The Effect of the Computer-Based Analogy Used in Science Teaching on Learning Outcomes

The aim of this study is to examine the effects of computer-based analogy (CBA) used in science teaching in terms of the unit of Structure and Properties of Matter on seventh-grade students’ academic success. The attitudes of students against science teaching lesson were also described in this study. This study was applied to 60 seventh-grade students from two different classes of the same teacher from a public school in Köprübaşı/Trabzon. In the study, pre-test – post-test control group quasi-experimental research model was used. The remarks of the students were described by content analysis within the context of qualitative research method. During the research period, computer-based analogy method was applied to the experimental group; on the other hand, traditional teaching method was applied to the control group. In the study, quantitative data as data collection tool was collected through academic success test prepared by the researcher. On the other hand, qualitative data was collected through an interview form, including open-ended questions formed by consulting experts. The results of the study show that the computer-based analogy method is more effective than the present program applications in terms of students’ academic success in science lessons and permanence of knowledge. The results of the qualitative data analysis show that the students had positive views related to the lesson made by the computer-based analogy method.

Kaynakça

Akçay, H., Tüysüz, C., & Feyzioğlu, B. (2003). Bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminin öğrenci başarısına ve tutumuna etkisine bir örnek: Mol kavramı ve avogadro sayısı. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(2), 34-45.

Akçay, H., Tüysüz, C., & Feyzioğlu, B. (2008). Bilgisayar tabanlı ve bilgisayar destekli kimya öğretiminin öğrenci tutum ve başarısına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 169-181.

Akpınar, Y. (2005). Bilgisayar destekli eğitimde uygulamalar (2.baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Altın, K. (2009). Bilgisayar destekli fen ve teknoloji öğretimi. İstanbul: Beta Yayınları.

Anagün, Ş. S., Ağır, O.,& Kaynaş, E. (2010). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde öğrendiklerini günlük yaşamlarında kullanım düzeyleri, E-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 2216-2225.

Atasoy, B. (2004). Fen öğrenimi ve öğretimi Ankara: Asil Yayıncılık.

Atav, E., Erdem, E., Yılmaz, A., & Gücüm, B. (2004). Enzimler konusunun anlamlı öğrenilmesinde analojiler oluşturmanın etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 21-29.

Aubusson, P.J., Harrison, A.G. & Ritchie, S.M. (2006). Metaphor and Analogy in Science Education. Dordrecht: Springer.10.1007/1-4020-3830-5

Ayas, A., & Özmen, H. (1998). Asit-Baz kavramlarını güncel olaylarla bütünleştirilme seviyesi: bir örnek olay çalışması. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon.

Aykutlu, I., & Şen, A.İ. (2011). Fizik öğretmen adaylarının analoji kullanımına ilişkin görüşleri ve elektrik akımı konusundaki analojileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 48-59.

Azizoğlu, N., Çamurcu, M., & Kırtak Ad, V.N. (2014). Ortaöğretim Fizik Ders Kitaplarında Analojilerin Kullanımı: Belirleme ve Sınıflandırma Çalışması. Journal of Turkish Science Education, 11(2), 39-62

Baki, A., & Gökçek, T. (2012). Karma yöntem araştırmalarına genel bir bakış. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 1-21.

Balkan Kıyıcı, F.(2008). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Günlük Yaşamları İle Bilimsel Bilgileri İlişkilendirebilme Düzeyleri ve Bunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Bilaloğlu, R. G. (2006). Altı yaş çocuklarına bağısıklık sisteminin analoji tekniği ile öğretiminin başarı ve kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.

Bilgin, İ., & Geban, Ö. (2001). Benzeşim (Analoji) yöntemi kullanarak lise 2.sınıf öğrencilerin kimyasal denge konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 26-32.

Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel desenler: Öntest sontest kontrol gruplu desen ve veri analizi. Ankara: Pegem Yayınları.

Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS uygulamaları ve yorum. 22. Baskı, Ankara: Pegem Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Geliştirilmiş 2. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.

Castillo, L. C. (1998). The effect of analogy instruction on young children's metaphor comprehension, Roeper Review. 21(1), 27-31.

Chiu, M., & Lin, J. (2005). Promoting fourth grades’ conceptual change of their understanding and problem solving of topics in genetics. Journal of Research in Science Teaching, 33, 625-656.

