A Content Analysis of 2012-2017 Decade Academic Achievement Researches

This study aims to determine the descriptive properties and methodological tendencies in empirical studies focusing on academic achievement. Educational research studies taking academic achievement as the dependent variable were considered in this study. The articles published in SSCI indexed journals in the period between 2012 and 2017 were scanned through Web of Science database. The sample for the study was composed of 80 articles using experimental research method. Educational Technologies Publication Classification Form was used as the data collection tool in this study. The articles collected were put to content analysis. On examining the independent variables influencing academic achievement in the articles, it was found that experimental studies in the categories of use of materials, teaching approaches/strategies, learning environments, assessment types and teaching techniques predominated. It was found that such variables as critical thinking, problem solving and attitudes in addition to academic achievement were also used as the dependent variable in the studies analyzed. Besides, it was also found that the studies frequently used t-test, variance analysis (ANOVA/ANCOVA) as data analysis methods. It is thought that the results obtained will guide researchers intending to conduct studies on academic achievement.

2012-2017 Dönemi Akademik Başarı Araştırmalarının İçerik Analizi

Bu çalışmada, akademik başarıya odaklanan deneysel çalışmalara ait tanımlayıcı özelliklerin ve yöntemsel eğilimlerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda bağımlı değişken olarak akademik başarının kabul edildiği eğitim araştırmaları ele alınmıştır, 2012-2017 yılları arasında SSCI indeksli dergilerde yayınlanmış makaleler Web of Science veri tabanı aracılığı ile taranmıştır. Erişilen makalelerden deneysel araştırma yönteminin kullanıldığı 80 makale çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak Eğitim Teknolojileri Yayın Sınıflama Formu kullanılmıştır. Elde edilen makaleler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmalarda akademik başarıya etki eden bağımsız değişkenlere bakıldığında materyal kullanımı, öğretim yaklaşımları/stratejileri, öğrenme ortamları, değerlendirme türleri ve öğretim teknikleri kategorilerinde deneysel çalışmaların yoğunlukta olduğu görülmüştür. Çalışmalarda akademik başarı değişkeninin yanı sıra; eleştirel düşünme, problem çözme ve tutum gibi değişkenlerin bağımlı değişken olarak incelendikleri tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan analizler sonucunda söz konusu araştırmalarda sıklıkla t-testi, varyans analizi (ANOVA/ANCOVA) veri analiz yöntemlerinin kullanıldığı anlaşılmıştır. Elde edilen sonuçların akademik başarıyla ilgili çalışma yapmak isteyen araştırmacılara yön gösterici nitelikte olduğu düşünülmektedir.

Kaynakça

Akça-Üstündağ, D. (2009). Türkiye’de bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanında yapılan yüksek lisans tezlerinin içerik ve yöntem açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Alnabhan, M., Al-Zegoul, E., & Harwell, M. (2001). Factors related to achievement levels of education students at Mu’tah University. Assessment & Evaluation in Higher Education, 26(6), 593-604, https://doi.org/10.1080/02602930120093913

Alper, A. & Gülbahar, Y. (2009). Trends and issues in educational technologies: A review of recent research in TOJET. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 8 (2), 124-135.

Anıl, D. (2010). Factors effecting science achievement of science students in programme for international students’ achievement (PISA) in Turkey. Education and Science, 34(152), 87-100.

Bauer, M. W. (2003). Classical content analysis: A review. In M. W. Bauer & G. Gaskell (Eds.), Qualitative researching with text, image and sound (pp. 131-151). London: Sage.

Bean, R.A., Bush, K. R., McKenry, P.C., & Wilson, S.M. (2003). The Impact of parental, support, behavioral control, and psychological control on the academic achievement and self-esteem of African-American and European American Adolescents. Journal of Adolescent Research, 18(5), 523-541. https://doi.org/10.1177/0743558403255070

Bempechat, J., Li, J., & Ronfard, S. (2018). Relations Among Cultural Learning Beliefs, Self‐Regulated Learning, and Academic Achievement for Low‐Income Chinese American Adolescents. Child Development, 89(3), 851-861. https://doi.org/10.1111/cdev.12702

Clark, R.E. (1984). Reconsidering research on learning from media. Review of Educational Research, 53(4), 445-459. https://doi.org/10.3102/00346543053004445

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York, NY: Routledge.

