Yunan Siyasi Partilerinin Göç Konusundaki Tutum ve Politikaları: Yeni Demokrasi Hareketi, PASOK, SYRIZA, Altın Şafak

Günümüz dünyasında göç, yüksek öncelikli siyasi konulardan biri haline gelerek küresel ölçekte geniş kapsamlı ekonomik, siyasi, sosyal, siyasal ve teknolojik dönüşümlerle ilgili evrensel bir olgu haline gelmiştir. İnsan ve devlet odaklı olan bu çok boyutlu olgu sadece göç eden kişileri değil, göç edilen ülke ve ülkelerde yaşayan insanları ve hatta transit ülkeleri etkileyen bir yapıya dönüşmüştür. Arap Baharı olarak adlandırılan süreçle birlikte 2010 yılının sonlarından itibaren Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde görülen halk hareketleri hükümet değişimlerine neden olmuş ve mevcut siyasi ve ekonomik koşullardan memnun olmayan milyonlarca insanın kendi ülkeleri dışında yeni bir hayat aramalarına neden olan kitlesel bir hareketine dönüşmüştür. Başta Suriye olmak üzere Irak, Afganistan ve diğer Afrika ülkelerinde bulunan birçok insan daha iyi bir yaşam umuduyla Türkiye üzerinden kara ve deniz yoluyla Yunanistan’a ve sonrasında ise Batı Avrupa’da yer alan refah seviyesi daha yüksek olan Almanya ve Fransa gibi ülkelere ulaşmak istemektedir. Yaşanan kitlesel göçler komşu ülkeleri etkilediği kadar Avrupa ülkelerini de önemli ölçüde etkilemiştir. Bu çerçevede, Yunanistan göç yolculuğunda Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşmaya çalışan birçok göçmenin hayatını kaybettiği ülkelerden biri olmuştur. Suriye’ye komşu ülkelerden Türkiye’de ve Avrupa basınına da yansıyan birçok haberde de görüleceği üzere Yunanistan bu süreçte Avrupa Birliği’nin sınır ülkelerinden biri olması nedeniyle Avrupa’ya yönelik göçün merkezinde öne çıkan ülkelerden biri olmaktadır. Yunanistan mevcut konumu itibariyle göçmenlerin ölümü göze alarak Avrupa’ya ulaşma çabasında Avrupa’nın adeta insanlık sınavı verdiği kritik bir ülke durumundadır. Bu çalışmada, Yunanistan’ın göçe ve göçmenlere genel yaklaşımı, Yunan siyasi partilerinin göç konusundaki tutum ve politikaları (Yeni Demokrasi Hareketi, PASOK, SYRIZA, Altın Şafak), Yunan hükümetlerinin göçmenlere yönelik söylemleri, Yunan kolluk kuvvetlerinin ve Yunan halkının göçmenlere yönelik tutum ve davranışları incelenmiştir. Ayrıca düzensiz göçmenlerin Türkiye’nin Yunanistan ve Avrupa Birliği ilişkilerine etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Attitudes and Policies of Greek Political Parties on Migration: New Democracy Movement, PASOK, SYRIZA, Golden Dawn

In today's world, Migration has become one of the high-priority political issues and has become a universal phenomenon related to wide-ranging economic, political, social, political, and technological transformations on a global scale. This multidimensional phenomenon, which is focused on people and the state, has turned into a structure that affects not only the immigrants, but also the people living in the migrated country and countries, and even the transit countries. With the process called the Arab Spring, the popular movements were seen in the Middle East and North African countries since the end of 2010 caused government changes and turned into a mass movement that caused millions of people who were not satisfied with the current political and economic conditions to seek a new life outside their own country. Many people in Iraq, Afghanistan, and other African countries, especially Syria, want to reach Greece by land and sea via Turkey, and then to countries with higher welfare levels in Western Europe, such as Germany and France, with the hope of a better life. The mass migrations experienced not only affected the neighboring countries but also affected the European countries significantly. In this context, Greece has been one of the countries where many migrants who tried to reach Europe via the Mediterranean during their migration journey lost their lives. As can be seen in many news from the neighboring countries of Syria, in Turkey, and the European press, Greece is one of the prominent countries in the center of migration to Europe, as it is one of the border countries of the European Union in this process. Due to its current position, Greece is in the position of a critical country where Europe gives the test of humanity in its effort to reach Europe by risking the death of immigrants. In this study, the general approach of Greece to immigration and immigrants, the attitudes and policies of Greek political parties (New Democracy Movement, PASOK, SYRIZA, Golden Dawn), the discourses of Greek governments towards immigrants, the attitudes and behaviors of Greek law enforcement officers and Greek people towards immigrants. examined. In addition, the effect of irregular migrants on Turkey's relations with Greece and the European Union has been tried to be revealed.

