Investigation on the Effects of Activity-Based Science Teaching Practices in the Acquisition of Problem Solving Skills for 5-6 Year Old Pre-School Children

This research study was conducted to examine the effectiveness of activity-based science teaching practices on the acquisition of problem-solving skills for 5-6 year old preschool children. A total of 32 children were included in this research study. The Personal Information Form and 4-7 Age Problem Solving Ability Scale were used as the data collection tools in the study. Pre-test-post-test control group design was employed. In the experimental group, activity-based science teaching practices prepared by researchers of this study were implemented in 12 weeks (24 integrated activities). In the control group, there was no specific implementation related to problem solving skills other than the Turkish Ministry of National Education Preschool Curriculum. In the analysis of the data, Mann-Whitney U and Wilcoxon Signed-Rank tests were administered. Results showed that activity-based science teaching practices were effective in improving preschool children's problem solving skills.

Kaynakça

AAAS (1990). Science for all Americans. New York: Oxford University Press.

Aka, E. I., Güven, E., & Aydoğdu, M. (2010). Effect of Problem Solving Method on Science Process Skills and Academic Achievement. Journal of Turkish Science Education (TUSED), 7(4).

Akkaya, S. (2006). Okulöncesi eğitim kurumlarında uygulanan fen ve doğa etkinliklerinin çocukların problem çözme becerilerine etkisi konusunda öğretmen görüşleri. Anadolu University. Eskişehir, Turkey.

Aktaş Arnas, Y. (2002). Okul öncesi dönemde fen eğitiminin amaçları. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 6(7), 1-6.

Alabay, E. (2013). ScienceStart! Destekli fen eğitimi programının 60-72 aylık çocukların bilimsel süreç becerilerine ve bilimsel tutuma güvenme ve yönelime etkisi. Unpublished doctoral dissertation. Selçuk University. Konya, Turkey.

Alisinanoğlu, F., & Ulutaş, İ. (2003). Okul öncesi öğretmeninin fen ve doğa eğitiminde rolü. Yeni Eğitim Dergisi, 1(2), 56-58.

Anlıak, Ş. (2004). Farklı eğitim yaklaşımları uygulayan okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların kişiler arası problem çözme becerilerinin değerlendirilmesi. Ege University. İzmir, Turkey.

Anlıak, Ş., & Dinçer, Ç. (2005). Farklı eğitim yaklaşımları uygulayan okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların kişilerarası problem çözme becerilerinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakülte Dergisi, 38(1), 149- 166.

Arı, M. (2003). Türkiye’de erken çocukluk eğitimi ve kalitenin önemi. In Sevinç, M. (Ed.), Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar (pp. 31-35). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Arı, R., & Seçer, Ş. Z. (2003). Farklı ana baba tutumlarının çocukların psikososyal temelli problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 10, 451-463.

Avcı, N., & Dere, H. (2002). Okulöncesi eğitim kurumlarında fen-doğa çalışmaları. Paper presented at V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18, Ankara, Turkey.

Aydoğan, Y. (2004). İlköğretim ikinci ve dördüncü sınıf öğrencilerine genel problem çözme becerilerinin kazandırılmasında eğitimin etkisinin incelenmesi. Unpublished doctoral dissertation. Gazi University. Ankara, Turkey.

Aydoğan, Y. (2012). Problem çözme ve problem çözme becerilerinin desteklenmesi. In Ömeroğlu, E. (Ed.), Ankara: Kök Yayıncılılık.

Aydoğan, Y., Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., & Özyürek, A. (2012). Problem çözme becerileri ölçeği (4-7 yaş). Ankara: Koza Yayın Dağıtım. ISBN: 978-605-5521-90-5.

Aydoğdu, N., & Yenilmez, K. (2012). Matematikte problem çözme becerisi ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi. Paper presented at X. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 27-30 Haziran 2012, Niğde Üniversitesi. 15 June 2015.

Ayvacı, H. Ş., Devecioğlu, Y. , & Yiğit, N. (2002). Okul öncesi öğretmenlerinin fen ve doğa etkinliklerindeki yeterliliklerinin belirlenmesi. Paper presented at X. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 27-30 Haziran 2012, Niğde Üniversitesi. 15 June 2015.

