BİR EĞİTİM KURUMU OLARAK ÜNİVERSİTE WEB TASARIMLARININ İNCELENMESİ

Tarama modelinde gerçekleştirilen bu çalışmada üniversite web sayfalarına yönelik kullanıcı ve uzman görüşleri betimlenmiştir. Çalışma evrenini Türkiye"deki üniversite web sayfaları oluşturmaktadır. Örneklemi ise Türkiye"nin farklı bölgelerinde bulunan Bozok, Nevşehir, Amasya, Kafkas, Süleyman Demirel Üniversiteleri web sayfaları kullanıcıları (228) ve uzmanlar (68) oluşturmuşlardır. Verilerin çözümlenmesinde, yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve t testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; kullanıcılar, "Sitede keyifle dolaşma" ve yazı tasarımlarının zayıf olduğunu düşünmektedirler. Uzman ve kullanıcı görüşleri arasında da web tasarımının geneli ve görselliği açısından farklılıklar olduğu saptanmıştır.

Analysis of Web Designs of University as an Educational Institution

In this study which was performed in survey research design, users and experts" opinions for web pages of universities were described. Web pages of universities in Turkey constitute population of the study. As for the sample, users (228-individuals) of web pages of Universities of Bozok, Nevşehir, Amasya, Kafkas, Süleyman Demirel where are located in different regions of Turkey, and experts (68) constituted it. In analyzing data, percentage, frequency, arithmetic mean, and t-test were used. According to results of the study; users think that designs for ,,,,surfing on the site with pleasure"", and for writing were weak. We determined there were differences, in terms of the overall and visuality of web design, between opinions of experts and users, too.

Kaynakça

Akçakaya, V., & Tanrısever, T. (2007). Eğitimciler için yeni bir Web aracı. 12. Türkiye'de Internet Konferansı. Ankara.

Akıllı, G. A. (2005). User satisfaction evaluation of an educational website. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 4(1), 85-92.

Akıncı, D. & Çağıltay, K. (2005). Kimin için e-devlet, vatandaş mı web tasarımcısı mı? E-devlet web sitelerinin kullanılabilirlikleri. TBD 21. Ulusal Bilişim Kurultayı, Ankara.

Arıkan, Y. D. (2006). Web destekli etkin öğrenme uygulamalarının öğretmen adaylarının derse yönelik tutumları üzerindeki etkileri. Ege Eğitim Dergisi, 7(1), 23-41.

Arslan, B. (2003). Bilgisayar destekli eğitime tabi tutulan ortaöğretim öğrencileriyle bu süreçte eğitici olarak rol alan öğretmenlerin BDE'e ilişkin görüşleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology. 2(4), 67-75.

Ateş, V., & Karacan, H. (2009). Abant İzzet Baysal Üniversitesi web sitesi kullanılabilirlik analizi. International Journal of Informatics Technologies, 2(2), 33-38.

Baş, T. (2013). Eğitsel web ortamlarının değerlendirilmesinde çeşitli kullanılabilirlik yöntemlerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.

Bulut, T. (2011). Kurumsal kimliğin yaratım sürecinde web sitesi tasarımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Büyükerşen, G. (2000). Türkiye"deki bankaların web sitelerinde kurumsal kimlik. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Büyüköztürk, S., Kılıç Çakmak, E., Akgün, O. E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akdemi.

Dalcı, M. (2011). Using google analytics, card sorting and search statistics for getting insights about metu Website"s new design: a case study. Unpublished master's thesis, The Middle East Technical University, Ankara.

De Troyer, O. M. F., & Leune, C. J. (1998). WSDM: A user centered design method for web sites. Computer Networks and ISDN Systems, 30(1), 85-94.

Eraslan, F. (2008). Eğitsel içerikli web sitelerinin okunabilirlilik açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Irgat, E., Kurubacak, G. (1999). Üniversite web sayfalarında yer alması gereken özellikler. 12 Şubat 2013 tarihinde http://inet tr.org.tr/inetconf8/ nbildiri/48.doc adresinden erişildi.

Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kurulgan, M., & Bayram, F. (2006). Üniversite kütüphaneleri web sitelerinin biçim ve içerik analizi: Türkiye'deki uygulamaya ilişkin bir araştırma. Türk kütüphaneciliği, 20(2), 141-172.

Mendi, B. (2012). Kurumsal iletişim aracı olarak web bilişim sistemlerinin kullanılabilirliğinde teknoloji kabulü (Hastane web sitelerine yönelik bir araştırma). Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Mun, Y. Y., & Hwang, Y. (2003). Predicting the use of web-based information systems: self-efficacy, enjoyment, learning goal orientation, and the technology acceptance model. International Journal of Human-Computer Studies, 59(4), 431-449.

Owston, R. D. (1997). The World Wide Web: A technology to enhance teaching and learning?. Educational Researcher, 26(2), 27-33.

Özçelik, E., Kurşun, E. & Çağıltay., K. (2006). Göz hareketlerini izleme yöntemiyle üniversite web sayfalarının incelenmesi, Akademik Bilişim 2006 bildiriler kitapçığı 9-11 Şubat 2006 Denizli: Akademik Bilişim.

Özdemir, S. (2009). Eğitim amaçlı web sayfalarındaki grafik tasarım sorunları ve örnek bir eğitim portalı tasarımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Özmen, H., & Kolomuç, A. (2004). Bilgisayarlı öğretimin çözeltiler konusundaki öğrenci başarısına etkisi. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 57-68.

Parker, R. C. (1999). Amatörler için web tasarım ve masa üstü yayıncılık, (Çev. Arıkan. D)., İstanbul: Dünya Yayıncılık A.Ş..

Pektaş, H. (2001). İnternette görsel kirlenme. TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 400, 72-75.

Poock, M. C., & Lefond, D. (2001). How college-bound prospects perceive university web sites: Findings, implications, and turning browsers into applicants. College and University, 77(1), 15-21.

Rosen, D. E., & Purinton, E. (2004). Website design: Viewing the web as a cognitive landscape. Journal of Business Research, (57), 787-794.

Scott, P. (2002). Küreselleşme ve üniversite: 21. yüzyılın önündeki meydan okumalar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(1), 193-208.

Sharples, M. (2000). The design of personal mobile technologies for lifelong learning. Computers & Education, 34(3), 177-193.

Tekin, Y. (2009). Kullanıcı erişimi açısından üniversite kütüphaneleri web siteleri arayüz-içerik uyumu sorunu. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Türe- Aygün, O. (2000). Web sayfası tasarımlarında imge ve tipografi sorunları, Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi için hazırlanan web sayfası tasarımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Uçak, N. Ö., & Çakmak, T. (2009). Web sayfası kullanılabilirliğinin ölçülmesi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü web sayfası örneği. Türk Kütüphaneciliği, 23(2), 278-298.

Yecan, E. & Çagiltay K. (2006). Cognitive styles and students' interaction with and instructional web site: Tracing users through eye-gaze. The 6th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies. 5-7 July 2006, Kerkrade: The Netherlands.

Yıldırım, N. N. (2013). Üniversite web sayfalarının tasarımına yönelik öğrenci, öğretim elemanı görüşleri (Gazi Üniversitesi örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz S. (2006). Web sayfalarının görsel kullanılabilirliği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yiğit, Y., Yıldırım, S., & Özden, Y. (2000). Web tabanlı internet öğreticisi: Bir durum çalışması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(19).

Yücel, E. (2007). Görsel öğeler açısından web siteleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kaynak Göster