___

 • Acar, F. (2019). Türkiye-avrupa birliği mülteci politikaları ve suriyeli mülteciler(Yayın No. 2501140067)[İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi]. http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000472.pdf
 • Aegean Boat Report, (2021). Annual Boat Report 2021, https://aegeanboatreport.com/wp-content/uploads/2022/01/abr-annual-report-2021-pdf.pdf
 • Akgül ve Açıkmeşe, S. (2011). Algı mı, söylem mi? Kopenhag Okulu ve yeni-klasik gerçekçilikte güvenlik tehditleri. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 8(30), 43-73.
 • Altaş, M. ve Yıldırım, Ö. (2020, Şubat 28). AK parti sözcüsü çelik: Artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz, Anadolu Ajansı.https://www.aa.com.tr/tr/politika/ak-parti-sozcusu-celik-artik-multecileri-tutabilecek-durumda-degiliz/1747670
 • Akkerman, T. (2012). Comparing Radical Right Parties in Government: Immigration And Integration Policies in Nine Countries. West European Politics, 35 (3): 511-529.https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01402382.2012.665738
 • Aksünger, S. ve Özcan, D. (2021, Kasım 17). Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'i 'Yalan Söylemekle' Suçlayan Hollandalı Gazeteci Ülkeyi Terk Edecek, Anadolu Ajansı, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/yunanistanda-basbakan-micotakisi-yalan-soylemekle-suclayan-hollandali-gazeteci-ulkeyi-terk-edecek/2423476
 • Alioğlu Çakmak, G. (2018). Avrupalılaşmasının aşiltendonu: Göç politikaları ve Yunanistan örneği. Mukaddime Dergisi, 9 (1): 39-57. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mukaddime/issue/41975/476661
 • Alioğlu Çakmak, G., Türkeş Kılıç, S. (2018). Devlet Çıkarları Mı İnsan Hakları Mı Türkiye Yunanistan Basınında Düzensiz Göçle Mücadele Tartışmaları. Alternatif Politika Dergisi,10 (3): 427-456. https://alternatifpolitika.com/makale/devlet-cikarlari-mi-insan-haklari-mi-turkiye-ve-yunanistan-basininda-duzensiz-gocle-mucadele-tartismalari
 • Asylum Information Database (2021), Country Report 2021. ECRE European Council on Refugees and Exiles, https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2021/06/AIDA-GR_2020update.pdf
 • Ay, Y. (2014). Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadelede İnsan Güvenliği Yaklaşımı: Türkiye Örneği. (Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 59-60. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/809334
 • Bozkaya, Ö.,Kıncal A.(2018). Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Ve Suriyeli Yerinden Edilmiş Kişiler Bağlamında Türkiye’nin Göç Politikasındaki Gelişimin Değerlendirilmesi. Göç Araştırmaları Dergisi, 4 (2): 90-126. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gad/issue/45776/578141
 • BBC News , (2013, Nisan 5). Modern Yunanistan'ı Kuran Partinin Çöküşü, https://www.bbc.com/turkce/haberler/2013/04/130405_pasok_yunanistan
 • BBC News, (2018, Ağustos 28). “The Worst Refugee Camp on Earth›”,Youtube, https://www.youtube.com/ watch?v=8v-OHi3İgqı
 • BBC News, (2021a, Eylül 18). Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Sınırlarımızı Göçmen Akınına Karşı Koruyacağız, Erdoğan İle Hemfikiriz, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-58608123
 • BBC News, (2021b, Ağustos 21). Greece Finishes Fence at Turkey Border a Midwarnings of Afghanmigrantsurge, https://www.bbc.com/news/world-europe-58289893
 • Balmer, C. (2020, Şubat 15). Turkey Says İt Will Let Refugees İnto Europe After İts Troops Killed İn Syria. Reuters. https://www.reuters.com/article/uk-syria-security/turkey-opens-frontier-for-syrian-refugees-to-enter-europe-after-strike-kills-troops-idUKKCN20L37H?edition redirect=uk
 • Baştürk, Ş. (2009) .“Uyum”dan “Dışlanma”ya: Yirmi Birinci Yüzyılda Göçmenler ve Sosyal Politika. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 57, 515-548.
