Ortaöğretim Öğrencileri için Türk Dili ve Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Bu çalışmada ortaöğretim öğrencileri için Türk Dili ve Edebiyatı dersine yönelik tutum ölçeği geliştirmek amaçlanmıştır. Deneme formu beşli likert tipi ?? maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin pilot çalışması 2017-2018 öğretim yılı güz döneminde 171 ortaöğretim öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin yapı geçerliliğini ortaya koyabilmek amacıyla açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda ölçeğin ?? maddeden oluşan tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Bu faktörde yer alan maddelerin faktör yükleri0,61 ile 0,85 arasında değişmektedir. Öz değeri8,87 olan bu faktör toplam varyansın %63,40'ını açıklamaktadır. Ölçek maddelerinin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0,96 olarak bulunmuştur.

Developing Attitude Scale towards Turkish Language and Literature Course for High School Students

It was aimed to develop an attitude scale towards Turkish Language and Literature course for high school students in this study. Trial form consisted of 28 items with 5-point Likert-type written by researchers. Pilot study of scale was conducted on 171 high school students in 2017-18 academic year. Explanatory factor analysis was applied to explore construct validity of scale. Final form of scale was 14 items with one dimension. The factor loadings of these items in scale varied between 0,61 and 0,85. Eigen-value of this factor was 8,87 and it explained % 63,40 of total variance. Cronbach alpha ?α? internal consistency of items was 0,96.

___

 • Arslan, A. (2012). Yükseköğretimde Türk dili dersine karşı tutum ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1(3), 187-202.
 • Baykul, Y. (2010). Eğitimde ve psikolojide ölçme. Pegem Akademi: Ankara.
 • Bloom, B. S. (2012). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. Çeviren: Durmuş Ali Özçelik, Pegem Akademi: Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı ???. baskı?. Pegem Akademi: Ankara
 • Can, R.(2016). Türk edebiyatı dersine katılıma yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 325-344.
 • Comrey, A. L. and Lee, H. B. (1992). A first course in factor analysis. Psychology Press.
 • Gay, L. R. and Airasian, P. (2000). Educational research: Competencies for analysis and application. Prentice Hall: New Jersey.
 • George, D. and Mallery, P. (2016). IBM SPSS Statistics 23 step by step: A simple guide and reference. Routledge.
 • Green, S. B., Salkind, N. J. And Akey, T. M. (2000). Using SPSS for windows. Analyzing and understanding data. Prentice Hall: New Jersey.
 • Karakuş, İ.(2005). Türkçe-türk dili ve edebiyat öğretimi. Can Yayınları: Ankara.
 • MEB (2018). Ortaöğretim türk edebiyatı dersi 9, ??, ??, ??. sınıflar öğretim programı. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı: Ankara.
 • Resmi Gazete (1973). Milli eğitim temel kanunu. 12 (14574), 2342.
 • Saracaloğlu, A. S., Karasakaloğlu, N. and Gencel, İ. E. (2009). Türkçe/Türk dili ve edebiyatı öğretimine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 470-479.
 • Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. ??. baskı?. Türk Psikologlar Derneği Yayını: Ankara.
 • Veyis, F. (2015). Türk edebiyatı dersine yönelik tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 10/11 1609-1620.

___

APA Arslan, A. & Şimşek, G. S. (2018). Ortaöğretim Öğrencileri için Türk Dili ve Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi . Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi , 6 (1) , 109-115 .
Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi
 • ISSN: 2148-2888
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 2 Sayı
 • Yayıncı: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

14.4b150