DİYAKRONİK PERSPEKTİFTEN TÜRKİYE'DE YABANCI DİL OLARAK ALMANCA ÖRNEĞİNDE DERS KİTAPLARI SORUNSALI

Günümüzde bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim ve dönüşümler öğretim aracı olarak ders materyallerinin zenginleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Yaşanan bu gelişmelere rağmen klasik teknolojilerin bir ürünü sayabileceğimiz ders kitaplarının kullanılması ve halen tasarım sorunlarının bilimsel açıdan irdelenir olması ilginçtir. Çalışma alanı olarak yeni olmamakla beraber ülkemizde elde edilmiş verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların ders kitabı tasarımlarına yansıması oldukça uzun zaman alan bir süreç durumundadır. Bu çalışma kapsamında, yabancı dil olarak Almanca öğretiminde kullanılan ders kitapları sorunlarına, yabancı dil öğretiminde klasikleşmiş fakat güncelliğini hala korumakta olan ders kitaplarından elde edilen tespitler göz önünde bulundurularak yaklaşılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Almanca ders kitaplarında yaşanan tasarım sorunları tarihsel bir çerçevede ele alınmıştır. Yeni tasarımların verimliliği geçmişte gerçekleştirilen tasarımların tekrar gözden geçirilmesi ve olumlu; olumsuz yönlerinin irdelenmesi ile mümkün olacaktır. Çalışmada, materyal tasarımı ve öğretim araçları alanında klasik kaynaklara atıflar yapılmaya, ülkemiz yabancı dil öğretim materyalleri alanında kuramsal çerçevedeki çalışmalar için bir referans kaynağı oluşturulmaya çalışılmıştır.

From a Diachronic Perspective, the Textbooks Problematic in case German as a Foreign Language in Turkey

In an era of technological development it is interesting that technology contributest to the enrichment of the course materials that the course books, which can be seen as products of classical technologies, their usage and design issues are still considered as object of scientific examinations. This research field is not to happen to be a new one but the reflection of in our country obtained data results for the textbook design is a quite timeconsuming process. Course materials design as an academic work area is for the textbook designers not only to closely follow up for the understanding of contemporary approaches to textbooks it is also an portrayal of how the benefits will be gained in the design of today's perspective. To approach the problems of foreign language textbooks in case of Textbook which are used for German as Foreign Language teaching, is in this context because of the uniqueness regarding foreign language textbooks a classic but still containing to date findings theme with the aim to compile the sources. The problems in the design process of course books used in teaching German as a foreign language are presented in a historical context. The efficiency of new designs will be possible with the revision of designs realized in the past and the examination of their negative and positive aspects. Much as technological developments are a cause for taking course books to the Museum of Education tools, the used design and didactic approaches in the past will also be important for digital materials in the future. With this paper a portrayal of a historical overview is tried to be given, while references to classical sources in the research field of material design and teaching tools are made and reference source for the study of the theoretical framework in the field of foreign language teaching materials of our country have been tried to be effectuated.

Kaynakça

Akyüz, Y. (2005). Türk eğitim tarihi (M.Ö. 1000 - M.S. 2004). 9. Baskıdan Bazı Eklerle Tıpkı Basım. Ankara.

Almanca Ders Kitapları Komisyonu. (1976). Texte und situationen II Almanca Ders Kitabı 5.

Alston, R. C. (1971). English linguistics, 1500-1800: A collection of facsimile reprints 292. Menston: Scolar Press.

Barçın, K., Camgöz, T., Çimen, R. C. & Tükenmez, N. (1998). Hallo freunde!.

Barçın, K., Tükenmez, N., & Spangenberg, E. (2000). Hallo freunde!.

Başaran, B. (2002) "Lehrbuchanalyse "Hallo, freunde!-6" im bereich Deutsch als zweite fremdsprache an den Türkischen primarschulen". Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi.

Besim Gürmen, B., Köprülü, C., Dr. Kopf, Dr. Möller, Dr. Stern & Dr. Steuerwald. 1940: Ortaokul kitapları, Almanca Ders Kitabı I-II-III.

Besim Gürmen, B., Köprülü, C., Dr. Kopf, Dr. Möller, Dr. Stern & Dr. Steuerwald. 1957: Lise kitapları Almanca Ders Kitabı IV.

Besim Gürmen, B., Köprülü, C., Dr. Kopf, Dr. Möller, Dr. Stern & Dr. Steuerwald. 1960: Ortaokul kitapları, Almanca Ders Kitabı I.

Besim Gürmen, B., Köprülü, C., Dr. Kopf, Dr. Möller, Dr. Stern & Dr. Steuerwald.. 1976: Ortaokul kitapları, Almanca Ders Kitabı III.

Binnur, C. (2001). Landeskunde in den türkischen Lehrwerken für DaF. In Mustafa, Çakır. (Hrsg.) Mehr Sprache - mehrsprachig mit Deutsch,.Shaker Verlag, Achen.

