DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR KAMU KURUMU ÖRNEĞİ

Bu çalışmanın temel amacı, bir kamu kurumu olan T.C. Ardahan Valiliği’nde ve Valiliğe bağlı birimlerde çalışanların gösterdikleri dönüştürücü liderlik davranışları ile örgütsel yenilikçilik algıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Öncelikli olarak; dönüştürücü liderlik ve örgütsel yenilikçilik teorik olarak incelenmiştir. Özel sektördeki firmalar için örgütsel yenilikçilik faaliyetleri hakkında geniş bir literatür varken kamu kurumlarında örgütsel yenilikçilik faaliyetlerine ilişkin çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu çalışma kamu sektörü için literatüre katkı yapması amaçlanmıştır. Anket çalışması 2016 yılında T.C. Ardahan Valiliği’nde ve Valiliğe bağlı birimlerde çalışan 184 kişi üzerinde yapılmış ve yapılan bu çalışma sonunda çalışanların dönüştürücü liderlik davranışlarının örgütsel yenilikçiliği olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir.

THE RELATIONSHIP BETWEEN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL INNOVATIVENESS: THE CASE OF A PUBLIC INSTITUTION

The main objective of this study is to examine the relationship between transformational leadership behavior and organizational innovativeness perception of officers currently working at the Governorship of Ardahan and its associated departments. Although there exists a fairly large literatüre for private sector firms, the number of studies concerning organizational innovation facilities for public institutions is relatively limited. For this purpose; firstly, the concepts of transformational leadership and organizational innovativeness are theoretically discussed. In 2016, a written-questionnaire was administered to 184 officers currently workşng at the Governorship of Ardahan and its associated departments and the results of this study revealed that the corresponding officers’ transformational leadership behaviors had a positive impact on their organizational innovativeness perception.

Kaynakça

Akçakaya, M. (2010), 21. Yüzyilda yeni liderlik anlayışı, Ankara, Adalet Yayınevi.

Aksay, K. (2011), Yenilikçilik kültürünün örgütsel yenilikçilik üzerine etkisi: konya ilinde faaliyet gösteren özel hastanelerde bir uygulama, yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Allix, M. N. (2000), Transformational leadership, democratic or despotic?, Educational Management & Administration, 28(1), .7- 20.

Aslan, Ş. (2013), Duygusal zekâ ve dönüştürücü, etkileşimci liderlik, İstanbul, Nobel Yayın Dağıtım.

Avlonitis, G. J. Kouremenos, A. ve Tzokas, N. (1994), Assessing the innovativeness of organizations and its antecedents: project innovstrat, European Journal Of Marketing, 28(11), 5-28.

Aygören, H. Şenyürek, D. Ercil, A. Ve Kara, S. (2009), İnovasyon yönetimi, İstanbul, İstanbul Sanayi Odası İso Yayın.

Ayhan, A. (1999), Yenilik (İnovasyon), Kocaeli, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü Basımevi.

Bass, B. M. (1985), Leadership and performance byond expectation, New York. Free Press.

Bass, B. M. (1997), Personal selling and transactional/transformational leadership, Journal Of Personal Selling & Sales Management, 17(3), 19-28.

Bass, B. M.& Avolio, B. J. (1990), Developing transformational leadership: 1992 and beyond, Journal Of European Industrial Training, 14(5), 21-27.

Bass, B.M.& Avolio, B.J.(1995), Multifactor Leadership Questionnaire, Califoria, Mind Garden Inc.

Bass, B. M. & Avolıo. B. J. (1993), Transformational leadership and organizational culture, Public Administration Quarterly, 17, 112 - 121.

Bass, B. M. & Steidlmeier, P. (1999), Ethics, character and authentic transformational leadership, The Leadership Quarterly, 10(2), 181-217.

Bolat, T. & Seymen, O. A. (2003), Örgütlerde iş etiğinin yerleştirilmesinde dönüştürücü liderlik tarzinin etkileri üzerine bir değerlendirme, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(9), 59-85.

