Havacılık Yönetimi Lisans Öğrencilerinin Meslek Tercih Eğilimlerinin İncelenmesi

Mevcut çalışma, lisans düzeyinde örgün eğitim veren devlet üniversitelerindeki havacılık yönetimi bölümünü tercih eden öğrencilerin tercih eğilimlerinin ölçülmesi ve öğrencilerin bölüm dışındaki ilgi duydukları mesleklerin analiz edilmesini hedeflemektedir. Literatürde havacılık yönetimi bölümünü tercih eden öğrencilerin tercih eğilimlerine yönelik yeterli düzeyde çalışma olmaması mevcut çalışmanın motivasyonudur. Çalışmada veri kaynağı olarak Yükseköğretim Program Atlası kullanılmıştır. Çalışmada toplamda 18693 tercih verisi işlenmiştir. Tüm veriler bazında yapılan tercihlerin %37,24 oranında havacılık yönetimine odaklandığı anlaşılmıştır. Tekil veriler bazında ise fakülte ve yüksekokullarda 2 ayrı bloğun oluştuğu gözlemlenmiştir. Yüksek YKS taban puanı olan 1. Blokta havacılık yönetiminin tercih oranları %20 bandındayken; düşük YKS taban puanı olan 2. Blokta tercih oranları %40 bandındadır. Yüksek taban puanlar ile tercih edilen bölümlerde öğrencilerin daha çok YKS puanını baz aldıkları öne sürülebilir; çünkü bu öğrenciler düşük puanlı havacılık yönetimi bölümünü tercih etmek yerine sınıf öğretmenliği ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık gibi bölümleri tercih etmişlerdir. Analiz sonucunda öğrencilerin bölüm dışındaki ilgi duydukları bölümlerin başını, %8,74’lük oranla sınıf öğretmenliği, %5,13’lük oranla rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve%4,13’lük oranla yönetim ve yönetim bilişim sistemleri bölümleri olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bölümleri; psikoloji (%3,34), sağlık yönetimi (%3,34) ve sosyal hizmet (%2,44) gibi bölümler takip etmektedir. Çalışmada; havacılık yönetimi bölümünün güncel bir tahlili yapılmış, öğrencilerin tercihlerdeki tercih eğilim düzeyini fakülte ve yüksekokul bloklarında analiz edilerek öğrencilerin eğilimli oldukları meslekler ortaya çıkarılmıştır.

Examination of the Career Choice Trends of Aviation Management Undergraduate Students

The present study aims to measure the career choice trends of students who prefer the aviation management department in state universities that provide formal education at the undergraduate level and to analyze the professions that students are interested in out of aviation management program. The lack of sufficient studies on the student’s career choice trends who prefer the aviation management department in the literature is the motivation of the current study. The Atlas of Higher Education Programs (YOK ATLAS) was used as a source of data. A total of 18693 preference data were processed in the study.As a result of the analysis, it can be assumed that 37.24% of choice on the basis of all data are focused on aviation management. On the basis of individual data, it was observed that 2 separate blocks were formed in faculties and colleges. While the preference rates of aviation management in the 1st Block, which has a high YKS base score, are in the 20% band; In the 2nd Block, which has a low YKS base score, preference rates are in the 40% band. It can be argued that students in departments preferred with high base scores mostly rely on their YKS score; because these students preferred departments such as classroom teaching and guidance and psychological counseling instead of choosing the department of aviation management with a low score. As a result of the analysis, it was concluded that the main departments that students were interested in out of aviation management were classroom teaching with 8.74%, guidance and psychological counseling with 5.13%, and management and management information systems with 4.13%. These programs are followed by programs such as psychology (3.34%), health management (3.34%) and social work (2.44%). In the study; a current analysis of the aviation management department has been made, the students' carreer choice trends have been analyzed in the faculties and college blocks, and the professions that the students are inclined towards are revealed.

