Sosyal Ağların Eğitimde Dönüştürücü Rolü eTwinning Faaliyeti Örneği

Bu çalışmanın amacı sosyal ağlar özelinde eTwinning faaliyetinin öğretmen ve öğrencilere pedagojik etkisini irdeleyerek eğitimde dönüştürücü rolünü ortaya çıkarmaktır. Bu sayede, bu çalışmayla, eTwinning faaliyetinin eğitim öğretim faaliyeti etkisi üzerine alan yazın ışığında inceleyerek Avrupa’da ve Türkiye’de eğitim bağlamındaki eTwinning konulu çalışmalarda vurgulanan noktaları açıklanmak istenmektedir. Çalışmada derleme yöntemi kullanılmış olup alan yazın incelemesinde 2010-2022 yılları arasındaki yayınlara yer verilmiştir. Çalışma eTwinning faaliyetinin amacı, önemi, öğretmen ve öğrenciye etkisi ve eğitimdeki dönüştürücü rolü gibi konulara odaklanmıştır. Bu bağlamda teknolojiyi eğitimde kullanırken sosyal ağların rolü ve hedef kitle üzerindeki etkisi vurgulanmaya çalışılmıştır. Türk eğitim sisteminde birçok öğretmen tarafından bilinen bu öğretmen ağlarının, akademik boyutta tartışılması ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine konumlandırılması önem arz etmektedir. İncelenen çalışmalara dayalı olarak şunlar ifade edilebilir: eTwinning faaliyetlerinde yer alan öğretmen, öğrenci ve okulların bir değişim sürecine girdikleri gözlemlenmiştir. Buna bağlı olarak, öğretmen ve öğrencilerin bilişim teknolojileri kullanma yetkinliklerinin ve yabancı dil becerilerinin geliştiği, akranlarıyla işbirliği içinde sosyal becerilerinin ve motivasyonlarının arttığı, mesleki gelişim fırsatlarından yararlanarak farklı yöntem ve teknikleri öğrendikleri ve kullandıkları, tüm bu sürecin sonunda da öğrencilerin derslerinde daha başarılı oldukları görülmüştür.

The Transformation Role of Social Networks in Education eTwinning Action Example

The aim of this study is to reveal the transformative role of eTwinning in education by examining the pedagogical effects of eTwinning activity on teachers and students in social networking websites. In this way, with this study, it is expected to clarify the educational impact of the eTwinning action both in Europe and in Turkey in the light of the literature. The compilation method was used in the study, and the publications between the years 2010-2022 were included in the literature review. The study focuses on issues like the purpose and the importance of eTwinning activity, its impact on teachers and students and its transformative role in education. In this context, the role of social networks and its impact on the target audience while using technology in education were tried to emphasized. It is important that these teacher networks, already known by many teachers in the Turkish education system, needs to be discussed in the academic dimension and should be positioned in the professional development of teachers. Based on the studies examined, the following issues can be stated: It has been observed that teachers, students and schools involved in eTwinning activities are in the process of change. Accordingly, it has been seen that the competencies of using ICT and foreign language skills of teachers and students have improved. Working in cooperation with peers have improved the social skills and motivations of teachers and students. Students and teachers have learned and used different methods and techniques by benefiting from professional development opportunities provided. And at the end of this whole process, it is seen that students which are engaged in eTwinning have been more successful in their lessons and in their social life.