 • Brauch, H.G. (2008). Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre Kavramsal Dörtlü. Uluslararası ilişkiler Dergisi, (5)18, 1-47.
 • Butler, D. (2015, Eylül 19). Troubling Image of Drowned Boy Captivates, Horrifies, Reuters. http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-turkey idUSKCN0R20IJ20150902
 • Buzan, B., Wæver, O. and De Wilde, J. (1998). Security: A new framework for analysis. Londra: Lynne Rienner.
 • Çakran Ş., Eren V. (2017). Mülteci Politikası: Avrupa Birliği ve Türkiye Karşılaştırması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (39): 1-30.https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/31632/321457
 • Çiftçi, S. E. (2017). Balkanlar’da Ekonomik Krizin Gölgesinde Yükselen Radikal Sağ Partiler: Altın Şafak ve Ataka. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2): 97-120. https://dergipark.org.tr/tr/pub/adusobed/issue/31089/337230
 • Çoban, F. (2020). 27 Şubat-27 Mart 2020 Haber Derlemesi Türkiye-Yunanistan Sınırında Neler Oldu. Göç Araştırmaları Derneği, 1-8. https://www.gocarastirmalaridernegi.org/attachments/article/160/turkiye-yunanistan-sinirinda-neler-oldu..pdf
 • Danacı, M. (2021). Yunanistan Ülke Raporu. https://www.catso.org.tr/Portals/311/%C3%9Clke%20Raporlar%C4%B1%20PDF/YUNAN%C4%B0STAN.pdf
 • Durul, T. (2021, Eylül 10). Hollandalı Gazeteci Canlı Yayında Yunanistan Başbakanı Miçotakisi Yalan Söylemekle Suçladı. Anadolu Ajansı. https://www.aa.com.tr/tr/dunya/hollandali-gazeteci-canli-yayinda-yunanistan-basbakani-micotakisi-yalan-soylemekle-sucladi/2416489
 • Dünya Göç Raporu, (World Migration Report 2020). IOM, Cenevre. https://publications.iom.int/books/ world-migration-report-2020
 • Erdenir, B. (2021). 18 Mart Mutabakatı: Bir Hukuki Analiz, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 20 (2): 447-480. https://dergipark.org.tr/tr/pub/aacd/issue/67336/1050060
 • Erdoğan, M. ve Papakonstantis, M. (2021). Turkey as A Partner and Challenge for European Security, Migration And Asylum. Working Paper, Berlin: CATS.
 • Evans, D. ve Coşkun, O.(2020, Şubat 27). Turkey Says It Will Let Refugees into Europe After It Stroop Skilled in Syria, Reuters. https://www.reuters.com/article/us-syria-security/turkey-says-will-not-stop-syrian-refugees-reaching-europe-after-troops-killed-idUSKCN20L0GQ
 • Euronews, (2022, Temmuz 8). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yunanistan'ı Ege Denizi'nde Göçmenleri Geri İtmekten Suçlu Buldu, https://tr.euronews.com/2022/07/08/avrupa-insan-haklari-mahkemesi-yunanistani-ege-denizinde-gocmenleri-geri-itmekten-suclu-bu.
