XVI. yüzyıldda Niğde ve Kırşehir sancaklarında mahalle yapılanması

Bu çalışmada XVI.yüzyılda Niğde ve Kırşehirde yer alan ve kentsel yapı içerisinde en küçük yerleşim birimi olarak kabul edilen mahallelerin yüzyılın başından sonuna kadar sosyal dokularında meydana gelen değişimler ele alınmıştır.Ayrıca gayr-ı Müslimlerin durumları da bu çerçevede açıklanmaya çalışılmıştır.

The district structuring in the sancaks of Niğde and Kırşehir in the 16th century

In this study, the changes occured throughout the sixteenth century in the social structures of districts in Niğde and Kırşehir, which are accepted to be the smallest allocation units in the urban structure, are tried to be discussed. Also, the condititions of non-muslims are tried to be axplained.

Kaynakça

ERGENÇ, Özer, “Osmanlı Şehrinde Esnaf Örgütlerinin Fiziki Yapıya Etkileri”, Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071- 1920), (Ed. O. Okyar-H.İnalcık), Ankara, 1980, s. 10.

ERGENÇ, Özer, Osmanlı Klasik Dönemi Kent Tarihçiliğine Katkı XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya, Ankara 1995 s. 50.

GÜMÜŞÇÜ, Osman, Tarihi Coğrafya Açısından Bir Araştırma, XVI. Yüzyıl Larende (Karaman) Kazasında Nüfus ve Yerleşme, Ankara 2002, s. 89-90

TUNÇDİLEK, Necdet, Türkiye’de Yerleşmenin Evrimi, İstanbul 1996, s. 39.

BULDUK, Üçler, “Çorum Sancağının Osmanlı İdarî Teşkilatındaki Yeri-I”, OTAM, S. 3, 1992, s. 136.

KURT,Yılmaz, “1572 tarihli Adana Mufassal Tahrir Defteri’ne Göre Adana’nın Sosyo-Ekonomik Tarihi Üzerine Bir Araştırma”, Belleten, C. LIV, 1990, s. 181.

YEDİYILDIZ, Bahaeddin, “1485-1576 Yılları Arasında Samsun Şehri”, I. Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri (13-17 Ekim 1986), Samsun 1988, s. 298.

KUBAN, Doğan, “Anadolu-Türk Şehri Tarihî Gelişmesi, Sosyal ve Fizikî Özellikleri Üzerinde Bazı Gelişmeler”, Vakıflar Dergisi, VII (1953), s. 60.

ÖZDEĞER, Hüseyin, Onaltıncı Asırda Ayıntab Livası, İstanbul Üniversitesi Yayınları., İstanbul 1988, s. 120.

ALKAN, Ahmet, “Fatih Dönemi Osmanlı Şehri”, Selçuk Üniversitesi Selçuk Dergisi, S. 2, (Ocak 1988), s. 143-144.

KUBAN, Doğan, “Anadolu-Türk Şehri Tarihî Gelişmesi, Sosyal ve Fizikî Özellikleri Üzerinde Bazı Gelişmeler”, Vakıflar Dergisi, VII (1953), s. 66-67.

GÖKÇE, Turan, XVI ve XVII. Yüzyıllarda Lazıkıyye (Denizli) Kazası, TTK Yayınları., Ankara 2000, s. 87-88.

OFLAZ, Mustafa, XVI.Yüzyılda Niğde Sancağı, AnkaraÜniversitesi, Soyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi Ankara 1992.

Kaynak Göster