Bloch, C. & Bugge M. M. (2013). Public sector innovation-from theory to measurement, Structural Change and Economic Dynamics 27, 133-145.

Bozkır, H. S. (2014), Dönüşümcü liderlik ile iş tatmini arasindaki ilişkinin incelenmesi: kamu ve özel sektör çalişanlarina yönelik bir araştirma, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Burns, J. M. (1978), Leadership, New York, Harper And Row Publishers.

Çelik, V. (2003), Eğitimsel liderlik, Ankara, Pegem Yayınları.

Demir F. (2016),Avrupa’da kamu sektöründe inovasyon ve yenilikçi yöntemler, Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(27), 143-170.

Dökmen G. (2009, Bölgesel kalkınmada yenilik sistemleri ve devletin rolü: türkiye örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.

Elçi, Ş. (2006), İnovasyon: kalkınmanın ve rekabetin anahtarı, , Ankara, Nova Basın Yayın.

Eraslan, H., Bulu, M. & Bakan, İ. (2008), Kümelenmeler ve inovasyona etkisi: turizm sektöründe uygulamalar, SOİD Seyahat Ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 5(3), 15-50.

Eraslan, L. (2003), İlköğretim okulu müdürlerinin dönüştürücü liderlik özellikleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.

Eraslan, L. (2004), Liderlikte post-modern bir paradigma: dönüştürücü liderlik, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-32.

Erkunt, G. (2015), Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Örgüt Kültürü Üzerine Etkileri, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli.

Gül, H. & Şahin, K. (2011), Bilgi toplumunda yeni bir liderlik yaklaşımı olarak transformasyonel liderlik ve kamu çalışanlarının transformasyonel liderlik algısı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 237-249.

Güleş, H. K. & Bülbül, H. (2004), Yenilikçilik, işletmeler için stratejik rekabet aracı, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.

Hage, J. T. (1999), Organizational innovation and organizational change, Annual Review Of Sociology, 25, 597- 622.

Hemedoğlu, E. & Evliyaoğlu, F. (2012), Çalışanların dönüştürücü liderlik algılarının örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkilerinin incelenmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 4(1), 58-77.

İpekçi, A. (2013), Dönüşümcü liderlik tarzınin yöneticilerin yenilikçilik (inovasyon) odaklı stratejik yönelimleri üzerine etkisi ve bir uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul.

İşcan, Ö. F. (2006), Dönüştürücü/Etkileşimci liderlik algısı ve örgütsel özdeşleşme ilişkisinde bireysel farklılıkların rolü, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 6(11), 160- 177.

Kalaycı, Ş. (2010), Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Ankara, Beşinci Baskı, Asil Yayın Dağıtım.

Karcıoğlu, F. & Kaygın, E. (2013), Girişimcilik sürecinde dönüştürücü liderlik anlayışı: otomotiv sektöründe bir uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(3), 1-20.

Karip, E. (1998), Dönüştürücü liderlik, Eğitim Yönetimi, 4(16), 443-465.

Kaygın, E. & Güllüce, A. Ç. (2012), Çalışanların dönüştürücü liderlik algılarının belirlenmesi: karşılaştırmalı bir araştırma”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3),265-282.

Koçer, K , & Karakayacı, Ö . (2018). Küçük ölçekli kentlerde yenilikçi süreçlerin belirleyicisi olarak mekan: iznik örneği. Artium, 6 (1), 24-37.

Kreitner, R. & Kinicki, A. (2009), Organizational behavior, New York, Mcgraw-Hill.

Mcadam, R. Stevenson, P. ve Armstrong, G. (2000), Innovative change management in sme’s: beyond continuous improvement”, Logistic Information Management, 13(3), 138-149.

Minibaş, J. & Erkmen, T. (2008), Yönetim Kültür İletişim, İstanbul, Arıkan Basım Yayım Dağıtım.

Naktiyok, A. (2007), Yenilik yönelimi ve örgütsel faktörler, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(2), 211- 230.