Çırak, G. & Çokluk, Ö. (2013). Yükseköğretimde öğrenci başarılarının sınıflandırılmasında yapay sinir ağları ve lojistik regresyon yöntemlerinin kullanılması. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi. III (2), 71-79.

Erdoğmuş, F. U. (2009). Research trends in CEIT MS and PhD theses in Turkey: A content analysis. Unpublished master’s thesis. Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

Fraenkel, J. R., & Wallen, W. E. (2000). How to design and evaluate educational research. Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. London: UK.

Göktaş, Y., Küçük S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G. & Reisoğlu, İ. (2012). Educational Technology Research Trends in Turkey: A Content Analysis of the 2000-2009 Decade. Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) 177-199.

Kaggwa, V. (2003).Contribution of teachers‘involvement in school administration on students‘academic performance in private secondary schools. Kampala: Makerere.

Kozma, R. B. (1991). Learning with media. Review of Educational Research, 61(2), 179-211. https://doi.org/10.3102/00346543061002179

Mittal, S. B., Zuma, J. G., Kagame, P., Nielsen, B., Onyema, O. ve Coumantaros, J. G. (2015, Ocak). Achieving Africa’s growth agenda. Paper presented at Economic growth and social inclusion.

Morris, C., & Chikwa, G. (2016). Audio versus written feedback: Exploring learners’ preference and the impact of feedback format on students’ academic performance. Active Learning in Higher Education, 17(2), 125-137. https://doi.org/10.1177/1469787416637482

Nam, C. W. (2017). The effects of digital storytelling on student achievement, social presence, and attitude in online collaborative learning environments. Interactive Learning Environments, 25(3), 412-427. https://doi.org/10.1080/10494820.2015.1135173

Özçelik, D.A. (2010) Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem A Yayınları

Rosen, M. L., Sheridan, M. A., Sambrook, K. A., Meltzoff, A. N., & McLaughlin, K. A. (2018). Socioeconomic disparities in academic achievement: A multi-modal investigation of neural mechanisms in children and adolescents. NeuroImage, 173, 298-310. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2018.02.043

Sezgin, F., Koşar, D., Koşar, S. & Emre, E. R. (2016). Liselerde akademik başarısızlık: Nedenleri ve önlenmesine ilişkin öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 95-111. Doi:10.17679/iuefd.17119535

Sevim, O. (2015). Influence of the subject jigsaw technique on elementary school seventh grade students' academic achievement and on their problem solving skills. Education & Science, 40(177), 385-400. Sönmez, V. (2005). Bilimsel araştırmalarda yapılan yanlışlıklar. Eurasian Journal of Educational Research, 5 (18), 150- 173.

Şimşek, A., Özdamar, N., Uysal, Ö., Kobak, K., Berk, C., Kılıçer, T. ve Çiğdem, H. (2009). İki binli yıllarda Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında gözlenen eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9, 941-966.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, I. (2017). The effects of gamification-based teaching practices on student achievement and students' attitudes toward lessons. The Internet and Higher Education, 33, 86-92. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2017.02.002

Zhang, R. C., Lai, H. M., Cheng, P. W. & Chen, C. P. (2017). Longitudinal effect of a computer-based graduated prompting assessment on students’ academic performance. Computers & Education, 110, 181-194. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.03.016

Appendix 1. A List of the Studies Analysed Aboalshamat, K., Hou, X. Y., & Strodl, E. (2015). The impact of a self-development coaching programme on medical and dental students’ psychological health and academic performance: A randomised controlled trial. BMC medical education, 15(1), 134. https://doi.org/10.1186/s12909-015-0412-4

Aguilar-Roca, N. M., Williams, A. E., & O'Dowd, D. K. (2012). The impact of laptop-free zones on student performance and attitudes in large lectures. Computers & Education, 59(4), 1300-1308. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.05.002

Akcay, N. O., Doymus, K., Simsek, U., & Okumus, S. (2012). The effect of cooperative learning model on academic achievement in physics. Energy Education Science and Technology Part B-Social and Educational Studies, 4(4), 1915-1924.

