Fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuar uygulamalarına yönelik düşüncelerinin cinsiyet, öğretim türü, sınıf düzeyi ve lise laboratuar deneyimleri açısından araştırılması

Fen Eğitiminde hedeflenen amaçlara ulaşmada, öğrencilerin laboratuar uygulamalarına ilişkin görüşlerinin bilinmesi önemlidir. Bu nedenle çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuar uygulamalarına yönelik düşüncelerini belirlemek ve bu düşüncelerine cinsiyet, öğretim türü, sınıf düzeyi ve lise öğrenimlerinde laboratuar uygulamalarını etkin bir şekilde alıp almama durumlarının etkisini araştırmaktır. Tarama modelinde yürütülen bu araştırmanın örneklemini, 2010- 2011 Öğretim yılında Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören 1., 2., 3. ve 4. Sınıf olmak üzere toplam 321 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Nicel olarak toplanan veriler; bağımsız gruplar t testi, tekyönlü varyans analizi, frekans ve yüzde dağılım ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda; öğretmen adaylarının laboratuar uygulamalarına yönelik düşüncelerinin, cinsiyete göre farklılık göstermediği; öğretim türü, sınıf düzeyi ve lisede aldıkları laboratuar uygulamaları açısından fark yarattığı bulunmuştur.

Investigation of pre-service science teachers’ opinions about laboratory practices in relation to gender, grade level, their high school laboratory experiences and whether they attend Day-Time classes or Night- Time classes

One of the most important factor differentiating natural sciences from other sciences is the importance attached to experiment and observation. The attitudes and behaviors of the people taught by experimenting, observing, researching and investigating will be highly different from the attitudes and behaviors of the people taught through classical methods (Taşkın Ekici, Ekici & Taşkın, 2002). It is accepted that laboratories have an important place in science teaching. Laboratory applications allow students to improve their scientific thinking and working skills and in this way make permanent and effective learning possible and impart the skills needed to plan new studies by making them recognize the importance of planned working (Altıparmak & Nakiboğlu, 2002; Soran & Özbaş, 1993; Şahin, Şahin & Özmen, 2000; Ceyhun & Karagölge, 2000). Teaching performed by doing and experiencing in a laboratory enable students to be involved in the process with all their senses. Due to the obligation of making cause and effect interpretations, it helps students to develop their performative and intellectual skills. Hence, it can be described as permanent type of learning (Tezcan & Günay, 2003). It is of great importance to plan the laboratory classes in compliance with the purposes of the course to achieve the objectives of the course.

Kaynakça

Altıparmak, M. & Nakipoğlu, M. (16-18 Eylül 2002). Lise biyoloji lâboratuarlarında işbirlikçi öğrenme yönteminin tutum ve başarıya etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara. http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek- 5/b_kitabi/PDF/Biyoloji/bildiri/t9d.pdf

Ayas, A., Karamustafaoğlu, S., Sevim, S. & Karamustafaoglu, O. (2002). Genel kimya laboratuar uygulamalarının öğrenci ve öğretim elemanı gözüyle değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 50-56.

Aydın, S. (1-3 Mayıs 2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoloji laboratuar uygulamalarına yönelik beklentileri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi I. Uluslar arası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale.

Beach, D.H. & Stone, H.M. (1988). Survival of the high school shemistry lab. Journal of Chemical Education, 65 (7), 619-620.

Ceyhun, I. & Karagölge, Z. (6-8 Eylül 2000). İlköğretim öğretmenlerinin yetiştirilmesinde fen bilgisi lâboratuarının önemi, H. Ü. Eğitim Fakültesi IV Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Beytepe, Ankara.

Cronholm, T., Höög, J. & Martenson, D. (2000). Student attitudes towards laboratory exercises in medical biochemistry. Medical Teacher, 22(1), 30-33.

Fraser, B. J., Giddings, G. J. & McRobbie, C. J. (1995). Evolution and validation of a personel form of an instrument for assessing science laboratory classroom environments. Journal of Research in Science Teaching, 32, 399-422.

Hofsteın, A. & Lunetta, V. N. (2003). The laboratory in science education: Foundations for the twenty-first century, http://gpquae.iqm.unicamp.br/gtexperimentacao.pdf

İlhan, N., Sadi, S., Yıldırım, A. & Bulut, H. (2009). Kimya öğretmen adaylarının laboratuar uygulamaları hakkındaki düşünceleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 153-160.

Kalaycı, Ş. (2005). SPSS Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Karamustafaoğlu, O. (25-28 Eylül 2000). Fizik öğretiminde laboratuar uygulamalarının yürütülmesinde karşılaşılan güçlükler. 19. TFD Fizik Kongresi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Lucas, A. M. (1971). Creativity, Discovery and inquiry in science education. The Australian Journal Of Education, 15, 185-196.

McMillan, H. & J., Schumacher, S. (2006). Researchi in education evidence-based inquiry. 6th Edition, Boston : Allyn and Bacon Inc.

Morgil, İ., Güngör Seyhan, H. & Seçken, N. (2009). Proje destekli kimya laboratuarı uygulamalarının bazı bilişsel ve duyuşsal alan bileşenlerine etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(1), 89-107.

Nuhoğlu, H., Kocabaş, Ö. & Bozdoğan, A. E. ( 6-9 Temmuz 2004). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik, kimya ve biyoloji laboratuarına yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.

Orbay, M., Özdoğan, T., Öner, F., Kara, M. & Gümüş, S. (2003). Fen bilgisi laboratuar uygulamaları ı-ıı dersinde karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 157.

Soran, H. & Özbaş, G. (1993). Devlet liseleri, özel liseler ve anadolu liselerindeki biyoloji eğitiminin karşılaştırılması. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 9, 263-270.

Şahin, N. V., Şahin, B. & Özmen, H. (6-8 Eylül 2000). Liselerdeki biyoloji öğretmenlerinin derslerini deneylerle işleyebilme ve lâboratuar kullanma olanaklarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi IV. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Beytepe, Ankara.

Taşkın Ekici, F., Ekici, E. & Taşkın, S. (16-18 Eylül 2002). Fen laboratuarlarının içinde bulunduğu durum. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara. http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/PDF/Fen/Bildiri/t90d.pdf

Tezcan, H. & Günay, S. (2003). Lise kimya öğretiminde laboratuar kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri, Milli Eğitim Dergisi, 159, webden; http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/159/tezcan-gunay.htm (02.02.2011).

Tsai, C. C. (2003). Taiwanese science students’ and teachers’ perceptions of the laboratory learning environments: Exploring epistemological gaps. International Journal of Science Education, 25, 7, 847-860.

Uluçınar,Ş., Cansaran, A. & Karaca, A. (2004). Fen bilimleri laboratuar uygulamalarının değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 75-88.

Yeşilyurt, S. (2006). Öğretmen adayları ve öğretim elemanları gözüyle genel biyoloji laboratuar uygulamalarının değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (2), 481- 496.

Yılmaz, A. & Morgil, F.İ. (1999). Kimya öğretmenliği öğrencilerinin laboratuar uygulamalarında kullandıkları laboratuarın şimdiki durumu ve güvenli çalışmaya ilişkin öğrenci görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 104- 109.

Kaynak Göster