Erzurum İli İspir İlçesinde Bulunan Sığırcılık İşletmelerinin Sağım Uygulamaları ve Bazı Yapısal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Bu çalışma, Erzurum ili İspir ilçesindeki sığırcılık işletmelerinde uygulanan sağım yönetimi uygulamalarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla ilçede bulunan 385 süt sığırcılığı işletme sahibi ile yüz yüze anket yapılarak veriler elde edilmiştir. Elde edilen verilerin frekans analizi ve Ki kare testleri SPSS istatistik programında yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, işletmelerin yarısından fazlasının (%53.5) büyükbaş hayvanlara sağım sırasında kesif yem verdiği, işletmelerin %33.0'ünün ise kesif yemi sağımdan önce verdiği tespit edilmiştir. İlçedeki sığırcılık işletmelerinin büyük çoğunluğunda (%78.4) inekler elle sağılırken, %21.6'sında sağım için seyyar sağım makineleri kullanılmıştır. Eğitim düzeyinin işletmede uygulanan sağım yöntemine etkisi çok önemli (p<0.01) bulunmuştur. İşletmelerin sadece %3.3'ünde sağım öncesi meme temizliği yapılmadığı belirlenmiştir. Erzurum ili İspir ilçesinde yetiştiricilerin en sık karşılaştıkları sorunların, hastalıklar (%99.2), yem fiyatlarının pahalı olması (%97.5), sığır bakımının zor olması (%97.0) ve pazar yetersizliği (%94.9) olduğu belirlenmiştir. İlçedeki süt sığırcılığı işletmelerinin sağım yönetimi konusunda Türkiye'nin bazı illerine göre daha iyi olmasına rağmen halen önemli sorunlar ve eksiklikler bulunmaktadır. İlçede sağım yönetimi konusunda yetiştiricinin bilinç ve bilgi düzeyinin artırılması için çiftçilerin sağım öncesi meme temizliği, sağım yöntemleri, çiğ sütün depolanması, süt verim kayıtlarının tutulması ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen destek ve teşvikler hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir.

A Study on the Milking Practices and Some Structural Characteristics of the Cattle Enterprises Located in İspir County of Erzurum Province

This study was carried out in İspir county of Erzurum Province to reveal the milking management practices in the cattle enterprises. For this purpose, data were obtained by conducting a face to face survey with 385 dairy farm owners in the county. Frequency analysis and Chi-square tests of the obtained data were performed in SPSS statistics program. According to the results obtained from this study, it was determined that more than half (53.5%) of the enterprises handed out concentrate feed to cattle during milking, and 33.0% of them prior to milking. Cows were milked by hand in the majority of the cattle enterprises (78.4%), and mobile milking machines were used for milking cows in 21.6% of the farms. Effect of education levels on the milking method was determined to be highly significant (p<0.01). Only 3.3% of the enterprises did not perform pre-milking udder cleaning. The most common problems encountered by the cattle breeders in the İspir county of Erzurum were found as diseases (99.2%), expensive feed prices (97.5%), difficult cattle care (97.0%), and market insufficiency (94.9%). Although the milking management of dairy cattle enterprises in the county is better than in some provinces of Turkey, there are still important problems and deficiencies. For improving the breeder’s awareness and knowledge about milking management in the county, farmers need to be informed about pre-milking udder cleaning, milking methods, storing raw milk, keeping milk yield records as well as supports and incentives given by the Ministry of Agriculture and Forestry. 