Akgündüz, D., & Akınoğlu, O. (2017). The impact of blended learning and social media-supported learning on the academic success and motivation of the students in science education. Education & Science, 42(191), 69-90.

Alghamdi, A. K. (2017). The effects of an integrated curriculum on student achievement in Saudi Arabia. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(9), 6079-6100. https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.01051a

Andersson, C., & Palm, T. (2017). The impact of formative assessment on student achievement: A study of the effects of changes to classroom practice after a comprehensive professional development programme. Learning and Instruction, 49, 92-102. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2016.12.006

Arısoy, B., & Tarım, K. (2013). The effects of cooperative learning on students’ academic achievement, retention and social skill levels. Hacettepe University Journal of Education, 28(3), 1-14.

Asgari, S., & Carter Jr, F. (2016). Peer mentors can improve academic performance: A quasi experimental study of peer mentorship in introductory courses. Teaching of Psychology, 43(2), 131-135. https://doi.org/10.1177/0098628316636288

Aslan, B. G., Öztürk, Ö., & İnceoğlu, M. M. (2014). Effect of Bayesian student modeling on academic achievement in foreign language teaching (university level English preparatory school example). Educational Sciences: Theory and Practice, 14(3), 1160-1168.

Başal, A., & Gürol, M. (2014). Effects of learning objects on the academic achievement of students in web-based foreign language learning. Hacettepe University Journal of Education, 29(1), 61-73.

Batdi, V. (2017). Smart board and academic achievement in terms of the process of integrating technology into instruction: A study on the McA. Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 19(3), 763-801. https://doi.org/10.15516/cje.v19i3.2542

Billings, E. S., & Mathison, C. (2012). I get to use an iPod in school? Using technology-based advance organizers to support the academic success of English learners. Journal of Science Education and Technology, 21(4), 494- 503. https://doi.org/10.1007/s10956-011-9341-0

Bipp, T., Kleingeld, A., van Mierlo, H., & Kunde, W. (2017). The effect of subconscious performance goals on academic performance. The Journal of Experimental Education, 85(3), 469-485. https://doi.org/10.1080/00220973.2016.1252998

Bıyıklı, C., & Dogan, N. (2015). The effect of learning strategies used for rehearsal on the academic success. Education & Science, 40(181), 311-327.

Boevé, A. J., Meijer, R. R., Bosker, R. J., Vugteveen, J., Hoekstra, R., & Albers, C. J. (2017). Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance. Higher Education, 74(6), 1015-1032. Doi: 10.15390/EB.2015.2728

Butcher, K. F., & Visher, M. G. (2013). The impact of a classroom-based guidance program on student performance in community college math classes. Educational Evaluation and Policy Analysis, 35(3), 298-323. https://doi.org/10.3102/0162373713485813

Carrillo-de-la-Peña, M. T., & Perez, J. (2012). Continuous assessment improved academic achievement and satisfaction of psychology students in Spain. Teaching of Psychology, 39(1), 45-47. https://doi.org/10.1177/0098628311430312

Carter, S. P., Greenberg, K., & Walker, M. S. (2017). The impact of computer usage on academic performance: Evidence from a randomized trial at the United States Military Academy. Economics of Education Review, 56, 118-132. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2016.12.005

Çakır, R., & Tan, S. (2017). Development of Educational Applications on the Social Network of Facebook and Its Effects on Students' Academic Achievement. Educational Sciences: Theory & Practice, 17(5).

Çolak, E. (2013). Effects of the theory of experiential learning on students’ motivational beliefs and academic achievement. Hacettepe University Journal of Education, 28(3), 123-136.

