Turizm akademisyenlerinin sosyal ağlarda bulunma motivasyonlarının incelenmesi

İnternetin hayatımıza girmesi ile birlikte sosyal ağların popülerliği de her geçen gün artmaktadır. Sosyal ağlar, kullanıcılarına duygu ve düşüncelerini diledikleri gibi paylaşabilme imkanı sunmasının yanı sıra, etkili iletişim kurmada aracısız ve ücretsiz olma gibi benzersiz özellikler de sunmaktadır. Günümüzde sosyal ağlar aracılığıyla ortaya çıkan medya platformları sayesinde ise insanlar, çeşitli motivasyonlarla bu platformlara katılım sağlamaktadır. Bu araştırmanın amacı, turizm akademisyenlerinin sosyal ağlarda bulunma motivasyonlarını incelemektir. Araştırmada veriler, görüşme (mülakat) yöntemi ile toplanmış olup, verilerin analiz edilmesinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda turizm akademisyenlerinin sosyal ağları, bilgi edinme, gündemi takip etme ve yeni arkadaşlar edinme amacıyla kullandıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca turizm akademisyenlerinin sosyal ağları doğru kullanıldığı takdirde faydalı gördükleri ve bu motivasyonla sosyal ağlarda bulundukları ifade edilmiştir.

Examination of tourism academic's motivations to be present in social networks

With the introduction of the Internet into our lives, the popularity of social networks is increasing day by day. Social networks not only offer their users the opportunity to share their feelings and thoughts as they wish, but also offer unique features such as being free and intermediary in effective communication. Today, thanks to the media platforms that emerged through social networks, people participate in these platforms with various motivations. The aim of the research is to examine the motivations of tourism academics to be in social networks. In the research, the data is collected by interview (interview) method, and content analysis was used in the analysis of the data. As a result of the research, the social networks of tourism academics; It is known that they use it for the purpose of obtaining information, following the agenda and making new friends. As a result, it is stated that tourism academics find social networks useful as a result of their correct use and that they are in social networks with this motivation.

___

 • Aktan, E. (2018). Sosyal medyanın turizm pazarlamasındaki rolünün değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3), 228-248.
 • Akgündüz, D. (2013). Fen eğitiminde harmanlanmış öğrenme ve sosyal medya destekli öğrenmenin öğrencilerin başarı, motivasyon, tutum ve kendi kendine öğrenme becerilerine etkisi. [Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi].
 • Arat, T., & Dursun, G. (2016). Seyahat ve konaklama tercihi açısından sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 19(41), 111-128.
 • Alguer, A. O., & Çizel B. (2021). Sosyal medya aracılığıyla turizm deneyimi paylaşma motivasyonunu etkileyen faktörlerin incelenmesi. Journal of Hospitality and Tourism Issues, 3(2), 153-175.
 • Bayram, F. (2007). Bireylerin gazete okuma alışkanlıkları: Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımına göre okuyucu davranışları, tercihleri ve nedenleri üzerine bir uygulama. [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Anadolu Üniversitesi.
 • Biçer, S. (2014). Akademisyenlerin sosyal ağlarda bulunma motivasyonları: Facebook örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (40), 59-80.
 • Biliciler, G. (2018) Sosyal medya kullanımını yönlendiren motivasyonel etkenler: Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı çerçevesinden sosyal medya kullanıcıları üzerine bir inceleme. [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi].
 • Demir, M. (2013). Yeni Medya Üzerine Yeni İletişim Teknolojileri. Literatür Yayıncılık, Konya.
 • Eryılmaz, B., & Zengin B. (2014). Butik otel işletmelerinin sosyal medya kullanımına yönelik bir inceleme: Facebook örneği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 42-59.
 • Flanagin, A. J., & Metzger, M. J. (2001) Internet use in the contemporary media environment. Human Communication Research, 27(1), 153-181.
 • Güney, S. (2015). Sosyal medyada yer alan pazarlama faaliyetlerinin toplum üzerindeki etkileri. [Yüksek Lisans Tezi Beykent Üniversitesi].
 • Huotari, M. & Nyberg, E. (2012). Utilizing social media in a tourism company. [Bachelor’s thesis]. Oulu University.
 • Koçak, G. N. (2012). Bireylerin sosyal medya kullanım davranışlarının ve motivasyonlarının kullanmlar ve doyuölar yaklaşımı bağlamında incelenmesi: Eskişehir’de bir uygulama. [Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi].
 • Ma, W. W., & Chan, A. (2014). Knowledge sharing and social media: Altrusim, perceived online attachment motivation and perceived online relationship commitment. Computers in Human Behavior, (39), 51-58.
 • Mackenzie, J. (2010). The concierge approach to content marketing. URL: http://www.hotelmarketingstrategies.com [30.10.2012].
 • Rathore, A. K., Joshi, U. C., & Ilavarasan, P. V., (2017). Social media usage for tourism: A case of Rajasthan tourism. Procedia computer science, (122), 751-758.
 • Sanay Yıldız, G. (2017). Elektronik turizm pazarlamasında güncel yaklaşımlar ve sosyal medyanın turistlerin destinasyon seçimi üzerindeki etkileri ve analizi. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Haliç Üniversitesi.
 • Şentürk, Ş. D., (2017). 60 yaş üstü bireylerin sosyal ağlarda yer alma motivasyonları: Facebook örneği. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 1(2), 183-195.
 • Şişman Eren, E. (2014). Sosyal medya kullanım amaçları ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı kişisel değişkenlere göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(4), 230-243.
 • Uca Özer, S. Albayrak A., & Güdük T. (2016). Edirne ilinin gastronomi kültürünün pazarlamasında sosyal medyanın rolü “instagram’da Edirne iline yönelik etiketlemeler üzerine bir içerik analizi.” International Journal of Social and Economic Sciences, 6(2), 71-78.
 • Vural, Z. & Bat, M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege üniversitesi iletişim fakültesine yönelik bir araştırma. Journal of Yaşar University, 5(20), 3348-3382.
 • Yücel Güngör, M., Doğan S., & Güngör O. (2013). Yiyecek içecek endüstrisi ve sosyal medyanın O.N., Özdoğan (Ed.), Yiyecek içecek endüstrisinde trendler II, kavramlar, yaklaşımlar, başarı hikayeleri. Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Statista (2022, April 12). https://www.statista.com/accounts/pa?kw=statista&crmtag=adwords&gclid=Cj0KCQjw1tGUBhDXARIsAIJx01nHog3j4aV_2lDbpGCLXVuoud9YCfeaXWGzkcI5PTsybste4Lcu53oaAlu4EALw_wcB