Creswell, J., & Plano Clark, V. L. (2007). Karma Araştırma Yöntemleri, Tasarımı ve Yürütülmesi (Y. Dede ve S. B. Demir, Çev. Ed.), Ankara: Anı yayıncılık

Çelik, H. (2016). An examination of cross sectional change in student’s metaphorical perceptions towards heat, temperature and energy concepts. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 4(3), 229-245. DOI:10.18404/ijemst.86044

Çelik, H., & Çakır, E. (2015). The examination of metaphoric perception on the effects of heat on substance. International Online Journal of Educational Sciences, 7(2), 244–264.

Çelik, H., Sarı, U., & Harwanto, U. N. (2015). Developing and evaluating physics teaching material with algodoo in virtual environment: Archimedes' principle. International Journal of Innovation in Science and Mathematics Education, 23(4), 40-50.

Çökelez, A., & Yalçın, S. (2012). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin atom kavramı ile ilgili zihinsel modellerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 11(2), 452-471.

Çüçen, A.K. (1997). Mantık. Bursa: Asya Kitabevi.

Dahlia Saouma, Rima Bahous, Mahmoud Natout & Mona Nabhani (2018) Figures of speech in the physics classroom: a process of conceptual change, Research in Science & Technological Education, 36(3), 375-390, DOI: 10.1080/02635143.2018.1438388

Dagher, Z.R. (1995). Analysis of analogies used by science teachers. Journal of Research in Science Teaching, 32, 259-270.

Demir, S., Önen, F., & Şahin, F. (2011). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bakış Açısıyla Analojiler. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 5(2), 86-114.

Demirci Güler, M. P. (2007). Fen öğretiminde kullanılan analojiler, analoji kullanımının öğrenci başarısı, tutumu ve bilginin kalıcılığına etkisinin araştırılması. Doktora Tezi, G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Duit, R. (1991). On the role of analogies and metaphors in learning science. Science Education, 75(6), 649-672.

Ekici, E., Ekici, F., & Aydın, F. (2007). Fen bilgisi derslerinde benzeşimlerin (analoji) kullanılabilirliğine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri ve örnekleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 95-113.

Fırat, M., Yurdakul, I. K., & Ersoy, A. (2014). Bir eğitim teknolojisi araştırmasına dayalı olarak karma yöntem araştırması deneyimi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2(1).65-86.

Forceville, C. (2002). The identification of target and source inpictorial metaphors. Journal of Pragmatics 34, 1–14.

Garde I. B. (1986). An easy approach for reading manometers to determine gas pressure: The analogy of the child's see saw, Journal of Chemical Education, 63(9), 797-797.

Gentner, D.R. (1983). Flowing waters or teeming crowds: Mental models of electricity. In Gentner, D. and Stevens, A., (eds.), Mental Models. Lawrence Erlbaum Press.

Gentner, D. R., & Holyoak, K. J. (1997). Reasoning and learning by analogy: Introduction. American Psychologist, 52(1), 32-34.

Guerra-Ramos, M. T. (2011). Analogies as tools for meaning making in elementary science education: How do they work in classroom settings? Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 7(1), 29–39.

Günel, M., Kabataş Memiş, E. ve Büyükkasap, E. (2009). Öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinin ve analoji kurmanın üniversite düzeyinde mekanik konularını öğrenmeye etkisinin incelenmesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 401-4 19.

Güveli, E., İpek, S.A., Atasoy, E., & Güveli, H. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik kavramına yönelik metafor algıları, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2(2), 140-159.

Güven, G. ve Sülün, Y. (2012). Bilgisayar destekli öğretimin 8. sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1): 68-79.

Hannover, B., & Kessel, U. (2004). Self-to-prototype matching as a strategy for making academic choices. Why high-school students do no like math and science. Learning and Instruction, 14(1), 51-68.

Hewson, P. W. (1992). Conceptual change in science teaching and teacher education. June 1992, National Center for Educational Research, Documentation, and Assessment, Madrid, Spain.

Kaptan, F., & Arslan, B. (2002). Fen Öğretiminde Soru-Cevap Tekniği ile Analoji Tekniğinin Karşılaştırılması., Hacettepe Üniversitesi, 2002. www.fedu.metu.edu.tr/UFBMEK5/bkitabi/PDF/Fen/Poster/t48dpdf(ErişimTarihi:17.06. 2013).

Kara, İ., Kahraman, Ö., & Baştürk, R. (2008). Kuvvet ve basınç konularının öğretilmesinde bilgisayar destekli öğretimin kalıcılık üzerine etkisi, Journal of Applied Sciences, 8(6), 551-554.

Karamustafaoğlu, O., Özmen, H., & Ayvacı, H.Ş. (2004). Isı ve Sıcaklık Kavramlarının Öğrencilerin Zihninde Yapılanmasına Yönelik Bir Örnek Olay İncelemesi, OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 97-109.