Deane, R. P., & Murphy, D. J. (2015). Impact of a personal learning plan supported by an induction meeting on academic performance in undergraduate Obstetrics and Gynaecology: A cluster randomised controlled trial. BMC medical education, 15(43), 1-8. https://doi.org/10.1186/s12909-015-0325-2

Domenech, J., Blazquez, D., De la Poza, E., & Mun͂oz-Miquel, A. (2015). Exploring the impact of cumulative testing on academic performance of undergraduate students in Spain. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 27(2), 153-169. https://doi.org/10.1007/s11092-014-9208-z

Ercan, O. (2014). The effects of multimedia learning material on students' academıc achievement and attitudes towards science courses. Journal of Baltic Science Education, 13(5), 608-621.

Esfer, S., & Satici, A. F. (2013). The effects of individual and the group study on academic achievement and role of emphatic tendency. Hacettepe University Journal of Education, (44), 170-180.

Fleming, R., Stoiber, L. C., Pfeiffer, H. M., Kienzler, S. E., Fleming, R. R., Pedrick, L. E., ... & Reddy, D. M. (2016). Using U‐Pace instruction to improve the academic performance of economically disadvantaged undergraduates. Journal of Computer Assisted Learning, 32(4), 304-313. https://doi.org/10.1111/jcal.12133

Forrest, R. L., Stokes, D. W., Burridge, A. B., & Voight, C. D. (2017). Math remediation intervention for student success in the algebra-based introductory physics course. Physical Review Physics Education Research, 13(2), 020137. https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.020137-1-020137-8

Gargallo, B., Campos, C., & Almerich, G. (2016). Learning to learn at university. The effects of an instrumental subject on learning strategies and academic achievement/Aprender a aprender en la universidad. Efectos de una materia instrumental sobre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico. Culturay Educación, 28(4), 771-810. https://doi.org/10.1080/11356405.2016.1230293

Gencosman, T., & Doğru, M. (2012). Effect of student teams-achievement divisions technique used in science and technology education on self-efficacy, test anxiety and academic achievement. Journal of Baltic Science Education, 11(1).

Gidena, A., & Gebeyehu, D. (2017). The effectiveness of advance organizer model on students’ academic achievement in learning work and energy. International Journal of Science Education, 39(16), 2226-2242. https://doi.org/10.1080/09500693.2017.1369600

Gökçearslan, Ş., & Alper, A. (2015). The effect of locus of control on learners' sense of community and academic success in the context of online learning communities. The Internet and Higher Education, 27, 64- 73. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2015.06.003

Gün, E. T., & Atasoy, B. (2017). The effects of augmented reality on elementary school students’ spatial ability and academic achievement. Education & Science, 42(191), 31-51. DOI: 10.15390/EB.2017.7140

Guzey, S. S., Harwell, M., Moreno, M., Peralta, Y., & Moore, T. J. (2017). The impact of design-based STEM integration curricula on student achievement in engineering, science, and mathematics. Journal of Science Education and Technology, 26(2), 207-222. https://doi.org/10.1007/s10956-016-9673-x

Gunter, T., & Alpat, S. K. (2017). The effects of problem-based learning (PBL) on the academic achievement of students studying ‘Electrochemistry’. Chemistry Education Research and Practice, 18(1), 78-98.

Güzeller, C. O. (2012). The effect of web-based portfolio use on academic achievement and retention. Asia Pacific Education Review, 13(3), 457-464. https://doi.org/10.1007/s12564-012-9214-0

Han, I., & Shin, W. S. (2016). The use of a mobile learning management system and academic achievement of online students. Computers & Education, 102, 79-89. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.07.003

Hanus, M. D., & Fox, J. (2015). Assessing the effects of gamification in the classroom: A longitudinal study on intrinsic motivation, social comparison, satisfaction, effort, and academic performance. Computers & Education, 80, 152-161. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.08.019

