk İdare Dergisi, cilt 467, (6):s.31-51.
 • Akbaş G, (2011). Hemşirelerin Çalışma Koşullarında Ortaya Çıkan Olumsuzlukların Giderilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Arcak R, Kasımoğlu E, (2006). Diyarbakır Merkezdeki Hastane ve Sağlık Ocaklarında Çalışan Hemşirelerin Sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş Memnuniyetleri, Dicle Tıp Dergisi, cilt 33 (1):s.23-30.
 • Ataklı A, Ekinci S, Kafadar H, (2005). Tıbbi Sekreter Adaylarının Bellek, Dikkat, Öğrenme, Düşünme ve Zihinsel Faaliyet Hızının Değerlendirilmesi, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 8(2):190-192.
 • Aydın Sayılan A, Mert Boğa S. (2018). Hemşirelerin İş Stresi, İş Yükü, İş Kontrolü ve Sosyal Destek Düzeyi ile Tıbbi Hataya Eğilimleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Hemşirelikte AraştırmaGeliştirme Dergisi, 20(1):11-22
 • Büyüköztürk Ş. (2018). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El kitabı. Pegem Atıf İndeksi, s.1-214.
 • Baltaş Z, Baltaş A.(2010). Stres ve Başa Çıkma Yolları, Remzi Kitabevi, 26. Baskı, s.65-76, İstanbul.
 • Baltaş A, BaltaşZ. (1997). Stres ve başa çıkma yolları 16. Baskı. Remzi Kitabevi.İstanbul.
 • Cohen S, Williamson G. (1988). Perceived stress in a probability sample of the US In: Spacapam S, Oskamp S, editors. The social psychology of health: Claremont Symposium on Applied Social Psychology.
 • Coşkun R, Altunışık R, Yıldırım E. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Yayıncılık, Güncellenmiş 9.Baskı, Sakarya.
 • Gökdeniz İ. (2005). Üretim Sektöründeki İşletmelerin Örgüt İçi Stres Kaynakları ve Mobilyacılık Sektöründe Bir Uygulama, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 13, s.174.
 • Kaplan A, Köksal A, (2017). Türkiye’de Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Eğitiminin İncelenmesi, Mesleki Uygulamalar, Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt 16 (2):s.67.
 • Kaya MD, Güzel D, Çubukçu B. (2011). Ilıca Şeker Fabrikası Çalışanlarının İş Memnuniyeti, Ergonomik Çalışma Koşulları ve İş Stresi Yönünden İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(2):51-54.
 • Noghanchi Saleh, Z, Loghmani, L, Rasouli,M, Nasiri,M, Borhani,F.(2019). Moral Distress And Compassion Fatigue İn Nurses Of Neonatal İntensive Care Unit. Electron J Gen Med 2019;16(2):em116 ISSN:2516-3507.
 • Özaslan G. (2010). Araştırma Görevlilerinin Çalışma Yaşamı Kalitesinin Değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Pekerşen Y, (2015). Otel İşletmelerinde Çalışan Aşçıların İş Stresi İle İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve Toksik Davranışları Arasındaki İlişki, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Mersin.
 • Sağlık Bakanlığı SHGM (2015). Sağlıkta Kalite Standartları. Ankara, 2015.
 • Saygılı S, (2000). Strese Son, Türdav, İstanbul, s.9.
 • Selye H. (1973). The Evolution of the Stress Concept: The originator of the concept traces its development from the discovery in 1936 of the alarm reaction to modern therapeutic applications of syntoxic and catatoxic hormones. American Scientist, 61(6):692-699.
 • Semercioğlu MS, (2012). Özel Ve Kamu Hastanelerinde Çalışan Tıbbi Sekreterlerin İş Doyumu Ve Örgütsel Güven Düzeylerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Alan Çalışması, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstisü, Yüksek Lisan Tezi, Ankara.
 • Şerbini LA, Uzun T.(1999). Stresi Yen, Problem ve Çözüm, Uysal Kitabevi, s.12-13. Konya.
 • Tarhan N.(2002). Stresi Mutluluğa Dönüştürmek, Timaş Yayınları, 2. Baskı, s.10-11.İstanbul
 • Tekin HH. (2013). Hastanede Çalışan Hemşirelerin Mobbinge Maruz Kalma Durumları ve Stres Durumlarının Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Tekingündüz S, Kurtuldu A, Öksüz S. (2015). İş-Aile Yaşam Çatışması, İş Tatmini ve İş Stresi Arasındaki İlişkiler, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(4):27-42.
 • Tengilimoğlu D, Zekioğlu A,Topçu HG. (2017). Sağlık Çalışanlarının Sağlıklı Çalışma Ortamına İlişkin Algılarının İncelenmesi. ACU Sağlık Bil Dergisi, https://doi.org/10.31067/0.2018.85
 • Turunç Ö, Çelik M. (2010). Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Destek ve İş Stresinin Örgütsel Özdeşleşme ve İş Performansına Etkisi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, sayı:2, s.186.
 • Uysal B, Ateş, M. (2018). A Study on the Relationship Between Organizational Justice and Impartiality in Private Hospitals. Hacettepe Journal of Health Administration, 21(4):767-787.
 • Yirik Ş, Ören D, Ekici R. (2014). Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin Örgütsel Stres ve Örgütsel Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin Demografik Değişkenler Bazında İncelenmesi, Journal of Yasar University, sayı: 35, s.6224.
 • Yorgancıoğlu Tarcan, G., Yalçın Balçık, P. (2020). Sağlık Hizmeti Kalite Algısını Etkileyen Faktörlerin SERVPERF Modeli İle Belirlenmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 23(1): 81-92.
 • Yorulmaz M, Evirgen H, Yıldız A. (2017). Kesici-Delici Alet Yaralanma Oranı Değerlendirmesi: Bir Kamu Hastaneler Birliği Örneği. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisisayı: 3(6):245-254.