 • Euronews, (2021, Mayıs 31). Yunanistan, Meriç Nehrinde Göçmenlere Karşı Sınırını 'Ses Bombası' İle Koruyacak, https://tr.euronews.com/2021/05/31/yunanistan-meric-nehri-nde-gocmenlere-kars-s-n-r-n-dijital-teknolojilerle-koruyacak
 • Euronews, (2019, Temmuz 9). Erdoğan: AB Mülteci Anlaşması İle İlgili Verdiği Sözü Tutmadı, https://tr.euronews.com/2019/07/09/erdogan-ab-multeci-anlasmasi-ile-ilgili-verdigi-sozu-tutmadi-balkanlar-zirve-bosna-hersek
 • European Comission (2022, Ekim 18). EU-Turkey Statament: Four years on. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/european-agenda migration/20200318_managing-migration-eu-turkey-statement-4-years-on_en.pdf
 • European Stability Initiative (2017, Ocak 11). On Solidg Round? Twelve Fact Sabout Theeu-Turkey Agreement in 2016, esıworkingpaper (11 January 2017). http://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=1
 • Gençler, A. (2005). Avrupa Birliği’nin Göç Politikası. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 49: 176-186. https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=makaledetay&Alan=sosyal&Id=AWU4s93pHDbCZb_mQojv
 • Gürgen, H. (2015, Kasım 15). Dublin I ve dublin II çökerken, Avrupa Forum, http://avrupaforum.org./dublin-i-ve-ii-cokerken-avrupa-birliği-projeside-lime-lime-dokulmektedir-hakan-gurgen/
 • Güler, S. (2014). Avrupa’da Aşırı Sağın Yükselişi: Yunanistan'da Altın Şafak Partisi Örneği. Academia Dergisi, 6(1): 6-8. https://www.academia.edu/7190735/Avrupa_da_A%C5%9F%C4%B1r%C4%B1_Sa%C4%9F%C4%B1n_Y%C3%BCkseli%C5%9Fi_Yunanistanda_Alt%C4%B1n_%C5%9Eafak_Partisi_%C3%96rne%C4%9Fi
 • Günay, H. (2021). Yunanistan Örneği Üzerinden Uluslararası Göç Meselesi ve Mevzuatına Dair Bir Değerlendirme. Akademik İzdüşüm Dergisi, 6(2): 58-74.https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuiibfaid/issue/65578/913558
 • Görgün, M. (2018). Ekonomi Temelli Göç Yaklaşımlarında Göçmenlerin Karar Alma Süreçleri. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 1153-1162. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduiibfd/issue/53001/704584
 • Hopyar, Z. (2016b). Avrupa’da Göç Ve Mülteci Olgusu. Diaspora Araştırmaları Merkezi, Ocak 2016 Raporu, 1-12. https://diam.sakarya.edu.tr/sites/diam.sakarya.edu.tr/file/goc_raporu_Temmuz.pdf
 • IOM (2015, Ocak 5). IOM Counts 3,771 Migrant Fatalities in Mediterranean in 2015. https://www.iom.int/news/over-3770-migrants-have-died-trying-cross-mediterranean-europe-2015 International Organisation for Migration (IOM) Publications, 2013:35. https://publications.iom.int/
 • InfoMigrants (2022, Ağustos 9). Greece Expects 100,000 More Migrants in. https://www.infomigrants.net/en/post/21609/greece-expects-100-000- more-migrants-in-2020
 • İçduygu, A. ve Erder, S. Gençkaya, Ö.F. (2014). Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023: Ulus Devlet Oluşumundan Ulus-Ötesi Dönüşümlere. İstanbul: Mirekoç.
 • Kanat, S. ve Aktel M. (2019). Küreselleşme ve Güvenlik: Ulusal Güvenliğe Yönelik Yakın Yeni Tehditler. ASSAM Dergisi, 6(15), 86-100.
 • Kaya, A. (2022). AB – Türkiye Mülteci Mutabakatı: Tampon Ülke? TÜSİAD Küresel Siyaset Forumu Makale Dizisi No-2, Mart 2022.
 • Kaya, E.E. ve Özcan, M. S. (2016). Küreselleşme ve Göç Ekseninde Yeni Irkçılık. Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi.
 • Kayabaşı, O., Kayabaşı C. (2017). Doğu Akdeniz’de Yasadışı Göç Sorunu Ve Bölgesel Düzeyde Alınan Önlemler. Geçmişten Günümüze Göç, 3(1): 1-733. https://www.researchgate.net/publication/339376673_Dogu_Akdeniz'de_Yasadisi_Goc_Sorunu_ve_Bolgesel_Duzeyde_Alinan_Onlemler
 • Kaygusuz, D. (2021). Uluslararası İlişkilerde Göç Olgusu ve Göçün Güvenlikleştirilmesi, Akademik Düşünce Dergisi, (3): 60-76
 • Krzyżanowski, M., Triandafyllidou, A. and Wodak, R. (2018). The Mediatization And The Politicization of The “Refugee Crisis” in Europe. Journal of Immigrant & Refugee Studies, 16(1-2), 1-14.