Comenıus, J. A. (1654). Orbis sensulaium pictus. Nuremberg. (Mikrofilm).

Demircan, Ö. (1988). Dünden bugüne Türkiye'de yabancı dil: Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce, Almanca, Latince, İtalyanca... Dillerinin öğretimi ve Türkçenin bu diller karşısındaki durumu. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Depape, G. (1922). Recherches sur la flore pliocène de la Vallée du Rhône: flores de Saint-Marcel (Ardèche) et des environs de Théziers (Gard). Masson. Donatus, A. (1451). Ars Minor. (Mikrofilm).

Duszenko, M. (1994) Lerhwerkanalyse. München: Druckhaus Langenscheidt. Erişkon Cangil, B. (2001). Landeskunde in den türkischen lehrwerken für DaF.

Yay. Mustafa Çakır. Achen: Shaker Verlag.

Genç, A. (2003). İlk ve ortaöğretim okullarında Almanca öğretim programları. Ankara, H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi 24:186-195.

Howatt, A. P. R. (1984). A History of English language teaching. Oxford: Oxford University Press.

Ickler, T. (1984) Deutsch als fremdsprache, Eine einführung in das studium. Tübingen: Niemeyer.

Kast, B. & Neuner, G. (1998). Zur analyse, begutachtung und entwicklung von lehrwerken, für den fremdsprachlichen Deutschunterricht. Berlin: Druckhaus Langenscheidt.

Kerman, O., Barçın, K., Tükenmez, N. & Hartenburg, J. (1998). Hallo kinder!. Lothar, W. J. (1976). Anatomie einer militär hilfe -Die preußisch-deutschen militär hilfe in der Türkei 1835-1919.Düsseldorf: Droste

Macpherson, J. & Pearce, D. (1990). Publishing educational materials in developing countries: a guide to policy and practice. Ottawa: Intermediate Technology Publications.

Maden, S. S. (2005). Anforderungen an ein lehrwerk für Deutsch als tertiärsprache in der Türkei. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 10(2): 1-10.

Milli Eğitim Bakanlığınca Kurulan Bir Komisyon (1970). Ortaokul kitapları Almanca ders kitabı 1 Wir lernen Deutsch.

Milli Eğitim Bakanlığınca Kurulan Bir Komisyon (1971). Ortaokul kitapları Almanca ders kitabı 3 Wir lernen Deutsch.

Milli Eğitim Bakanlığı (1973). Yabancı dil öğretimi için hazırlanacak kitap ve diğer araçlarla ilgili açıklamalar. Tebliğler Dergisi 1747: 259-261.

Milli Eğitim Bakanlığı (1974). IX. Milli eğitim şurası karaları. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Milli Eğitim Bakanlığı (1991). Yabancı dil eğitimi komisyon raporu. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Müller, H. (1891). Die Unentgeltlichkeit der lehrmittel für die schulen des volkes. Verlag der Berliner Arbeiter Biblothek. Berlin: (Mikrofilm).

Özdamar, Ş., Kerman, O., Selimoğlu, B., Karamercan, A., Hartenburg, J. & Deisler, J. P. (1990). Lern mit uns Deutsch in der orta.

Pekşirin, H., Aydoğan, B., Torkak, M., Osterloh, K. H. & Wolf, P. (1974). Texte und situationen.

Pekşirin, H., Aydoğan, B. & Torkak, M. (1985). Wir lernen Deutsch 2.

Pekşirin, H., Aydoğan, B. & Torkak, M. (1987). Wir lernen Deutsch 1.

Pıtraklı, O., Parlatır, F. & Spangenberg, E. (2005). Hier sind wir!. Sakaoğlu, N. (2003). Osmanlı'dan günümüze eğitim tarihi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. İstanbul.

Selimoğlu, B., Ayas, S., Kerman, O., Barçın, K., Hartenburg, J. & Deisler, J. P. (1997). Lern mit uns Deutsch in lise.

Selimoğlu B. - Ayas, S. & Kerman, O. (1999). Lern mit uns 1.

Türkiye Almanca Öğretmenleri Derneği (2001). Hallo, Freunde! - Ein lehrwerk für klasse 7 (2. Fremdsprache). Almanca Dil Dergisi 1. 31.

Torkak, M., Aydoğan, B. & Pekşirin, H. (1989). Texte und situationen 1 Almanca Ders Kitabı 4.

Torkak, M., Aydoğan, B. & Pekşirin, H. (2006). Texte und situationen 1 Öğrenci ders kitabı (Lise2).

Workshop Protokol (2005). Praxisbezogene Deutschlehrerausbildung VI sprachpraxis in der Deutschlehrerausbildung. Goethe Enstitüsü. İstanbul.

Kaynak Göster