Huang, X. (2017). Example-based learning: Effects of different types of examples on student performance, cognitive load and self-efficacy in a statistical learning task. Interactive Learning Environments, 25(3), 283-294. https://doi.org/10.1080/10494820.2015.1121154

Jhangiani, R. S. (2016). The impact of participating in a peer assessment activity on subsequent academic performance. Teaching of Psychology, 43(3), 180-186. https://doi.org/10.1177/0098628316649312

Jia, J., Chen, Y., Ding, Z., Bai, Y., Yang, B., Li, M., & Qi, J. (2013). Effects of an intelligent web‐based English instruction system on students' academic performance. Journal of Computer Assisted Learning, 29(6), 556-568. https://doi.org/10.1111/jcal.12016

Jiménez-Mejías, E., Amezcua-Prieto, C., Martínez-Ruiz, V., Olvera-Porcel, M. C., Jiménez-Moleón, J. J., & Lardelli Claret, P. (2015). Medical students’ satisfaction and academic performance with problem-based learning in practice-based exercises for epidemiology and health demographics. Innovations in Education and Teaching International, 52(5), 510-521. https://doi.org/10.1080/14703297.2014.904241

Karadeniz, A., & Akpınar, E. (2015). The effect of web-based instruction on elementary students' academic achievement. Education & Science, 40(177), 217-231.

Kaya, M. F. (2013). The effect of six thinking hats on student success in teaching subjects related to sustainable development in geography classes. Educational Sciences: Theory and Practice, 13(2), 1134-1139.

Kırıkkaya, E. B. (2012). The effect of prepared activities by using the newspapers in science course on students' academic achievement. Education & Science, 37(165), 64.

Kıngır, S., Geban, O., & Gunel, M. (2012). How does the science writing heuristic approach affect students' performances of different academic achievement levels? A case for high school chemistry. Chemistry Education Research and Practice, 13(4), 428-436. DOI: 10.1039/C2RP20013A

Kurtuldu, M. K., & Bakioğlu, C. (2012). Comparison of student success in music education based on mastery learning. Hacettepe University Journal of Education, (43), 330-339.

Lewis, J. S., & Harrison, M. A. (2012). Online delivery as a course adjunct promotes active learning and student success. Teaching of Psychology, 39(1), 72-76. https://doi.org/10.1177/0098628311430641

Luna, Y. M., & Winters, S. A. (2017). “Why did you blend my learning?” A comparison of student success in lecture and blended learning introduction to sociology courses. Teaching Sociology, 45(2), 116-130. https://doi.org/10.1177/0092055X16685373

Mackey, A. P., Park, A. T., Robinson, S. T., & Gabrieli, J. D. (2017). A pilot study of classroom‐based cognitive skill instruction: effects on cognition and academic performance. Mind, Brain, and Education, 11(2), 85-95. https://doi.org/10.1111/mbe.12138

Morris, C., & Chikwa, G. (2016). Audio versus written feedback: Exploring learners’ preference and the impact of feedback format on students’ academic performance. Active Learning in Higher Education, 17(2), 125-137. https://doi.org/10.1177/1469787416637482

Msonde, S. E., & Van Aalst, J. (2017). Designing for interaction, thinking and academic achievement in a Tanzanian undergraduate chemistry course. Educational Technology Research and Development, 65(5), 1389-1413. https://doi.org/10.1007/s11423-017-9531-4

Nam, C. W. (2017). The effects of digital storytelling on student achievement, social presence, and attitude in online collaborative learning environments. Interactive Learning Environments, 25(3), 412-427. https://doi.org/10.1080/10494820.2015.1135173

Nayci, Ö., & Adıgüzel, Ö. (2017). The effect of using creative drama as a method in social sciences lesson to student success. Education & Science, 42(192), 349-365. Doi: 10.15390/EB.2017.6514

Noteborn, G., Dailey-Hebert, A., Carbonell, K. B., & Gijselaers, W. (2014). Essential knowledge for academic performance: Educating in the virtual world to promote active learning. Teaching and Teacher Education, 37, 217-234. https://doi.org/10.1016/j.tate.2013.10.008

Önemli, M., & Yöndem, Z. D. (2012). The effect of psychoeducational group training depending on self-regulation on students' motivational strategies and academic achievement. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(1), 67-73.