 • Oğuz, G. T. (2015, Eylül 4). Aylan Suriyeli Göçmenlerin Dramının Simgesi Oldu, Anadolu Ajansı, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/aylan-suriyeli-gocmenlerin-draminin-simgesi-oldu/10816
 • Özcan, G. (2022, Eylül 8). Göçmen Krizi: Ab Zirvesi Türkiye'yle İş birliğini Artırma Gündemiyle Toplanıyor. Hürriyet.https://www.hurriyet.com.tr/dunya/gocmen-krizi-ab-zirvesi-turkiyeyle-isbirligini-artirma-gundemiyle-toplaniyor-40002428
 • Özsöz, M. (2014).Türk Vatandaşlarının Vizesiz Avrupa Yolculuğu: Vize Sorunu, Geri Kabul ve Sonrası Türkiye-AB İlişkileri: Yeni Gündem (Ankara: Seçkin Yayıncılık). https://www.ikv.org.tr/images/files/jeanmonnet%20teblig(1).pdf
 • Özkök K. (2019). Erdoğan: Yeni Bir Sığınmacı Tehlikesi Ortaya Çıktı, Güvenli Bölge Olmazsa Kapıları Açmak Zorunda Kalırız. Sputnik Türkiye. https://tr.sputniknews.com/20190905/erdogan-su-an-itibariyla-partimizin-10-milyonun-uzerinde-uyesi-var-1040091981.html
 • Perspektif, (2022, Temmuz 1). AB’den Göçmenlere Yönelik Hak İhlalleri İçin Yunanistan’a Uyarı.
 • Reuters, (2020, Ocak 30). Greece Wants Floating Fence To Keep Migrants Out, https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-greece-barrier/greece-wants-floating-fence-to-keep-migrants-out-idUSKBN1ZT0W5
 • Rumelili, B. ve Karadağ, S. (2017). Göç ve Güvenlik: Eleştirel Yaklaşımlar. Toplum ve Bilim, 140, 69-92. Sağıroğlu C., Akdoğan M. (2017). İtalya ve Suriyeli Mülteciler: Avrupa’nın Zorlu Sınavı. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi. 2(2): 146-161.
 • Saleh, A. (2010). Broadening the Concept of Security: Identity and Societal Security, Geopolitics Quarterly, 6 (4): 228-241
 • Sayın, H. (2019). Uluslararası Göç ve Uluslararası Güvenlik, Ankara: Berikan Yayınevi.
 • Smith, H. (2020, Ocak 30). Greece plan stobuild sea barrier off Lesbosto determigrants. TheGuardian.https://www.theguardian.com/world/2020/jan/30/greece-plans-to-build-seabarrier-off-lesbos-to-deter-migrants
 • Soylu, S. [https://t.co/RzTXkmJOUI]. Twitter. Mart 3, 2020.https://twitter.com/suleymansoylu/status/1234730037326336003?ref_src=twsrc%5Etfw
 • Sönmez, P. (2015). Umudun Çocuklarından Avrupa Sosyalizmine: Syriza’nın Büyük Zaferi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 70(1): 255-263. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbf/issue/3241/45257.
 • Stamatoukou, E. (2022, Temmuz 7). Human Rights Court Condemns Greece Over Sunk Migrant Boat, Balkan Insight. https://balkaninsight.com/2022/07/07/greece-was-condemned-by-the-european-court-of-human-rights-for-violating-human-rights-concerning-the-sinking-of-a-migrant-boat-in-2014/.