___

 • Acar, P. (2021). Sınıf Öğretmenlerinin eTwinning ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Akıncı, B. (2018). eTwinning Proje Uygulamalarının Öğrencilerin Yabancı Dil Becerileri İle Öğretmenlik Mesleki Gelişimine Katkısı (Bir Eylem Araştırması), Yüksek Lisans Tezi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Akıncı, B., Sağ, R. (2019). The Contribution of eTwinning Project Practices On Students’ Englısh Learning Process, Electronic Journal Of Education Sciences, Volume: 8, Issue:16, DergiPark, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/910588 Avcı, F. (2021). Çevrimiçi bir öğrenme ortamı olarak etwinning platformuna ilişkin öğretmenlerin görüş ve değerlendirmeleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 10(1), http://dx.doi.org/10.30703/cije.663472
 • Avrupa Birliği, (2005). eTwinning: A new initiative from the European Commission, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_05_8, (Erişim Tarihi 10: Temmuz 2022)
 • Başaran, M., Kaya, Z., Akbaş, N., Yalçın, N. (2020). Proje Tabanlı Öğretim Sürecinde eTwinning Faaliyeti’nin Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerine Yansıması. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 6(3), 373-392, DergiPark, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1480605
 • Bozdağ, Ç. (2017). Almanya ve Türkiye’de okullarda teknoloji entegrasyonu, eTwinning örneği üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. Ege Eğitim Teknolojileri Dergisi, 1(1), 42-64, DergiPark, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/322113
 • Bacigalupo, M., & Cachia, R. (2011). Teacher collaboration networks in 2025. What is the role of teacher networks for professional development in Europe. Publications Office of the European Union, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC67530/reqno_jrc67530_jrc67530_tn.pdf.pdf
 • Cachia, R., Punie, Y. (2012). Teacher collaboration in the context of networked learning. Current eTwinning practices and future perspectives. 8th International Conference on Networked Learning. Lancaster University, 429-436.
 • Carpenter, J., Tanner, S. (2013). Study of the impact of eTwinning on participating pupils, teachers and schools. A proposal to the European commission, Education for Change.
 • Çavuş, R., Balçın, M. D., Yılmaz, M. M. (2021). Fen bilimleri öğretmenlerinin etwinning proje süreçlerindeki deneyimlerine yönelik görüşleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 10(1), 246-272, http://dx.doi.org/10.30703/cije.714843
 • Çevik, M., Barış, N., Şirin, M., Ortak Kılınç, Ö., Kaplan, Y., Atabey Özdemir, B., Yalçın, H., Şeref, G., Topal, S., & Delice, T. (2021). The effect of digital activities on the technology awareness and computational thinking skills of gifted students (eTwinning project example). International Journal of Modern Education Studies, 5(1), 205-244. Ijonmes, https://ijonmes.net/index.php/ijonmes/article/view/99
 • Çetin, G. İ., Gündoğdu, K. (2022). eTwinning Proje Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:21 - Sayı:81, DergiPark, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1918086
 • Demir, E. ve Demir, M. (2021). Türkiye’de Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi ve Eğitim Sistemine Etkileri, VizeTek, Cilt: 2, Sayı: 1, DergiPark, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1583643
 • Demir, N., Kayaoğlu, M. N. (2021). Multi-dimensional foreign language education: the case of an eTwinning project in Turkey, Computer Assisted Language Learning https://doi.org/10.1080/09588221.2020.1871027
 • Erdem, G. E., Başar, F.B., Toktay, G., Yayğaz, İ.H. & Küçüksüleymanoğlu, R. (2021). eTwinning projelerinin öğretmenlerin dijital okuryazarlık becerilerine katkısı. International Journal of Social Sciences and Education Research, 7 (3), 204-219. DergiPark, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1654535
 • Fazlı, B. (2022). Kaynaştırma Öğrencilerinin eTwinning Projelerine Dahil Edilmesi: Bir Fenomenoloji Çalışması. Babür, 1:115-128, DergiPark, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2364838
 • Gezgin, S., Çabuk, G. M. (2021). eTwinning projelerinin uygulanması: Kurucu öğretmen perspektifleri, Anadolu Öğretmen Dergisi, 5(2), 380-398. DergiPark, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2008572
 • Gilleran, A., Kearney, C. (2014). Developing pupil competences through eTwinning, (Ed. Claire Morvan), Central Support Service of eTwinning - European Schoolnet.
 • Gilleran, A. (2019). eTwinning in an era of change - Impact on teachers’ practice, skills, and professional development opportunities, as reported by eTwinners, Central Support Service of eTwinning - European Schoolnet.
 • Gözübüyük, H. (2021). eTwinning Kullanan ve Kullanmayan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Acil Uzaktan Eğitim Süreçlerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Greenhow, C., Askari, E. (2015). Learning and teaching with social network sites: A decade of research in K-12 related education. Education and Information Technologies.
 • Hertz, B., Engelhardt, K. (2021). Implementing Personalised Support in Scalable Online Courses, (Ed. Patricia Wastiau), European Schoolnet.
 • Kearney, C., Gras-Velázquez, A. (2015). eTwinning Ten Years On: Impact on teachers’ practice, skills, and professional development opportunities, as reported by eTwinners. Central Support Service of eTwinning - European Schoolnet.
 • Kearney, C. (2016). Monitoring eTwinning Practice: A pilot activity guiding teachers’ competence development, Central Support Service of eTwinning, European Schoolnet.
 • Kırıkkaya, E. B., Yıldırım, İ. (2019). Eğitim Portalları Hakkında Fen Bilimleri Öğretmenleri Ne Düşünüyor?, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), Cilt: 4 Sayı: 2, s, 222-235, DergiPark, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/677680
 • Küçüktaşçı, M. (2022). Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin eTwinning Projelerine İlişkin Görüşleri, Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Licht, A., Pateraki, I., Scimeca, S. (2020). eTwinning Schools: towards a shared leadership approach - Quantitative and qualitative analysis of the eTwinning School practices. Central Support Service of eTwinning, European Schoolnet.
 • MEB, (2022). Adım Adım eTwinning, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, ISBN : 978 - 975 - 11 - 6391 – 2.
 • MEB, (2021). eTwinning Tanıtım Kitapçığı, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, ISBN : 978-975-11-6390-5.
 • Memişoğlu, B., Broutin, T. M. S. (2018). FATİH Projesi Bileşenlerinin eTwinning Projesine Entegrasyonu, Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırma Kongresi.
 • Papadakis, S. (2016). Creativity and innovation in European education. Ten years eTwinning. Past, present and the future. International Journal of Technology Enhanced Learning, 8(3-4), 279-296. https://www.researchgate.net/publication/310744349_Creativity_and_innovation_in_European_education_10_years_eTwinning_Past_present_and_the_future
 • Paz-Albo, J., & Hervás, A. (2017). The eTwinning experience: Beyond school classrooms. In L. Gómez, A. López, & I. Candel (Eds.). ICERI2017 Proceedings (pp. 8848-8851). IATED Academy. https://dx.doi.org/10.21125/iceri.2017.2445
 • Sarıkoç, Z., Ersoy, H. (2022). Tasarım Odaklı Düşünme Yaklaşımıyla STEM Uygulamaları: SPAM eTwinning Projesi Örneği, Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 5(2),98-122. https://www.researchgate.net/publication/310744349_Creativity_and_innovation_in_European_education_10_years_eTwinning_Past_present_and_the_future
 • Ulutan, E. (2020). Türkiye eTwinning Faaliyeti Sosyal Ağ Analizi; eTwinning Okulu Örneklemi, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.
 • Wastiau P., Crawley, C., Gilleran, A., (2012). Pupils in eTwinning Case studies on pupil participation, Central Support Service for eTwinning (CSS), European Schoolnet.
 • Yılmaz, F., S. A. Yılmaz (2012). Çok kültürlülük Projesi: eTwinning Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl-4 S.8, DergiPark, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1716220
 • Yılmaz, R. (2022). eTwinning Okullarında Yapılan Çalışmaların Okul Kültürüne Katkısı (Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.