Karamustafaoğlu, O., Aydın, M., & Özmen, H. (2005). Bilgisayar destekli fizik etkinliklerinin öğrenci Kazanımlarına etkisi: Basit harmonik hareket örneği. The Turkish Online Journal of Educational Technology–TOJET, 4(4), 67-81.

Kavak, N. (2007). Maddenin tanecikli doğası hakkında ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin imaj oluşturmalarına rol oynama öğretim yönteminin etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (2), 327-339.

Kesercioğlu, T., Yılmaz, H., Çavaş, H. P., & Çavaş, B. (2004). İlköğretim fen bilgisi öğretiminde analojilerin kullanımı: ‘Örnek Uygulamalar’. Ege Eğitim Dergisi, 1(5): 35- 44.

Kılıç, D. (2007). Analojilerle öğretim modelinin 9.sınıf öğrencilerinin kimyasal bağlar konusundaki yanlış kavramalarının giderilmesi üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kulik, J. A., Kulik, C-L. C, & Bangert-Drowns R. L. (1985). Effectiveness of Computer - Based Education in Elementary Schools. Computers in Human Behavior, 1, 59-74.

MEB, Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı. İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf. MEB Yayınları, Ankara, 2005.

Newton, L. D. (2003). The occurence of analogies in elementary school science boks. Intructional Science, 31, 353-375.

Orgill, M. K., & Bodner, G. (2004). What research tells us about using analogies to teach chemistry. Chemistry Education Research and Practice, 5(1): 15-32.

Ören, F. Ş., Ormancı, Ü., Babacan, T., Koparan, S., & Çiçek, T. (2011). Analoji ve araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımı temelli rehber materyal geliştirme çalışması: ‘Madde ve Değişim’ öğrenme alanı. Kuramsal eğitimbilim dergisi, 4(2), 30-64.

Özdemir, S. M. (2012). Eğitim programı kavramına ilişkin öğretmen adaylarının metaforik algıları. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(3), 369-393.

Özmen, H. (2004). Fen Öğretiminde Öğrenme Teorileri ve Teknoloji Destekli Yapılandırmacı (Constructivist) Öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 3(1), Article 14.

Özmen, H., & Kolomuc, A. (2004). Bilgisayarlı öğretimin çözeltiler konusundaki öğrenci başarısına etkisi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1): 57-68.

Paul, A., Lim, A., Salleh, S.M., & Shahrill, M. (2019). Enhanced Learning through Analogy in the Teaching of Cardiovascular System. Journal of Turkish Science Education, 16(2), 176-186.

Ritchie, M.S., & Russell, B., (1991). The construction and use of a metaphor for science teaching. Research in Science Education, 21, 281-289. doi: 10.1007/BF02360482.

Şahin, Ç., Akbulut, H. İ., & Çepni. (2012). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerine animasyon, analoji ve çalışma yaprağı ile katı basıncının öğretilmesi. The Journal of Instructional Technologies &Teacher Education, 1(1), 22-51.

Taber, K. S. (2001) When the analogy breaks down: modelling the atom on the solar system, Physics Education, 36 (3), 222-226.

Tan, Ş. (2005). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Pegema Yayıncılık. Thiele, R.B., & Treagust, D. F. (1994). The nature and extend of analogies in secondary chemistry textbooks. Instructional Science, 22, 61-74.

Treagust, D.F., Harrison, A.G., & Venville, G.J. (1998). Teaching science effectively with analogies: An approach for preservice and ın service teacher education. Journal of Science Teacher Education, 9 (2), 85–101.

Trey, L., & Khan, S. (2008). How science students can learn about unobservable phenomena using computer-based analogies, Computers & Education 51, 519–529.

Uğur, G., Dilber, R., Senpolat, Y., & Düzgün, B. (2012). The effects of analogy on students' understanding of direct present circuits and attitudes towards physics lessons. European journal of educational research, 1(3), 211-223.

Vosniadou, S., & Skopeliti, I. (2019). Evaluating the effects of analogy enriched text on the learning of science: The importance of learning indexes. Journal of Research in Science Teaching, 56(6), 732-764.

Yılmaz, S., Eryılmaz A., & Geban, Ö. (2002). Birleştirici Benzetme Yönteminin Lise Öğrencilerinin Mekanik Konularındaki Kavram Yanılgıları Üzerine Etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (2. baskı). Ankara: Seçkin yayıncılık.

Zembat, R., Şahin, F., Çağlak, S., & Polat, Ö. (1999). IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Kaynak Göster