___

 • Akkuş Z, 2009. The structural characteristics of dairy cattle farms in Konya province. Master Thesis, Selçuk University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, 39 p.
 • Aksoy A, Güler İO, Terin M, 2014. Erzurum ili damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye olan ve olmayan üreticilerin belirli özellikler açısından karşılaştırılması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(3): 81-89.
 • Alapala Demirhan S, Yenilmez M, 2019. Current situation, problems and solution of dairy cattle enterprises in uşak province. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 7(12): 2198-2203.
 • Anonymous, 2021. Crop and animal production statistics. http://tuik.gov.tr/ [Access date: 13.07.2021].
 • Arıkan R, 2007. Araştırma teknikleri ve rapor hazırlama. Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara.
 • Bakan Ö, 2014. The structural characteristics of dairy cattle farms in Ağrı. Master Thesis, Atatürk University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, 92 p.
 • Bakan Ö, Aydın R, 2016. Ağrı ili süt sığırcılığı işletmelerinin sosyo-ekonomik özellikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 47(2): 113-122.
 • Bakır G, 2002. Van ilindeki özel süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal durumu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(2): 1-10.
 • Bakır G, Kibar M, 2019. Süt sığırcılığı işletmelerinin memnuniyet ve sürdürülebilirliğine etkili olan faktörler: Muş ili örneği. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 6(2): 123-135.
 • Bakır G, Kibar M, 2020. Muş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Barınakların Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, 23(6): 1687-1697.
 • Bogdanović V, Đedović R, Perišić P, Stanojević D, Petrović MD, Trivunović S, Kučević D, Petrović MM, 2012. An assesment of dairy farm structure and characteristics of dairy production sytems in Serbia. Biotechnology in Animal Husbandry. 28 (4): 689-696.
 • Costa JHC, Hötze lMJ, Longo C, Balcão LF, 2013. A survey of management practices that influence production and welfare of dairy cattle on family farms in southern Brazil. Journal of Dairy Science, 96(1): 307-317.
 • Çoban Ö, Laçin E, Sabuncuoğlu N, Genç M, 2013. Production and health parameters in cattle herds: A survey from Eastern Turkey. The Journal of Animal and Plant Sciences, 23(6): 1572-1577.
 • Demir P, Yılmaz A, Sarıözkan S, 2014. Kars İli Süt Sığırcılık İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Üretim Maliyetleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 25(1): 1-6. Diler A, Güler O, Aydın R, Yanar M, Koçyiğit R, 2017. Erzurum ili Narman ilçesi sığırcılık işletmelerinde çiftlik yönetimi ve buzağı yetiştirme uygulamaları. Alinteri Journal of Agriculture Science, 32(1): 39-45.
 • Duguma B, Kechero Y, Janssens GPJ, 2012. Survey of major diseases affecting dairy cattle in Jimma Town, Oromia, Ethiopia. Global Veterinaria, 8(1): 62-66.
 • Eltas MT, 2018. The use of new cattle shelters built within the scope of the eastern anatolian livestock development (DAP) project, the level of satisfaction of breeders and the effects on production. Master Thesis, Atatürk University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, 114 p.
 • Ermetin O, 2020. Examination of dairy cattle enterprises in Yozgat province in terms of structural characteristics and breeding conditions. International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences, 4(2): 289-297.
 • Eryılmaz GA, Kılıç O, Boz İ, Kaynakçı C, 2020. Süt sığırcılığı yapan işletmelerin tarımsal yeniliklerin benimsenmesi ve bilgi kaynakları yönünden değerlendirilmesi: Samsun ili Bafra ve Canik ilçeleri örneği. Journal of the Institute of Science and Technology, 10(2): 1361-1369.
 • Goonewardene LA, Spicer HM, McNeil AO, Slack WL, 1995. A survey of production characteristics, ownership and extension needs of the Alberta dairy industry. Canadian Journal of Animal Science, 75(2): 181-184.
 • Grobler SM, Scholtz MM, Bester J, Mamabolo JM, Ramsay KA, 2008. Dairy production systems in the emerging and communal sectors of South Africa: Results from a structured survey. Applied Animal Husbandry and Rural Development, 1: 25-30.
 • Hossain MM, Alam MM, Rashid MM, Asaduzzaman M, Rahman MM, 2005. Small scale dairy farming practice in a selective area of Bangladesh. Pakistan Journal of Nutrition, 4(4): 215-221.
 • Hozman S, Akçay H, 2016. Sivas ili damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye süt sığırcılığı işletmelerinin bazı teknik ve ekonomik özellikleri. Tarım ekonomisi dergisi, 22(1): 57-65.
 • Ildız F, 1999. The Structure of farms raising imported dairy cattle in the main district of Tokat province. Master thesis, Graduate School of Natural and Applied Sciences, 101 p.
 • Kaygısız A, Özkan İ, 2021. Samsun Tekkeköy ilçesindeki süt sığırcılık işletmelerinin yapısal özellikleri ve hijyen koşulları. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 25(2): 225-233.
