Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımının Matematik Dersi 2. Dereceden Denklemler Alt Öğrenme Alanında Öğrenci Başarısına Etkisi

Bu çalışma harmanlanmış öğrenme yönteminin lise 10. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik akademik başarılarına etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada ön test-son test kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi 2012–2013 Eğitim ve Öğretim yılı I. yarıyılında Gaziantep ili Oğuzeli Çok Programlı Lisesinde 10. sınıfta eğitime devam eden 34 öğrenciden oluşmaktadır. Dersler, deney grubunda açık kaynak kodlu öğretim yönetim sistemlerinden “Moodle” aracılığıyla (http://gul4.bim.gantep.edu.tr/~iy18216/) web sitesi üzerinden harmanlanmış öğrenme yöntemine uygun olarak işlenirken; kontrol grubunda ise öğretim programının gerekleri doğrultusunda yüz yüze öğretim yöntemleri kullanılarak işlenilmiştir. Veri toplama aracı olarak 10 soruluk bir yazılı sınav ön test, çalışmadan sonra ise yine 10 soruluk bir yazılı sınav son test olarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, bağımsız gruplar için t-testi ve eş örneklem t-testi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin matematik dersine yönelik akademik başarılarının istatistiksel olarak anlamlı olarak değişmediği ortaya çıkmıştır.

The Effect of Blended Learning on Students’ Achievement for the Topic of Quadratic Equation in Mathematics Education

This study aims to investigate the effect of blended learning on students’ achievement for the topic of quadratic equation in mathematics education. The sample of the study consists from 34 student of tenth class of Oğuzeli Multi Programming High School of Gaziantep city at the 2012-2013 Education and training term. 10 questioned exam were used for pre-test and 10 questioned another test were used for post-test as data collecting tool. Arithmetic average, independent-samples t-test and pairedsamples t-test were used to analyze the data. The findings of this study showed that there is a significant increase in students' achievement scores in instructional applications of the face to face learning approach. Likely there is also a significant increase in students' achievement scores in instructional applications of the blended learning approach. However there is not any statistically significant difference in achievement scores of students between the face to face and blended learning groups.

Kaynakça

Al-Qahtani, A.A.Y. ve Higgins, S.E. (2012). Effects of traditional, blended and e-learning on students' achievement in higher education. Journal of Computer Assisted Learning. doi: 10.1111/j.1365-2729.2012.00490.x.

Çardak, Ç. S. (2012). Harmanlanmış Öğrenme Sürecinde Öğrencilerin Etkileşimlerinin ve Öğrenme Düzeylerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Demirel, Ö. (2011). Eğitimde Yeni Yönelimler (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Demirer, V. (2009). Eğitim Materyali Geliştirilmesinde Karma Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarı, Bilgi Transferi, Tutum ve Öz-Yeterlik Algısına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Horton, W. (2000). Designing web based training (1th Edition). NY, Chichester, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto: John Wiley.

MEB. (2005). Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı, Ankara, ss.1-312.

Moodle İstatistikleri. https://moodle.org/stats/ (Erişim: 30.12.2012, 13.35).

Önal, A., Kaya, A. ve Draman, S.E. (2006). Açık Kaynak Kodlu Çevrimiçi Eğitim Yazılımları. Akademik Bilişim Konferansı, Denizli. (30.12.2012 tarihinde http://ab.org.tr/ab06/bildiri/179.pdf adresinden alınmıştır.)

Senemoğlu, N. (2010). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya (16. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Usta, E. (2007). Harmanlanmış Öğrenme ve Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Akademik Başarı ve Doyuma Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Ünsal, H. (2007). Harmanlanmış Öğrenme Etkinliğinin Çoklu düzeyde Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Yapıcı, Ü. İ. (2011). Biyoloji Öğretiminde Harmanlanmış Öğrenme Yönteminin Uygulanması ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Yapıcı, Ü. İ., Akbayın, H. (2012). Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Moodle Kullanımı. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 1 (2).

Kaynak Göster

APA Öner, G. , Yıldırım, İ. & Bars, M. (2014). Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımının Matematik Dersi 2. Dereceden Denklemler Alt Öğrenme Alanında Öğrenci Başarısına Etkisi . Journal of Computer and Education Research , 2 (4) , 152-165 .
Journal of Computer and Education Research
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Tamer KUTLUCA

4.6b1.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME TEKNİKLERİNİN 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

Elif MERAL, Ufuk ŞİMŞEK

Matematik Dersinde İsteğe Bağlı Çevrimiçi Kısa Sınav Uygulanması Hakkında Öğrenci Görüşleri

Harun ÇİĞDEM, Şeref TAN

Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin 6.Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi

Elif MERAL, Ufuk ŞİMŞEK

VIEWS OF INFORMATION TECHNOLGIES GUIDE TEACHERS WITH REGARD TO COMPUTER ETHICS

Semra KIRANLI, Yusuf YILDIRIM

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARI GÜNLÜKLERİNİN YANSITICI DÜŞÜNME YETENEKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Ufuk TÖMAN, Sabiha ODABAŞI ÇİMER

DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMININ AÇIORTAY ve KENARORTAY ÖĞRETİMİNDE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ

Ümit AKAR, Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ

PERGEL-CETVEL VE DİNAMİK BİR YAZILIM KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Orhan ÇİFTCİ, Enver TATAR

Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımının Matematik Dersi 2. Dereceden Denklemler Alt Öğrenme Alanında Öğrenci Başarısına Etkisi

Güzide ÖNER, İbrahim YILDIRIM, Mehmet BARS

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ÖZERK ÖĞRENME BECERİLERİNE İLİŞKİN ALGILARI

Nesrin HARK SÖYLEMEZ, Neşe DOKUMACI SÜTÇÜ, Kerem SÜTÇÜ

HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ 10. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

Güzide ÖNER, İbrahim YILDIRIM, Mehmet BARS