Kalite Yönetiminin Bibliyometrik Analiz Yöntemi ile İncelenmesi

Bu çalışmanın temel amacı, bilim haritalama tekniğine göre “kalite yönetimi” kavramını incelemektir. Web of Science veri tabanında arama stratejisine bağlı olarak elde edilen 1372 makaleye, kelime madenciliği, atıf ve bibliyometrik eşleştirme analizi yapılmıştır. Kullanılan temel yazılım VOSviwer’dır. Kelime madenciliği açısından kalite yönetiminin (KY) İş prensipleri, KY’nin avantaj ve dezavantajları, KY kriterleri, KY ile ilişki yönetimi arasındaki bağlar ve ISO standartları bağlamında KY başlıklarından oluşan beş ayrı küme tespit edilmiştir. Forza, Gunasekaran, Wong, Bhamu, Viadiu, Ghobadian ve Garvare en çok atıf alan yazarlardır. Bibliyometrik eşelştirme analizi açısından en güçlü yazarlar ise Forza (2002), Wong (2005), Ghobadian (1997) ve Bhamu (2014) güçlü yoğunluklara sahiptirler. Kalite yönetimi konusunu çalışacak kişiler için en önemli yazar, kurum, dergi ve ülkeler belirlenmiş ve temel temalar belirlenmiştir. Analiz sonuçları, hem okuyucular hem de politika geliştiriciler için bir rehber hükmündedir.

Examination of Quality Management with Bibliometric Analysis Method

Bu çalışmanın temel amacı, bilim haritalama tekniğine göre “kalite yönetimi” kavramını incelemektir. Web of Science veri tabanında arama stratejisine bağlı olarak elde edilen 1372 makaleye, kelime madenciliği, atıf ve bibliyometrik eşleştirme analizi yapılmıştır. Kullanılan temel yazılım VOSviwer’dır. Kelime madenciliği açısından kalite yönetiminin (KY) İş prensipleri, KY’nin avantaj ve dezavantajları, KY kriterleri, KY ile ilişki yönetimi arasındaki bağlar ve ISO standartları bağlamında KY başlıklarından oluşan beş ayrı küme tespit edilmiştir. Forza, Gunasekaran, Wong, Bhamu, Viadiu, Ghobadian ve Garvare en çok atıf alan yazarlardır. Bibliyometrik eşelştirme analizi açısından en güçlü yazarlar ise Forza (2002), Wong (2005), Ghobadian (1997) ve Bhamu (2014) güçlü yoğunluklara sahiptirler. Kalite yönetimi konusunu çalışacak kişiler için en önemli yazar, kurum, dergi ve ülkeler belirlenmiş ve temel temalar belirlenmiştir. Analiz sonuçları, hem okuyucular hem de politika geliştiriciler için bir rehber hükmündedir.

___

 • [1] İlğan, A., Erdem, M., Taşdan, M., & Memduhoğlu, H. B. (2008). Örgütsel Gelişim Aracıları Olarak Toplam Kalite Yönetimi ile Stratejik Yönetim ve Planlama Yaklaşımları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(3), 72-92.
 • [2] Zengin, E., & Erdal, A. (2000). Hizmet sektöründe toplam kalite yönetimi. Journal of Qafqaz University, 3(1), 43-56.
 • [3] Aydın, S., & Hatırlı, Y. (2007). Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 7(3), 131-134.
 • [4] Al, U., Sezen, U., & Soydal, İ. (2019). Türkiye'nin bilimsel yayınlarının sosyal ağ analizi yöntemiyle değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Proje Raporları No: 110K044, Ankara
 • [5] Tekdal, M., Baz, F. Ç., & Saygıner, Ş. (2017). Sosyal Ağ Analizi Yazılımları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. 11. Uluslararası Bilgisayar Teknolojileri ve Öğretimi Sempozyumu. Malatya
 • [6] Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. Organizational Research Methods, 18(3), 429- 472
 • [7] Krauskopf, E. (2018). A bibiliometric analysis of the Journal of Infection and Public Health: 2008–2016. Journal of infection and public health, 11(2), 224-229
 • [8] Durieux, V., & Gevenois, P. A. (2010). Bibliometric indicators: quality measurements of scientific publication. Radiology, 255(2), 342-351.
 • [9] Zan, B. U. (2013). Türkiye'de bilim dallarında karşılaştırmalı bibliyometrik analiz çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Ankara
 • [10] Kurutkan, M. N., & Orhan, F. (2018) Sağlık Politikası Konusunun Bilim Haritalama Teknikleri İle Analizi. İksad Yayınevi, Ankara
 • [11] Şeref, İ., & Karagöz, B. (2019). Türkçe eğitimi akademik alanına ilişkin bir değerlendirme: Web of Science veri tabanına dayalı bibliyometrik inceleme. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 5(2), 213-231.
 • [12] Kurutkan, M. N., & Orhan, F. (2018). Kalite Prensiplerinin Görsel Haritalama Tekniğine Göre Bibliyometrik Analizi. Sageya Yayınevi. Ankara
 • [13] Burmaoğlu, S., Kıdak, L. B., Sur H., & Demir, H. (2016). Sistem yaklaşımı ve sağlık alanında sistem dinamikleri uygulamaları: bibliyometrik bir analiz. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(4), 443-463.
 • [14] Hsieh WH, Chiu WT, Lee YS, Ho YS. (2004). Bibliometric analysis of patent ductus arteriosus treatments. Scientometrics. 60:205–15
 • [15] Chiu WT, Huang JS, Ho YS. (2004). Bibliometric analysis of severe acute respiratory syndromerelated research in the beginning stage. Scientometrics. 61:69–77
 • [16] Zan, B. U. (2019). Doğrudan Atıf, Ortak Atıf ve Bibliyografik Eşleşme Yaklaşımlarına Dayalı Olarak Araştırma Alanlarının Değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 14(2), 501-516
 • [17] Köse, G. Kurutkan, M. N., & Orhan, F. (2020). Kalp yetmezliği konusunda en çok atıf alan ilk 100 makalenin bibliyometrik analizi. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 7(2), 92-104.