FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ İLE COVİD-19 KORKUSU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, bireyin fiziksel aktivite düzeyinin bireyin Covid-19 korkusunu etkileyip etkilemediğini incelemektir. Araştırma grubu Çanakkale, Denizli ve Aydın’da ikamet eden 18-65 yaş aralığındaki 95 erkek ve 71 kadından oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların %63,3’ü lisans, %14,5’i ön lisans, %18,7’si lise, %1,2’si ortaokul, %2,4’ü ilkokul mezunudur. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmış olup; Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi, Koronavirüs (Covid-19) Korkusu Ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Veri analizi için; ikili karşılaştırmalarda bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır. Çoklu grup karşılaştırmalarında tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Farklılığın hangi gruptan olduğunun belirlenmesi için Tukey testi yapılmıştır. Bireyin fiziksel aktivite düzeyi arttıkça; Covid-19 korku düzeyinin azaldığı gözlemlenmiştir. Cinsiyet bazında ise kadın katılımcıların Covid-19 korku düzeyinin erkek katılımcıların Covid-19 korku düzeyinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

___

 • Ahorsu, D.K., Lin, C-Y., Imani, V., Saffari, M., Griffiths, M. D., & Pakpour, A. H. (2020). The Fear of COVID-19 Scale: Development And Initial Validation. International Journal of Mental Health and Addiction. DOI: 10.1007/s11469-020-00270-8
 • Akyol, A. G. A., Bilgiç, A. G. P., & Ersoy, G. (2008). Fiziksel Aktivite, Beslenme Ve Sağlıklı Yaşam. Baskı. Ankara: Klasmat Matbaacılık.
 • Avcı, Ü., Usluel, Y., Kurtoğlu, M., Uslu, N. (2013). Yeniliklerin Benimsenmesi Sürecinde Rol Oynayan Değişkenlerin Betimsel Tarama Yöntemiyle İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(33) , 53-71. DOI: 10.9779/PUJE429
 • Bakioğlu, F., Korkmaz, O., & Ercan, H. (2020). Fear Of COVID-19 And Positivity: Mediating Role Of İntolerance Of Uncertainty, Depression, Anxiety, And Stress. International Journal of Mental Health and Addiction. DOI: 10.1007/s11469-020-00331-y
 • Başar, S. (2018). Düzenli Egzersizin Depresyon, Mutluluk ve Psikolojik İyi Oluş Üzerine Etkisi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(3) , 25-34. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inubesyo/issue/42725/442445 Bozkurt, Y., Zeybek, Z., ve Aşkın, R. (2020). Covid-19 Pandemisi: Psikolojik Etkileri Ve Terapötik Müdahaleler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 304-318.
 • Bulut, S. (2013). Sağlıkta Sosyal Bir Belirleyici; Fiziksel Aktivite. Turkish Bulletin of Hygiene & Experimental Biology/Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji, 70(4).
 • Canan, F., & Ataoğlu, A. (2010). Anksiyete, Depresyon Ve Problem Çözme Becerisi Algısı Üzerine Düzenli Sporun Etkisi. Anatolian Journal of Psychiatry, 11(38), 38-43.
 • Craig, Cora L.1; Marshall, Alison L.2; Sjöström, Michael3; Bauman, Adrian E.4; Booth, Michael L.5; Ainsworth, Barbara E.6; Pratt, Michael7; Ekelund, Ulf3; Yngve, Agneta3; Sallis, James F.8; Oja, Pekka9 International Physical Activity Questionnaire: 12-Country Reliability and Validity, Medicine & Science in Sports & Exercise: August 2003 - Volume 35 - Issue 8 - p 1381-1395 DOI: 10.1249/01.MSS.0000078924.61453.FB
 • Çeker, A., Çekin, R., Ziyagil, M. A. (2013). Farklı Yaş Gruplarındaki Kadın ve Erkeklerin Düzenli Fiziksel Aktiviteye Katılım Davranışı Değişim Basamakları. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(1), s. 18.
 • Çırakoğlu, O. C. (2011) . Domuz Gribi (H1N1) Salgınıyla İlişkili Algıların, Kaygı ve Kaçınma Düzeyi Değişkenleri Bağlamında İncelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 26(67), 49-64.
 • Gelen, M., Eler, S., Eler, N. (2020). Detraınıng: Covıd-19 Ve Üst Düzey Performans. Milli Eğitim Dergisi, 49(227), 447-464. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/milliegitim/issue/56322/747508
 • Karahüseyinoğlu, M., Gündoğdu, C. (2008). Geleneksel Spora Yönelme İsteğinde Cinsiyet Faktörü. Sport Sciences, 3(4), 159-167. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsaspor/issue/20147/213866
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi (21. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtımı.
 • King, W. R. ve He, J. (2005). Understanding The Role And Methods Of Meta-Analysis İn IS Research. Communications of th eAssociation for Information Systems, 16, 665-686.
 • R Core Team (2020). R: A Language and environment for statistical computing. (Version 4.0) [Computer software]. Retrieved from https://cran.r-project.org. (R packages retrieved from MRAN snapshot 2020-08-24).
 • Raude, J., & Setbon, M. (2009). Lay Perceptions Of The Pandemic Influenza Threat. European Journal of Epidemiology, 24(7), 339-342.
 • Soyuer, F., & Soyuer, A. (2008). Yaşlılık Ve Fiziksel Aktivite. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15(3). 219-224.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th Ed.). Allyn And Bacon.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı a (2020, 20 Temmuz) COVID19 Nedir? https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66300/covid-19-nedir-.html
 • T.C Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı b (2020, 12 Mart) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Korona Virüs'le mücadele sürecini, el birliğiyle rehavete ve paniğe kapılmadan atlatma kabiliyetine sahibiz https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/117021/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-korona-virus-le-mucadele-surecini-el-birligiyle-rehavete-ve-panige-kapilmadan-atlatma-kabiliyetine-sahibiz-
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı a (2020, 14 Nisan). Kabine Toplantısının Ardından Yaptıkları Konuşma https://www.tccb.gov.tr/konusmalar/353/118131/kabine-toplantisinin-ardindan-yaptiklari-konusma
 • Terlemez, M. (2019). Spor Aktivitesinin Özgüven, Serotonin Ve Dopamine Etkisi. International Journal of Social Science, 2(2), 1-6. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/injoss/issue/47539/600452
 • Til, Ayşen. (2020). Yeni Koronavirüs Hastalığı(COVID-19) Hakkında Bilinmesi Gerekenler. Göller Bölgesi Aylık Ekonomi ve Kültür Dergisi, 8(85) , s.53-57.
 • The jamovi project (2020). jamovi. (Version 1.6) [Computer Software]. Retrieved from https://www.jamovi.org.
 • Uğraş, Di̇kmen, A., Kına, M., Özkan, S., İlhan, M. (2020). Covid-19 Epidemiyolojisi: Pandemiden Ne Öğrendik. Journal of Biotechnology and Strategic Health Research, COVID-19 Özel Sayı, 29-36. DOI: 10.34084/bshr.715153
 • Yaman, Ç., Sevil, Ü., Gürkan, A., Değer, V. B., Hergüner, G., Yücel, A. S., Korkmaz, M. (2019). Fiziksel Aktivitenin Zihinsel Ve Bedensel Dinginlik Üzerine Etkisi: Bir Örnek Uygulama. www.guvenplus.com.tr, 35.
 • Yıldırım, Ö. T., Turgay, A. ve Tunay, D. L. COVID-19 Pandemisi Ve Kardiyovasküler Etkileri. Çukurova Anestezi ve Cerrahi Bilimler Dergisi, 3(3), 128-133.