Balım, A. G., Çeliker, H. D., Türkoğuz, S., Evrekli, E., & Ekici, D. İ. (2015). Kavram karikatürleri destekli probleme dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin kavramsal anlama düzeyleri ile problem çözme becerisi algıları üzerine etkisi. Journal of Turkish Science Education, 12(4), 53-76.

Barrows, H. S., & Kelson, A. (1993). Problem-based learning in secondary education and the Problem-based Learning Institute (Monograph). Springfield: Southern Illinois University School of Medicine.

Bertan, M., Haznedaroğlu, D., Koln, P., Yurdakök, K., & Güciz, B.D. (2009). Ülkemizde erken çocukluk gelişimine ilişkin yapılan çalışmaların derlenmesi (2000-2009). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 52(1),1-8.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Büyüktaşkapu, S. (2010). 6 Yaş çocuklarının bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bir bilim öğretim programı önerisi. Unpublished doctoral dissertation. Selçuk University. Konya, Turkey.

Büyüktaşkapu, S., Çeliköz, N., & Akman, B. (2012). Yapılandırmacı bilim eğitimi programı’nın 6 yaş çocuklarının bilimsel süreç becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 37(165), 275-292.

Dereli-İman (2014). Değerler eğitimi programının 5-6 yaş çocukların sosyal gelişimine etkisi: Sosyal beceri, psiko-sosyal gelişim ve sosyal problem çözme becerisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 249-268

Dereli, E. (2008). Çocuklar için sosyal beceri eğitim programının 6 yaş çocukların sosyal problem çözme becerilerine etkisi. Unpublished doctoral dissertation. Selçuk University. Konya, Turkey.

Dinçer, A. Ç. (1995). Anaokuluna devam eden 5 yaş grubu çocuklarına kişilerarası problem çözme becerilerinin kazandırılmasında eğitimin etkisinin incelenmesi. Unpublished doctoral dissertation. Hacettepe University. Ankara, Turkey.

Doğru, M., Arslan, A., & Şeker, F. (2011). Okul öncesinde uygulanan fen etkinliklerinin 5-6 yaş çocukların problem çözme becerilerine etkisi. In Eryaman M. Y. (Ed.), III. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, (291-316). Girne, Kıbrıs.

Ferreira, M. M., & Trudel, A. R. (2012). The impact of problem based learning (pbl) on student attitudes toward science, problem-solving skills, and sense of community in the classroom. Journal of Classroom Interaction, 47(1), 23-30.

Fortus, D., Dershimer, R.C., Krajcik, J., Marx, R. W., & Mamlok-Naaman, R. (2004). Design-based science and student learning. Journal of Research in Science Teaching, 41(10), 1081-1110.

French, L., Conezio, K., & Boynton, M. (2000). Using science as the hub of an integrated early childhood curriculum: The ScienceStart! curriculum. Developmental Psychology, 25(1), 139-151. Arlington, VA: National Science Foundation.

Güler, D., & Bıkmaz, F. H. (2002). Anasınıflarında fen etkinliklerinin gerçekleştirilmesine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(2), 249-267.

Hadzigeorgiou, Y. (2001). The role of wonder and "romance" in early childhood science education. International Journal of Early Years Education, 9(1), 63-69.

Hamurcu, H. (2003). Okul öncesi eğitimde fen bilgisi öğretimi ‘proje yaklaşımı’. Eğitim Araştırmaları, 4(13), 66-72.

Hong, S-Y., & Diamond, K. E. (2012). Two approaches to teaching young children science concepts, vocabulary, and scientific problem-solving skills. Early Childhood Research Quarterly. 27(2), 295-305.

Howe, A. C. (1996). Development of science concepts within a Vygotskian framework. Science Education, 80(1), 35-51.

Kalley, M., & Psillos, D. (2001). Pre-School teachers’ content knowledge in science: their understanding of elementary science concepts and of ıssues raised by children’s questions. Internatioanal Journal of Early Years Education, 9(3), 165-179.

Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri (11th edition). Ankara: Tekışık.

Karamustafaoğlu, S., & Kandaz, U. (2006). Okul öncesi eğitimde fen etkinliklerinde kullanılan öğretim yöntemleri ve karşılaşılan güçlükler.Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (1),65-81.

Kargı, E. (2009). Bilişsel yaklaşıma dayalı kişilerarası sorun çözme becerileri kazandırma (BSÇ) programının etkiliği: Okul öncesi dönem çocukları üzerinde bir araştırma. Unpublished doctoral dissertation. Ankara University. Ankara, Turkey.

