Eskişehir Sulaması Sağ Sahil Sulama Alanında Sistem Performansının Değerlendirilmesi

Bu çal ışma Eskişehir Sulamas ı n ı n 1994 y ı l ı na iliş kin sulama sistem performans ı n ı n değ erlendirilmesi amac ı yla yap ı lm ışt ı r. Eskişehir Sağ Sahil Sulamas ı araşt ı rma alan ı olarak seçilmi ştir. Ara şt ı rma alan ı nda su kullan ı m etkinliğ i göstergelerinden su temini oran ı , toplam sulama suyu ihtiyac ı na göre tersiyer baz ı nda 1.58, ş ebeke baz ı nda 1.30; su uygulama rand ı man] % 65, iletim rand ı man ı % 92, da ğı t ı m rand ı man ı % 78 ve toplam sulama rand ı man ı % 46.6; tar ı msal etkinlik göstergelerinden, sulama oran ı % 50 ve üretim değeri oran ı % 88; ekonomik, sosyal ve çevresel etkinlik göstergelerinden mali etkinlik oran ı % 92, mali yeterlilik oran ı % 28, tahsilat oran ı % 60 ve sürdürülebilir sulama alan ı oran ı % 100 olarak belirlenmi ştir.

Assessment of Irrigation System Performance in the Right Bank of Eski şehir Irrigation

The aim of this study is to evaluate irrigation system performance belonging the year 1994 in Eski ş ehir irrigation. The right bank of Eski şehir irrigation was selected as research area. The indicators which determine the level of water management performance can be grouped in terms of water use, agricultural, economical, social and environmental efficiency. Water supply ratios are 1.58 at tertiary level and 1.30 at scheme as to gross water requirement. Field application, conveyance, distribution and total irrigation project efficiencies were determined as 65%, 92%, 78% and 46.6%, respectively. Irrigation ratio is 50% and crop production ratio is 88%. Thr ratio of financial efficiency, financial sufficiency, water fee collection and sustainable irrigated area were found out as 92%, 28%, 60% and 100% respectively in the scheme.

___

 • Anonymous, 1996. Devlet Su İş leri Genel Müdürlü ğü Harita!! istatistik Bülteni. DSI Genel Müdürlüğü APK Dairesi Baş kanl ığı Yayı nlar ı , Ankara.
 • Balaban, A. 1970. Sulama Şebekelerinde Kanal ve Tarla Arklar ı Sı zma Kay ı pları Üzerine Bir Araşt ı rma. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yay ı nları No: 455, A.Ü. Basimevi, s. 1-61, Ankara.
 • Benli, E. 1975. Eskişehir-Alpu Ovas ı Sulama Şebekeleri içerisindeki Ziraat i ş letmelerinin Sulama Developman ı Yönünden Durumlar ı , Karşı laştı kları Sorunlar ve Çözüm Yolları Üzerinde Bir Araştı rma, Zir. Fak. Yay. No: 546.
 • Benli, E. 1980. Bitki Su Tüketimi Tahminlerinin Yöresel Olarak Karşı laştı rı lmas ı Üzerinde Bir Araşt ı rma. A. Ü. Bas ı mevi, No:16, Ankara.
 • Beyribey, M., Balaban, A., Aküzüm, T., Girgin, İ . ve Çakmak, B., 1995. 5. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, s.69- 79, Antalya.
 • Beyribey, M. ve Tatl ı dil, F.F. 1997. Ereğli İ vriz Sağ Sahil Sulama Birli ği'nde Sulama Sistem Performans ı nı n Değerlendirilmesi. Ankara
 • Beyribey, M. 1997. Devlet Sulama Şebekelerinde Sistem Performans ı nı n Değerlendirilmesi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yay ı n No: 1480, Bilimsel Ara şt ı rma ve incelemeler: 813. Ankara.
 • Bos, M.G. ve Nugreten, J. 1990. On Irrigation Efficiencies. International Institute for Land Reclamation and Improvement ILRI, 4 th Edition, Publication 19, Wageningen.
 • Çakmak, B. 1994. Konya-Çumra Sulamas ı nda Su Dağıtı m VQ Kullanı m Etkinli ği. A.Ü. Ziraat Fakültesi Tar ı msal Yap ı lar ve Sulama Bölümü Doktora Tezi, Ankara.
 • Nijman, C. 1993. A Management Perspective on the Performance of the Irrigation Subsector. 295 p.IIMI, Colombo Sri Lanka.
Journal of Agricultural Sciences-Cover
 • ISSN: 1300-7580
 • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
 • Başlangıç: 1995
 • Yayıncı: Ankara Üniversitesi
Sayıdaki Diğer Makaleler

Kayısının Mekanik Hasadında Genlik Frekans Hız ve ivme ile Sarsma Süresi Arasındaki ilişkilerin Belirlenmesi

İbrahim GEZER, Ergin DURSUN, Metin GÜNER, Doğan ERDOĞAN

Ekmeklik Buğday Triticum aestivum L. ' da Değişik Su ve Azot Uygulamalarının Tane Verimine Etkileri

Mustafa GÜLER, Günay AKBAY

Tamburlu ve Diskli Silaj Makinaları Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Metin GÜNER, Ali KAFADAR

Bitkisel Örücülük Hammaddelerinden Söğüt Salix L. ve Kargı Kamışı 'nın Arundo donax L. Bazı Teknolojik Özelliklerinin incelenmesi

Halide SARIOĞLU

Polatlı Bölgesi Şeker Pancarı Sulamalarında Su Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Ayşegül BOYACIOĞLU, Mevlüt BEYRIBEY

Kızgınlıkları Toplulaştırılmış Akkeçilerde Kısa Süreli Saklanmış Sperma Kullanımının Dölverimine Etkisi ve Gebeliklerin Ultrasonografik Yöntemle Belirlenmesi

Fatma ASLIOĞLU, Aşkın KOR, Şükrü KÜPRÜLÜ, Rıfat VURAL

Mercimekte Lens culinaris L.Medik Özellikler Arası İlişkiler ve Path Katsayısı Analizi Üzerine Bir Araştırma

Vandettin ÇIFTÇI, Haluk KULAZ, H.hüseyin GEÇİT

Çeşitli Japon Bıldırcını Hatlarının Arilesteraz Tipleri Bakımından Karşılaştırılması

Mehmet Ali YILDIRIM, Ensar BAŞPINAR

Eskişehir Sulaması Sağ Sahil Sulama Alanında Sistem Performansının Değerlendirilmesi

Boğaçhan BENLİ, Mevlüt BEYRIBEY

Keten Linum usitatissimum L. Tohumlarına Uygulanan Farklı Gamma Dozlarının M1 Generasyonundaki Etkileri

Orhan ARSLAN, Şenol BAL, Nilgün YENİCE, Semra MİRİCİ