Naktiyok A. & Yekeler K. (2016), Dönüştürücü liderliğin örgütsel bağlılık üzerine etkisinde etkileşimci liderlik davranışlarının rolü: bir kamu kurumu örneği, Amme İdaresi Dergisi, 49(2), 105-143.

Narayanan, V. K. (2001), Managing technology and innovation for competitive advantage, New Jersey: Prentice Hall Inc.

Omar, W. A. Hussin, W. F. (2013), Transformational leadership style and job satisfaction relationship: a study of structural equation modeling”, International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences, 3(2), 348- 349.

Oslo Klavuzu, (2005), Yenilik verilerinin toplanması ve yorumlanması için ilkeler, Üçüncü Baskı, OECD ve Eurostat Ortak Yayını, Ankara.

Özalp, İ. & Öcal, H. (2000), Örgütlerde dönüştürücü (transformational) liderlik yaklaşımı”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4), 207-227.

Özdevecioğlu, M. & Biçkes, D. M. (2012), Örgütsel öğrenme ve inovasyon ilişkisi: büyük ölçekli işletmelerde bir araştırma, Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 39(Ocak-Haziran), 19- 45.

Rogers, E. (1983), Diffusion of innovations, New York, Free Press.

Schermerhon, J. R. (2007), Exploring Management: In Modules, John Wiley, USA.

Schermerhorn, J. R. John, R. Hunt, J. Osborn, G. & Richard, N. (1994), Managing Organizational Behavior, New York, John Wiley & Sons Inc.

Şengül, R. (2015), Örgütsel değişim faktörü olarak inovasyon ve kamu yönetimi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(2), 141-151.

Tabak A., Sığrı Ü., Eroğlu A.& Hazır K. (2009) Örgütlerde yöneticilerin dönüştürücü liderlik algılamalarının problem çözme becerilerine etkisi: kamu sektöründe bir uygulama, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 387-397.

Tekin M., Etlioğlu M. & Tekin E. (2018), Kamu kurumlarinda inovasyon ve girişimcilik, International Journal of Academic Value Studies, 4(18) 111-130.

Telli, Ç. Parmaksız, H. & Türk, Y. Z. (2010), Kamu iktisadi teşebbüslerinde örgütsel inovasyon, Kamu-İş Dergisi, 11(3), 55- 84.

Tetik, S. (2014), Yerel yönetimler açısından dönüştürücü liderlik: belediye çalışanlarına yönelik bir araştırma”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim Ve Ekonomi, 21(1), 267-280.

Ticlau, T. & Mora, C. (2012), Transformational leadership in the public sector, a pilot study using mlq to evaluate leadership style in cluj county local authorities, Revista De Cercetare Si Interventie Social, 36, 74-98.

Tosun, F. (2015), Okul Yöneticilerinin Dönüştürücü Liderlik Özelliklerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Araştırılması (Başakşehir İlçe Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.

Tucker, M. L. Mccarthy, A. M. & Jones, M. C. (1999), Women and men politicians: are some of the best leaders disstaisfied?, Leadership & Organization Development Journal, 20(6), 285-290.

Tutar, H. Yılmaz, M. K. & Erdönmez, C. (2003), Genel ve teknik iletişim, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.

Uzkurt, C. (2008), Pazarlamada değer yaratma aracı olarak yenilik yönetimi ve yenilikçi örgüt kültürü, İstanbul, Beta Basım.

Uzkurt, C. & Şen, R. (2012), Örgüt kültürü ve örgütsel yeniliğin pazarlama yeniliğine etkisi: gazlı içecek sektöründe bir araştırma”, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 12(3), 27-50.

Wang, C. L. ve Ahmed, P. K. (2004), The development and validation of the organizational innovativeness construct using confirmatory factor analysis, Europen Journal Of Innovation Management, 7(4), 303-313.

Yahyagil, M. Y. (2001), Örgütsel yaratıcılık ve yenilikçilik”, Yönetim Dergisi, 12 (38), 7-16.

Kaynak Göster