Kesicioğlu, O. S. (2015). Okul öncesi dönem çocukların kişilerarası problem çözme becerilerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 40(177), 327-342.

Lartson, C. A. (2013). Effects of design-based science ınstruction on science problem-solving competency among different groups of high-school traditional chemistry students. ProQuest LLC, Ph.D. Dissertation, University of Colorado at Denver.

Mehalik, M. M., Doppelt, Y. & Schunn, C. D. (2008). Middle-school science through designbased learning versus scripted inquiry: better overall science concept learning and equity gap reduction. J Eng Educ 97(1), 1-15.

Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. (2nd Edition). Calif. : SAGE Publications.

Ministry of National Education (MoNE-MEB). (2013). 36-72 Aylık okul öncesi eğitimi programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Osman, M. E. (2010). Virtual Tutoring: An Online Environment for Scaffolding Students' Metacognitive Problem Solving Expertise. Journal of Turkish Science Education (TUSED), 7(4).

Önen, F., & Gürdal, A. (2006). Fen deneylerinin okul öncesi ve ilköğretim 1. kademe öğrencileriyle yaratıcı düşünmeye yönelik uygulanması. Paper presented at I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Konferansı, 30 June-3 July 2004.

Özdil, G. (2008). Kişilerarası problem çözme becerileri eğitimi programının okul öncesi kurumlara devam eden çocukların kişilerarası problem çözme becerilerine etkisi. Unpublished master thesis. Adnan Menderes University, Aydın, Turkey.

Ramani B., G. (2005). Cooperative play and problem solving ın preschool children, Retrieved from ProQuest Digital Dissertations. Ph.D. The University of Pittsburgh. 03.04.2015

Rokhmat, J., & Putrie, S. D. (2019). A strategy of scaffolding development to ıncrease students’ problem-solving abilities: the case of physics learning with causalitic-thinking approach. Journal of Turkish Science Education, 16(4), 569-579.

Shiakalli, M. A., & Zacharos, K. (2012). The contribution of external representations in preschool mathematical problem solving. International Journal of Early Years Education, 20 (4), 315-331.

Şahin, F. (1999). Okul öncesi dönemde bilimsel düşünme ve etkinlik örnekleri. In R. Zembat (Ed.), Marmara Üniversitesi Anaokulu/ Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı, İstanbul: Ya-Pa Yayınları.

Şahin, F., Güven, İ., & Yurdatapan, M. (2011). Proje tabanlı eğitim uygulamalarının okul öncesi çocuklarında bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 33, 157-176

Ünal, M., & Akman, B. (2006). Early childdood teachers’ attidutes towards science teaching. Hacettepe University Journal Of Education Hacettepe University Journal of Education. 30, 251-257

Ünal, M., & Aral, N. (2010). Bilim ve çocuk. Çağdaş Eğitim Dergisi, 35(378), 35-42.

Ünal, M., &Aral, N. (2014a). Fen eğitiminde problem çözme ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Eğitim ve Bilim, 39 (176), 267-278.

Ünal, M., & Aral, N. (2014b). Deney yöntemine dayalı eğitim programı’nın 6 yaş çocuklarının problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(176), 279-291.

Walker, S., Irving, K., & Berthelsen, D. (2002). Gender influences on preschool children's social problem-solving strategies. The Journal of Genetic Psychology, 163(2), 197-209. DOI: 10.1080/00221320209598677

Yıldırım, A. (2007). Okul öncesi eğitimde Türkçe etkinliklerinde uygulanan öykü tamamlama tekniğinin çocukların problem çözme becerisine etkisi konusunda öğretmen görüşleri. Unpublished master thesis. Anadolu University, Eskişehir, Turkey.

Yıldırım, A. (2014). Okul öncesinde yaratıcı problem çözme etkinliklerinin yaratıcılığa etkisi (5 yaş örneği). Hacettepe University, Ankara, Turkey.

Yoleri, S. (2014). Okul öncesi çocukların kişilerarası problem çözme becerisi ve kavram gelişimi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(173), 82-90.

Zembat, R., & Unutkan, Ö. P. (2003). Erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar. In M. Sevinç (Ed.) İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Kaynak Göster