YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK HİSSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞ݆

Bu araştırma yükseköğretim eğitimi alan turizm öğrencilerinin girişimcilik hislerinin belirlenebilmesi amacı ile hazırlanmıştır. Araştırma hazırlanırken girişimci ve girişimcilik kavramları ile ilgili tanımlamalar yapılırken, Türkiye’de ve Dünyada girişimcilere verilen destekler incelenmiştir. Araştırmanın ana konusunu oluşturan girişimcilik hissi, alt boyutlarıyla tanımlanmış ve Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinin girişimcilik hislerinin belirlenebilmesi amacı ile ölçme yöntemi olarak anket uygulanmıştır. Anket formu ile elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen veriler frekans dağılımı, güvenilirlik analizi, bağımsız örneklem t testi ve ANOVA analizi ile incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda girişimcilik hissi ölçeğinin boyutlarını oluşturan içsel kontrol hissi, bağımsızlık arzusu, risk alma eğilimi ve girişimcilik potansiyeli bazı demografik değişkenlerle anlamlı farklılıklar göstermemesine rağmen öğrencilerin girişimcilik hissi profillerinin boyutların birçoğu ile uyum gösterdiği ve anlamlı farklılığın olduğu belirlenmiştir. Girişimcilik hissinin belirlenmesinin bireylerde var olan potansiyeli ortaya çıkarmada verimli bir yöntem olarak kullanılabileceği ve daha kapsamlı olarak araştırılabileceği önermesi ortaya çıkmıştır.