SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SIKINTIYA DAYANMA DÜZEYLERİNİN SPOR VE ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Amaç: Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin sıkıntıya dayanma düzeylerinin spor ve çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlandı.Yöntem: Araştırmaya 317 erkek ve 516 kadın olmak üzere toplam 833 öğrenci gönüllü olarak katıldı. Araştırmada katılımcıların demografik özelliklerinin tespit edildiği sorularla birlikte Gaher ve Simons (2005) tarafından geliştirilip Sargın ve ark. (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Sıkıntıya Dayanma Ölçeği” kullanıldı. Veriler SPSS 25.0 paket programı ile analiz edildi. Betimsel analizlerin ardından yapılan normallik analizi sonuçlarına göre “Bağımsız Gruplar T Testi” ile “Tek Yönlü Varyans Analiz” testleri kullanıldı ve çalışmada anlamlılık düzeyi (p<0.05) olarak değerlendirildi. Bulgular Yapılan analizler sonucunda, sıkıntıya dayanma düzeyinin cinsiyet, maddi gelir ve yaş değişkenine göre toplam puanda istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olmadığı, spor yapma, spor türü ve spor süresi değişkenlerinde sıkıntıya dayanma ölçeğinin tolerans ve regülasyon alt boyutlarında anlamlı sonuçlar olduğu tespit edildi.Sonuç: Araştırmada sporun üniversite öğrencilerinde sıkıntıya dayanma konusunda etkili olduğu sonucuna ulaşıldı. Bu sonuç, üniversitelerin farklı bölümlerinde de spora yönelik aktivitelerin ve derslerin yaygınlaştırılmasının gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.

___

 • Akın, A., Akça, M. Ş., & Gülşen, M. (2014). Sıkıntıyı Tolere Etme Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 619-630.
 • Alpman, C. (1972). Eğitimin bütünlüğü içinde beden eğitimi ve çağlar boyunca gelişimi. Millı̂ Eğitim Basımevi.
 • Altun, Y., Özen, M., & Kuloğlu, M. M. (2019). Psikolojik Sıkıntı Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 20.
 • Arı, E., & Soysal, G. C. (2019). Travma ile Başa Çıkabilme Algısı Ölçeğinin (TBÇA) Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması.
 • Atalay, Z., Aydın, U., Bulgan, G., Taylan, R. D., & Özgülük, S. B. (2017). Bilinçli-farkındalık temelli öz-yeterlik ölçeği-yenilenmiş (BFÖÖ-Y): Türkiye uyarlama çalışması.
 • Atasoy, B., & Kuter, F. Ö. (2005). Küreselleşme ve spor. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 11-22.
 • Bayar, P. (2011). Türkiye’de spor psikolojisinin gelişimi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(4), 131-136.
 • Belge, J. (2019). Bir grup yetişkinde depresif semptomlar, anksiyete semptomları ve belirsizliğe tahammülsüzlük arasındaki ilişkinin belirlenmesi (Master's thesis, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Coşkun, E. (2019). Duygusal zekâ ve belirsizliğe tahammülsüzlüğün stresle başa çıkma tarzlarına etkisinin incelenmesi (Master's thesis, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü).
 • Çakmak, Ö. (2005). Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 115-127.
 • Çavuş, K., Yıldız, R., & Berent, M. İlk ve Acil Yardım Programı Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Seviyelerine Göre Sıkıntıya Dayanma Durumlarının İncelenmesi. Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi, 1(2), 56-64.
 • Demir, M., & Filiz, K. (2004). Spor egzersizlerinin insan organizmasi üzerindeki etkileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 109-114.
 • Dişkaya, A. N. (2020). ’’Genç Yetişkinlerin Hayata Verdikleri Anlamın Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ve Sıkıntıya Dayanma Üzerindeki Etkileri’’ Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.
 • Ersöz, F., Ersöz, T., & Konuşkan, Ö. (2016). Belirsizlikle başa çıkmada etkili olan kriterlerin araştırılması: Bir üniversite uygulaması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(3), 215-232.
 • Güler, A., Edwards, A. (2008). Relationship between future time orientation, adaptive self-regulation, and well-being.
 • Günışık, E. (1990). Spor psikolojisi. Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi, 1(3), 34.
 • Güven, G. (2006). Kütahya’daki okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan oyun ve spor programlarının incelenip değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 21.
 • Hazımlı, A. (2020). ’’A Research On Dıstress Tolerance And Burnout Levels Of Efl Teachers – Ankara Example’’ Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ufuk Üniversitesi, İstanbul.
 • Koruç, Z., & Bayar Koruç. (1997). Türkiye’de Sor Psikolojisi Alanında Yapılan Kişilik Araştırmalarına Eleştirel Bir Yaklaşım.”.
 • Kuru, E., & Var, L. (2009). Futbol Seyircilerinin Spor Alanlarındaki Saldırganlık Davranışları Hakkında Betimsel Bir Çalışma (Kırşehir İli Örneği). Ahi Evran Ünv. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 10, 143
 • Mallı, Y. Ç. (2019). Yetişkinlerde algılanan sosyal yetkinlik ile sıkıntıya dayanma kapasitesinin dijital oyun oynama motivasyonu ile ilişkisi (Master's thesis, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Sargın, A. E., Özdel, K., Utku, Ç., Kuru, E., Alkar, Ö. Y., & Türkçapar, M. H. (2012). Sıkıntıya dayanma ölçeği: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 1(3), 152-161.
 • Sezgin, M., & Şimşek, İ. Bireyin Sıkıntıya Dayanması Üzerine Sosyal Medyanın Rolü. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 1259-1281.
 • Simons, JS. Gaher, RM. (2005). ’’The distress tolerance scale: Development and validation of a self-report measure.’’ Motivation and Emotion, 29:83-102.
 • Sunay, H., & seda Saracaloğlu, A. (2003). Türk sporcusunun spordan beklentileri ile spora yönelten unsurlar. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 43-48.
 • Tabachnick, B. G. and Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Boston, Pearson.
 • Tekin, E. G. (2014). Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi olma duygusal zekâ ve sosyal iyi olma düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi.
 • Udum, S. (2018). Sıkıntıya Dayanma ve Esrar Kullanımı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Master's thesis, Hasan Kalyoncu Üniversitesi).