 • Şahal Çelik, D., Şemşit, S. (2019). Kale Avrupası Yaklaşımı ve Düzensiz Göç. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 15(2): 279-294. https://dergipark.org.tr/tr/pub/paradoks/issue/48618/592256
 • Şöhret, M. (2022). “Göç ve Toplumsal Güvenlik İlişkisi” (ss.114-155) Göç Politikaları ve Uyum, Metin Aksoy (Ed). İstanbul: Pınar Yayınları
 • Takvim, (2022, Aralık 19). Yunanistan’dan Göçmenlere İnsanlık Dışı Muamele! Bayıltana Kadar Dövdüler, https://www.takvim.com.tr/dunya/2022/12/19/yunanistandan-gocmenlere-insanlik-disi-muamele-bayiltana-kadar-dovduler
 • Telatar, G. (2019). Göç ve Güvenlik: Kavramsal ve Teorik Bir Analiz. G. Telatar ve U. Kedikli (Ed.), Uluslararası Göç ve Güvenlik (ss.27-45). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • TC Dışişleri Bakanlığı, (2016). Türkiye-AB Arasında 18 Mart’ta Varılan Mutabakata İlişkin Soru-Cevaplar, https://www.mfa.gov.tr/turkiye-ab-arasinda-18-mart_ta-varilan-mutabakata-iliskin-soru-cevaplar.tr.mfa#
 • Türk, A.,Erarslan, C. (2016). Yunanistan Borç Krizinin Nedenleri ve Sonuçları: Yapay Sinir Ağları İle Bir Analiz. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2): 281-302. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/223107
 • UNHCR (2015). Global Trends: Forced Displacement: 2015. https://www.unhcr.org/576408cd7.pdf
 • UNHCR (2022). Greece Seaarrivals Dashboard-December 2019 https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73442
 • Ulusoy, O. Baldwin-Edwards, M., &Last, T. (2019). Border Policies and Migrant Deaths At the Turkish-Greek Border. New Perspectives on Turkey, 60, 3-32. https://doi.org/10.1017/npt.2019.2
 • Ustaoğlu, B. (2021). Yunanistan’da panhellenistik sosyalist hareketin (pasok) kuruluşu ve iktidara yükselişi (1974-1981). Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, 10(2): 635-681.https://dergipark.org.tr/tr/pub/baed/issue/67848/1036934
 • Ustaoğlu, B. (2020). Yunanistan'da Panhellenik Sosyalist Hareketin (PASOK) Kuruluşu Gelişimi ve Dış Politikası (Andreas Papandreou Dönemi).Doktora Tezi, Ankara. https://dergipark.org.tr/tr/pub/baed/issue/67848/1036934
 • Ün, M. B. ve Paydak, A. (2017). Küreselleşen Dünyada Göç ve Türkiye: Adana İli Yabancılar Misafirhanesi Çalışması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (17)3, 187-203.
 • Ünay, H. (2020). Göçe ve Göçmenlere Karşı Alınan Sınır Önlemleri: Yunanistan Örneği. Göç Araştırmaları Vakfı. GÖV Analiz (1). https://www.academia.edu/42184479/G%C3%B6%C3%A7e_ve_G%C3%B6%C3%A7menlere_Kar%C5%9F%C4%B1_Al%C4%B1nan_S%C4%B1n%C4%B1r_%C3%96nlemleri_Yunanistan
 • Ünay, H. (2022). Sınırsız Dünyadan Duvarlı Dünyaya: Göçe Karşı İnşa Edilen Sınır Duvarları Üzerine Türkiye Merkezli Bir Değerlendirme, İnsan Hareketliliği Uluslararası Dergisi, 2 (1): 10-37
 • Ürgen, E. (2021). 5. Yılında Avrupa Birliği-Türkiye Mutabakatı Genel Çerçeve. https://www.gocarastirmalaridernegi.org/tr/calismalar/arastirmalar/ab-tr-mutabakatinin-5-yili/197-5-yilinda-avrupa-birligi-turkiye-mutabakati
 • Wæver, O. (1995) Securitization and desecuritization. R. D. Lipschutz (Ed.). On Security içinde (ss. 46-86). New York: Columbia University Press.

___

APA Şöhret, M. & Taşkesen, A. (2023). Yunan Siyasi Partilerinin Göç Konusundaki Tutum ve Politikaları: Yeni Demokrasi Hareketi, PASOK, SYRIZA, Altın Şafak . Journal of International Relations and Political Science Studies , (8) , 51-80 .