___

 • Acar, F. E., Kılıç, A., Ay, Ş., Vardar, A. K., & Kara, R. (2010). Öğretim elemanlarının pedagojik formasyon ihtiyacı. In International Conference on New Trends in Education and Their Implications (pp. 11-13).
 • Ada, Ç. (2014). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarının Durumu: Yökatlas Veritabanı İncelemesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Mersin.
 • Aktaş, Ö., & Aktaş, D. (2018). Yök Atlas (2018) Verilerine Göre Tarih Bölümlerinin Ve Tarih Öğretmenliği Programlarının Değerlendirilmesi. Turkish History Education Journal, 8(2), 476-498.
 • Baltacı, F., Üngüren, E., Avsallı, H., ve Demirel, O. N. (2012). Turizm eğitimi alan öğrencilerin eğitim memnuniyetlerinin ve geleceğe yönelik bakış açıların belirlemesine yönelik bir araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(1), 17-25.
 • Can, H., Balcı, U. G., Öngel, K. (2013). İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin meslek seçiminde etkili faktörler. Eurasian Journal of Family Medicine, 2(2), 77-82.
 • Cevher, E. (2015). Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğrencilerinin Bireysel Kariyer Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (2), 196-202.
 • Çatı, K., İştar, E., ve Özcan, H. (2016). Üniversite Tercihlerine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi: Türkiye Genelinde Bir Alan Araştırması. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 6(2).
 • Erkuş, H., Tolga, O. Ve Sever, S. Üniversite Öğrencilerinin Bölüm Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(20), 261-275.
 • Gizden, P. (2020). Lise son sınıf öğrencilerinin üniversite tercihleri üzerinde statü olgusunun etkisi: Avcılar örneği (Master's thesis, Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü).
 • Inan, T. T. (2020). Sivil havacılıkta güncel konular: Sivil havacılık tarihi ve değişen trendler. Hiperlink eğit. ilet. yay. san. tic. ve ltd. sti..
 • Karaağaoğlu, N. (2015). Sivil havacılık alanındaki sektör beklentileri ve istihdam taleplerinin akademik programların oluşturulmasında etkisi: YÖK-SHGM Sivil Havacılık Eğitim Komisyonu çalışmaları (Master's thesis, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Kiper, M. (2010). Dünyada ve Türkiye’de üniversite-sanayi işbirliği.1. Baskı. Ankara: İşkur Matbaacılık.
 • Kiracı, A. G. K., Bayrak, A. G. Ü. (2014). Sivil Havacılık Lisans Mezunlarının İstihdam ve Kariyer Durumları Üzerine Bir Araştırma/A Study of Civil Aviation Graduates' Employment and Career Status. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 68-88.
 • Pekkaya, M., Çolak, N. (2013). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin önem derecelerinin AHP ile belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(2), 797-818.
 • Sayın, Z. (2019) Öğrenci Tercihlerinde Değişim. İlke Politika Notu 11.
 • Sen, G. (2019). Üniversitede Havacılık Bölümlerinde Okuyan Öğrencilerin Meslek Seçiminde Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesi. Journal of Aviation, 3(2), 122-131.
 • Solvoll, G., & Hanssen, T. E. S. (2018). Importance of aviation in higher education. Journal of Air Transport Management, 72, 47-55.
 • Şimşek, A., Solmaz, R., ve Güleç, E. Yök Atlas Verilerine Göre Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölümlerinin Değerlendirilmesi: Ege Bölgesi Örneği. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 127-137.
 • Uncular, M. H. (2014) “Havacılık Alanında İnsan Kaynağı Yetiştirme ve THY Akademinin Uluslararası Eğitim Akreditasyonları” T.C. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi
 • Üzülmez, M., ve Arslan, F. (2019). YÖKATLAS veri tabanına göre Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin etki alanı. In 2nd International Symposium of Bandırma and Surrounding (pp. 17-19).
 • Vurucu, F. (2010). Meslek lisesi öğrencilerinin meslek seçimi yeterliliği ve meslek seçimini etkileyen faktörler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yavaş, V. (2021Yava) Havacılık Yönetimi Öğrencilerine Yönelik İş İlanlarının Analizi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19.,,121-136.
 • Yılmaz, M. K. (2017). Yolcu Hizmetlerinde Çalışan Memnuniyeti: Havacılık İşletmelerinde Vardiyalı Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(6), 127-137.
 • YÖK Atlas (2020). Yükseköğretim Program Atlası. Erişim Tarihi: 04.05.2021, https://yokatlas.yok.gov.tr/ Yörükoğlu, F. (2020). Üniversite Öğrencilerinin Bölüm Ve Program Seçimlerini Etkileyen Faktörler Ve Sosyal Medya Kullanım Davranışı İlişkisi: Karabük Üniversitesi Örneği (Doktora tezi).