O’Connor, K. J. (2014). Going green and using less paper to print exams: student performance, completion time, and preference. Teaching of Psychology, 41(2), 155-157. https://doi.org/10.1177/0098628314530349

Özerbaş, M. A., & Cicek, A. S. (2014). Effect of online learning objects on academic achievement and transfer skills. Hacettepe University Journal of Education, 29(1), 196-210.

Özdemir, M., İzmirli, S., & Sahin-İzmirli, O. (2016). The effects of captioning videos on academic achievement and motivation: reconsideration of redundancy principle in instructional videos. Journal of Educational Technology & Society, 19(4), 1-10.

Özerbaş, M. A., & Erdogan, B. H. (2016). The effect of the digital classroom on academic success and online technologies self-efficacy. Journal of Educational Technology & Society, 19(4), 203–212.

Palao, J. M., Hastie, P. A., Cruz, P. G., & Ortega, E. (2015). The impact of video technology on student performance in physical education. Technology, Pedagogy and Education, 24(1), 51-63. https://doi.org/10.1080/1475939X.2013.813404

Richmond, A. S., Murphy, B. C., Curl, L. S., & Broussard, K. A. (2015). The effect of immersion scheduling on academic performance and students’ ratings of instructors. Teaching of Psychology, 42(1), 26-33. https://doi.org/10.1177/0098628314562675

Sacristán-Díaz, M., Garrido-Vega, P., Alfalla-Luque, R., & González-Zamora, M. D. M. (2016). The effects of teaching and assessment methods on academic performance: A study of an operations management course. Innovations in Education and Teaching International, 53(5), 497-507. https://doi.org/10.1080/14703297.2015.1008546

Samuolis, J., Lazowski, A., & Kessler, J. (2016). Evaluating the impact of curriculum infusion on US college students’ alcohol use and academic performance. Health Education Journal, 75(6), 736-743. https://doi.org/10.1177/0017896916629815

Sevim, O. (2015). Influence of the subject jigsaw technique on elementary school seventh grade students' academic achievement and on their problem solving skills. Education & Science, 40(177), 385-400.

Shegog, R., Lazarus, M. M., Murray, N. G., Diamond, P. M., Sessions, N., & Zsigmond, E. (2012). Virtual transgenics: Using a molecular biology simulation to impact student academic achievement and attitudes. Research in Science Education, 42(5), 875-890. https://doi.org/10.1007/s11165-011-9216-7

Stetzik, L., Deeter, A., Parker, J., & Yukech, C. (2015). Puzzle-based versus traditional lecture: comparing the effects of pedagogy on academic performance in an undergraduate human anatomy and physiology II lab. BMC Medical Education, 15(107), 1-11. https://doi.org/10.1186/s12909-015-0390-6

Tezcan, G., & Güvenç, H. (2017). The effects of 4MAT teaching model and whole brain model on academic achievement in science. Education & Science, 42(192), 303-325. Doi: 10.15390/EB.2017.7085

Thierry, K. L., Bryant, H. L., Nobles, S. S., & Norris, K. S. (2016). Two-year impact of a mindfulness-based program on preschoolers’ self-regulation and academic performance. Early Education and Development, 27(6), 805-821. https://doi.org/10.1080/10409289.2016.1141616

Thomas, J. A., Wadsworth, D., Jin, Y., Clarke, J., Page, R., & Thunders, M. (2017). Engagement with online self-tests as a predictor of student success. Higher Education Research & Development, 36(5), 1061-1071. https://doi.org/10.1080/07294360.2016.1263827

Tlhoaele, M., Hofman, A., Winnips, K., & Beetsma, Y. (2014). The impact of interactive engagement methods on students' academic achievement. Higher Education Research & Development, 33(5), 1020-1034. https://doi.org/10.1080/07294360.2014.890571