 • Kaygısız A, Tümer R, 2008. Kahramanmaraş ili süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri: hayvan besleme alışkanlıkları, KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 12(1): 48-52.
 • Kaygısız A, Tümer R, Orhan H, Vanlı Y, 2008. Kahramanmaraş bölgesi süt sığırı işletmelerinin yapısal özellikleri: I. Yetiştirme uygulamaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(2): 23-31.
 • Koçyiğit R, Aydın R, Diler A, Güler O, Yanar M, 2016. Erzurum ili Hınıs ilçesindeki sığırcılık işletmelerinin yapısal özellikleri: sağım yönetimi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 20(4): 322-329.
 • Koçyiğit R, Yanar M, Aydın R, Diler A, Güler O, 2017. Erzurum ili Narman ilçesindeki sığırcılık işletmelerinde uygulanan sağım yönetimi üzerine bir araştırma. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 32(2): 45-54.
 • Kaya Kuyululu ÇY, İşbilen K, Kumlu S, Aral Y, 2013. Structural characteristics and herd management practices of dairy cattle farms registered to pre-herdbook and herdbook systems. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 60(1): 67-74.
 • Millogo V, Ouédraogo GA, Agenauml S, Svennersten-Sjaunja K, 2008. Survey on dairy cattle milk production and milk quality problems in peri-urban areas in Burkina Faso. African Journal of Agricultural Research, 3(3): 215-224.
 • Oğuz C, Yener A, 2017. Economic analysis of dairy cattle enterprises: the case of Konya province. European Countryside, 9(2): 263-73.
 • Önal AR, Özder M, 2008. Edirne ili damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye işletmelerin yapısal özellikleri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2):197-203.
 • Özdemir Y, Kınıklı F, Engindeniz S, 2021. Süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri ve sorunları üzerine bir araştırma: Balıkesir’in Gönen ilçesi örneği. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 8(4): 1001-1011.
 • Özsağlıcak, S, Yanar M, 2021. Feed usage and cattle feeding practices in cattle enterprises in the Eastern Anatolia Region: The case of central county of Erzincan province. Journal of Animal Science and Products, 4 (2):136-152.
 • Pirinççi E, 2015. The general structure, problems and some suggestions of dairy cattle farms at Pozanti district of Adana. Master thesis, Çukurova University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, 97 p.
 • Rudstrom M, 2001. Dairy farming in stearns county: summary and analysis of the 2000 dairy farm survey. Staff Papers 13994, Department of Applied Economics College of Agricultural, Food, and Environmental Sciences University of Minnesota (No. 1701-2016-139247).
 • Sarıalioğlu MF, Laçin E, 2021. Süt kalitesi üzerine işletme yapı ve yönetimlerinin etkileri. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(1): 807-818.
 • Savaş S, Yenice G, 2016. Rize ilinde yapılan süt sığırcılığının mevcut durumunun araştırılması. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 11(1):74-83.
 • Soyak A, Soysal Mİ, Gürcan EK, 2007. Tekirdağ ili süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri ve bu işletmelerdeki Siyah Alaca süt sığırlarının ç eşitli morfolojik özellikleri üzerine bir araştırma. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(3):297-305.
 • SPSS, 2011. IBM SPSS statistics for Windows, version 20.0. New York: IBM Corp 440.
 • Şahin O, Kurt Ö, Çoban ÖB, 2021. İnek sütü üretimi ve pazarlama olanakları açısından Muş ovasındaki sığırcılık işletmelerinin mevcut potansiyelinin değerlendirilmesi Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 7(1): 164–179.
 • Şeker İ, Tasalı H, Güler H, 2012. Muş ilinde sığır yetiştiriciliği yapılan işletmelerin yapısal özellikleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 26(1): 09–16.
 • Tatar AM, 2007. Structures and problems of dairy cattle farms in association with cattle breeders' union in Ankara and Aksaray province. PhD Thesis, Ankara University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, 129 p.
 • Tugay A, Bakır G, 2009. Giresun yöresindeki süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40(1): 37-47.
 • Ünalan A, Serbester U, Çınar M, Ceyhan A, Akyol E, Şekeroğlu A, Erdem T, Yılmaz S, 2013. Niğde İli süt sığırcılığı işletmelerinin mevcut durumu, başlıca sorunları ve çözüm önerileri. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1(2): 67-72.
 • Yaylak E, Konca Y, Koyubenbe N, 2013. A research on structural characteristics of dairy farms in Ödemiș district of Izmir province. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (Special Issue), 1: 227-232.
 • Yılmaz İ, Kaylan V, Yanar M. 2020. Iğdır ili büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yapısal analizi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(1): 684-693.

___

APA Koçyiğit, R. , Yanar, M. , Özdemir, V. F. , Diler, A. , Aydın, R. & Tosun, M. (2022). A Study on the Milking Practices and Some Structural Characteristics of the Cattle Enterprises Located in İspir County of Erzurum Province . Palandöken Journal of Animal Sciences Technology and Economics , 1 (1) , 7-15 .