Türkiye’de Yabancı Dil Olarak Almanca'nın Durumu: WoK Verilerine Dayalı Bibliyometrik Bir Analiz

Türkiye'de İngilizce odaklı çalışmalara artan bir ilgi olmasına rağmen, Almanca önemini korumaktadır. 20. yüzyıldan itibaren Türkiye'de ilk olarak Fransız dili ile değişim izlenmiş, daha sonra Almanca üzerine girişimlerde bulunulmuştur. 1900’lü yılların sonunda ise İngilizce dilinin hem resmi hem de gayri resmi eğitimde bir üstünlüğe sahip olması Fransızcaya olan ilgiyi İngilizceye ve Almancaya bırakmıştır. Türkiye’de 21. yüzyılda ilginin İngilizceye yönelik olduğu açıktır. Almanca ise örgün ve yaygın eğitimde ikincil bir yabancı dil olarak yerini korumaktadır. Bu çalışmada Web of Knowledge verilerine dayalı bir bibliyometrik analiz yapılmıştır. Analiz kapsamında Almanca Dili kilit kelimesi araması ile Türkiye menşeili 165 makaleye erişim sağlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, son yıllarda yayın sayısı artmıştır. Ayrıca, Dil ve Dilbilim ile Eğitim ve Eğitim Araştırmaları alanlarının diğer araştırma alanlarına göre daha fazla atıf aldığı tespit edilmiştir. Atıf sayısı özellikle son on yılda artan bir eğilim göstermiştir ki bu da ilgili araştırma literatüründe Türkiye’de Alman dili alanına dair artan .bir ilginin olduğunu ortaya koymaktadır.

The State of German as a Foreign Language in Turkey: A Bibliometric Analysis from WoK Data

Although there is a growing interest on studies with a focus on English language in Turkey, German still maintains its importance. In the beginning of the 20th century, the interest was followed initially with the French language and then attempts were made on German language in Turkey. Finally, English language had a superiority of interest both in formal and informal educational settings in the late 1900s. This movement surpassed the interest on French language and paved the way for German language after English. In the 21st century, the interest on foreign language has become undeniably on English but German language has still been focused as a secondary point of interest in Turkey. In this study, a bibliometric analysis was made from the Web of Knowledge data. The analysis included 165 articles orginated from Turkey. The results indicated that the number of publications had risen in recent years more. Also, the fields of Language and Linguistics as well as Education and Educational Research employed more citations than other fields of research. Additionally, the number of citations showed a rising trend particularly in the last ten years, meaning the interest in the field of German language has been growing in the research literature.

___

 • Altundiş, E. (2006). Ingilizce öğretmenlerinin eğitimsel kökenleri ve dil öğretiminde karşılaştıkları sorunlar (Kayseri ili örneği). Unpublished master’s dissertation, Erciyes University, Kayseri.
 • Ataş, D., & Genç, A. German Language Teachers today and in the future in Turkey. 28th International Conference on Educational Sciences, İstanbul, Turkey, 25 April 2019, pp.1295-1297
 • Aydın, R. (2007). Türkiye’de Eğitimle İlgili Yapılan Bilimsel Toplantılarda ve Millî Eğitim Şûralarında Ele Alınan Öğretmen Sorunları ile Millî Eğitim Bakanlığı’nın Politika ve Uygulamalarınınn Değerlendirilmesi (1980–2004). Unpublished doctoral dissertation, Ankara University, Ankara.
 • Cancino, C. A., Amirbagheri, K., Merig, J. M., & Dessouky, Y. (2019). A bibliometric analysis of supply chain analytical techniques. Computers & Industrial Engineering, 137, 106015.
 • Cobo, M. J., Mart Nez, M., Guti Rrez-Salcedo, M., Fujita, H., & Herrera-Viedma, E. (2015). 25 Years at knowledge-based systems: A bibliometric analysis. Knowledge-Based Systems, 80,3-13.
 • Demircan, Ö. (2001). Dünden bugüne Türkiye'de Yabancı Dil. Istanbul: Remzi Kitabevi.
 • Glück, H. (2014). The History of German as a Foreign Language in Europe: (translated and with additional notes by Nicola McLelland). Language & History, 57(1), 44-58.
 • İnceçay, G. 2011. A critical overview of language teacher education in Turkish education system: from 2nd constitutional period onwards (1908-2010). Elsevier. 15, 186-190.
 • Işık, A. 2008. Yabancı Dil Eğitimimizdeki Yanlışlar Nereden Kaynaklanıyor?. Journal of Language and Linguistic Studies. 4(2), 15-26.
 • Nergis, A. (2011). Foreign language teacher education in Turkey: A historical overview. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 181-185.
 • Öztürk, C. (2005). Türkiye’de dünden bugüne öğretmen yetiştiren kurumlar. Istanbul: MEB Yayınları.
 • Serdarasan, Ş., Yılmaz, H., Doğan, E. B., Bülent, K. O. Ç., Kayır, M. H. H., & Çatalyürek, M. B. (2021). Lojistik ve tedarik zinciri alanında tr dizin’de indekslenen çalışmaların bibliyometrik analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (68), 164-184.
 • Tok, H. (2006). Avrupa birliği ülkelerinde ve Türkiye’de uygulanan yabancı dil öğretimi programlarının karşılaştırılması. Unpublished doctoral dissertation, İnönü University, Malatya.