Valadas, S. T., Almeida, L. S., & Araújo, A. M. (2017). The mediating effects of approaches to learning on the academic success of first-year college students. Scandinavian Journal of Educational Research, 61(6), 721- 734. https://doi.org/10.1080/00313831.2016.1188146

Van Blankenstein, F. M., Dolmans, D. H., Van der Vleuten, C. P., & Schmidt, H. G. (2013). Relevant prior knowledge moderates the effect of elaboration during small group discussion on academic achievement. Instructional Science, 41(4), 729-744. https://doi.org/10.1007/s11251-012-9252-3

Yang, Y. T. C., & Chang, C. H. (2013). Empowering students through digital game authorship: Enhancing concentration, critical thinking, and academic achievement. Computers & Education, 68, 334-344. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.05.023

Yang, Y. T. C., & Wu, W. C. I. (2012). Digital storytelling for enhancing student academic achievement, critical thinking, and learning motivation: A year-long experimental study. Computers & Education, 59(2), 339-352. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.12.012

Yang, Y. T. C. (2015). Virtual CEOs: A blended approach to digital gaming for enhancing higher order thinking and academic achievement among vocational high school students. Computers & Education, 81, 281 295. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.10.004

Yu, P. T., Wang, B. Y., & Su, M. H. (2015). Lecture capture with real‐time rearrangement of visual elements: impact on student performance. Journal of Computer Assisted Learning, 31(6), 655-670. https://doi.org/10.1111/jcal.12109

Yıldırım, I. (2017). The effects of gamification-based teaching practices on student achievement and students' attitudes toward lessons. The Internet and Higher Education, 33, 86-92. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2017.02.002

Yılmaz, R., & Keser, H. (2017). The impact of interactive environment and metacognitive support on academic achievement and transactional distance in online learning. Journal of Educational Computing Research, 55(1), 95-122. https://doi.org/10.1177/0735633116656453

Zhang, R. C., Lai, H. M., Cheng, P. W., & Chen, C. P. (2017). Longitudinal effect of a computer-based graduated prompting assessment on students’ academic performance. Computers & Education, 110, 181-194. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.03.016

Kaynak Göster

776 356

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Analysis of Chaos and Complexity in Schools According to Principals' Opinion

Süleyman GÖKSOY

Başarı Duyguları Anketinin Türk Kültürüne Uyarlanması

Yafes CAN, Esma EMMİOĞLU SARIKAYA, SALİH BARDAKCI

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üstbilişsel Farkındalıkları ile Matematik Öğretmeye Yönelik Kaygılarının İncelenmesi

Selma ÖZTÜRK, Mehmet Koray SERİN

Destekleme ve Yetiştirme Kursuna Katılan Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Tutumları, Sportmenlik Davranışları ve Uygulama Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Şahin GÜNBAY, İhsan SARI

The Linkage between Vocational Education and Labor Market in Turkey: Employability and Skill Mismatch

Mahmut ÖZER, H. Eren SUNA

Matematik Öğretiminde Negatif Bilgiye Dayalı Uzman Sistem Değerlendirme Yazılımı Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi

ÜMİT DEMİR, Gülden DEMİR

Masa Tenisi Sporcularının Problem Çözme Becerileri İle Ego Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Süper Lig Örneği

Vedat ERİM, Fatih Samet ATASOY, SONER ÇANKAYA

Akran Zorbalığı ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu Arasındaki İlişkinin Gözden Geçirilmesi

TUĞBA TÜRK KURTÇA, Eda ERMAĞAN ÇAĞLAR, YASEMİN SANAL ÖZCAN

Sosyal Bilimler Araştırmacılarının İstatistik Paket Programlarına Karşı Tutumları

Ümit IŞIKDAĞ, Sergen CANSIZ, KEMAL ŞAHİN

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenme Sorumluluğu Düzeyinin Çeşitli Değişkenlere Göre Belirlenmesi

Fidan HAKKARİ