İNANCIN GELİŞİMİ VE DİNÎ BİLİNÇ ÜZERİNE RUDOLF OTTO’NUN DÜŞÜNCELERİ

Dinî inancın insanların esrarengiz hisler duymasıyla başladığını kabul eden Rudolf Otto, gerçek dinin, batıl inançlardan arınmış bir şekilde mantık ve mantık dışılığın uygun bir karışımı olduğunu söyler. Ona göre, dinin tarihsel gelişimini etkileyen üç faktör bulunmaktadır ki, bireyin inanma eğilimi ve bir uyarıcının varlığı bunların ilkidir. İkincisi, kutsalın tarih içindeki değişimi ve bunun sonucunda oluşan dinî tecrübenin değişimini onaylamadır. Üçüncüsü, bu iki faktör temelinde din takipçilerinin "Kutsal"ı bilmesi, hissetmesi ve arzulamasıdır. Otto dini, bir taraftan "Kutsal"a dair bilginin gelişmesi, diğer taraftan Kutsal'ın belirginleşmeye başlaması sonucu tarihin getirdikleri diye tanımlamaktadır. Dinî bilincin incelenmesinde Otto, birbirinden bağımsız olmayan düşünme, hissetme ve istekliliğe karşılık gelen "biliş", "arzu" ve "duygu" şeklinde üç öğe kabul eder. Dinî bilincin gelişmesi ise, Numen'in korkutuculuğu ve ilk aşamada "şeytanî korku"yla olmuştur. Dolayısıyla insanın tapınma ihtiyacı ve ibadete yönelmesi korkudan kaynaklanır. Ona göre din, mistik ve şeytanî tecrübenin daha erken evreleri olmaksızın hiçbir şeydir. Bu bağlamda Otto'nun, dinî inancın oluşumunda "hamlık evreleri"nden (cruder phases) bahsetmesi önemlidir

The Rudolf Otto's Thoughts on the Development of Belief and Religion Consciousness

According to Otto, religion begins when people feel mysterious feelings. True religion is a proper mix of logic and illogicality, free from superstitions. Otto speaks of three factors that influence the historical development of religion. The tendency of the person to believe and the presence of the stimulus is their first. Secondly, it blindly affirms the change in the history of the sanctuary and the resulting change in religious experience. The third is based on these two factors, the followers of religion know, feel and desire “the Holy”. Religion is the result of the ending date that the Holy is beginning to manifest from the other side by developing from one side knowing “the Holy”. Otto speaks of three non-independent subjects such as “cognition”, “feeling” and “conation” which correspond to thinking, feeling and tenderness in the study of religious consciousness. The development of religious consciousness has been caused by Numen’s fright and the first stage of demonic fear. The need for worship and the direction of worship is caused by fear. According to Otto, religion is nothing without earlier stages of mystical and evil experience. In this context, it is important that Otto speaks of “cruder phases” in the formation of religious beliefs

Kaynakça

Almond, P. C. (1984). Rudolf Otto: An introduction to his philosophical theology (studies in religion), Chapel Hill, NC, USA: University of North Carolina Press.

Aydın, M. (2011). Dinler tarihi, Samsun: Ensar Neşriyat.

Baillie, J. (1939). Our knowledge of god, New York: Charles Scribner’s Sons.

Berger, P. L. (1993). Dinin sosyal gerçekliği, (Çev. Ali Coşkun), İstanbul: İnsan Yayınları.

Bianchi, U. (1975). The history of religions, Leiden.

Bianchi, U. (1999). Dinler tarihi araştırma yöntemleri, (Çev. Mustafa Ünal), Kayseri: Geçit Yayınevi.

Bottéro, J. (2010). Tarihte tanrı fikrinin doğuşu, (Çev. İsmail Yerguz), İstanbul: Kırmızı Yayıları.

Brown, S. (2001). Philosophy of religion: An ıntroduction with readings, London: Routledge.

Chavilier, J. (2000). Din fenomeni, Din Fenomeni, (Der. Mehmet Aydın), Konya: Din Bilimleri Yayınları.

Durkheim, E. (2009). Dinî hayatın ilk şekilleri, (Çev. İzzet Er), Ankara: Türkiye Diyânet Vakfı Yayınları.

Eliade, M. (1991). Kutsal ve dindışı, (Çev. M. Ali Kılıçbay), Ankara: Gece Yayınları.

Eliade, M. (2003). Dinsel inançlar ve düşünceler tarihi, (Çev. Ali Berktay), İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Eliade, M. (2004). Dinin anlamı ve sosyal fonksiyonu, (Çev. Mehmet Aydın), Konya: Din Bilimleri Yayınları.

Freud, S. (1918). Totem and taboo, (Trans. A. A. Brill), New York: Moffat, Yard and Company.

Freud, S. (2007). Uygarlık, din ve toplum, İstanbul: Öteki Yayınları.

James, W. (1929). The varieties of religious experience, New York: The Modern Library.

Kant, I. (1993). Arı usun eleştirisi, (Çev. Aziz Yardımlı), İstanbul: İdea Yayınları.

Kant, I. (1998). Critique of pure reason, (Çev. Pavlus Guyer-Allen W. Wood), Cambridge: Cambridge University Press.

Kant, I. (2005). Pedagoji üzerine, (Çev. M. Rahmi), İstanbul: Yeni Zamanlar Yayıncılık.

Kernberg, O. F. (2005). Dinî tecrübe üzerine psikanalitik perspektifler, (Çev. A. Ulvi Mehmedoğlu), A.Ü.İ.F.D, Sayı: 1.

Kutsal Kitap, (2001). İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi.

Mehmedoğlu, A. U. (2004). Kişilik ve din, İstanbul: Dem Yayınları.

Otto, R. (1929). Christianity and the ındian religion of grace, Allahabad: C.L.S. for India,.

Otto, R. (1937). Religious essays (A Supplement to the ıdea of the holy), (Trans. B. Lunn), Oxford University Press.

Otto, R. (1950). The ıdea of the holy, (Trans. John W. Harvey), London: Oxford University Press.

Otto, R. (1962). Mysticism east and west, (Trans. B.L. Bracey-R.C.B. Payne), New York: Collier Books.

Otto, R. (1996). Autobiographical and social essays, (Trans. and Ed. Gregory D. Alles), Berlin: Mouton de Gruyter.

Özbaydar, B. (1970). Din ve tanrı inancının gelişimi üzerine bir araştırma, İstanbul: Baha Matbaası.

Pettazzoni, R. (2002). Tanrı’ya dair, (Der. ve Çev. Fuat Aydın), İstanbul: İz Yayıncılık.

Raphael, M. (1997). Rudolf Otto and the concept of holiness, USA: Oxford University Press.

Runzo, J. & Martin, N. M. (2002). Dünya dinlerinde hayatın anlamı, (Çev. Gamze Varım), İstanbul: Say Yayınları.

Sarma, S. (1996). Religious philosophy of Rudolf Otto, Delhi: Ajanta Publications,.

Smart, N. (1970). The religious experience of mankind, London.

Smith, W. C. (1964). The meaning and end of religion, London: Mentor Books.

Tümer, G. (1986) Çeşitli yönleriyle din, AÜİFD, XXVIII, ( 213-267).

Tüzer, A. (2006). Dinî tecrübe ve mistisizm, İstanbul: Dergâh Yayınları.

Vergote, A. (1999). Din, inanç ve inançsızlık, (Çev. Veysel Uysal), İstanbul: Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.

Yüce, F. (2016). Dinî ve mistik tecrübede evrensel Öz, Ankara: Elis Yayınları.

Kaynak Göster