ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE EBA (EĞİTİMDE BİLİŞİM AĞI) KULLANIM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Araştırmada tarama deseni türlerinden kesitsel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Hatay İli İskenderun İlçesi resmi ortaokullarda görev yapan 85 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada kullanılan nicel veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen “EBA (Eğitimde Bilişim Ağı) Kullanımı Anketi” ile toplanmıştır. Anketin güvenirliliğini belirlemek için yapılan analizde Cronbach Alfa değeri .82 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre, EBA (Eğitimde Bilişim Ağı) kullanımı düzeyinin yüksek seviyede olduğu sonucu elde edilmiştir. Çeşitli değişkenler açısından değerlendirilen bulgular açısından bakıldığında ise, cinsiyet açısından 4 maddede kadınlar lehine 1 maddede ise erkekler lehine görüşlerde farklılık olduğu; kıdem açısından bakıldığında ilk 14 maddede 6-10 yıl arası kıdeme sahip öğretmenler arasında farklılık olduğu ve branş açısından 14. Madde hariç farklılık olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Eğitim programları açısından bakıldığında, yapılan çalışmanın Türkiye’nin diğer illerinde de uygulanarak sonuçların program değerlendirme çalışmalarında veri olarak kullanılmasının alana katkı getireceği söylenebilirBu araştırmada ortaokul öğretmenlerinin EBA kullanım düzeylerinin belirlenmesi ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmaktadır.

___

 • Akkoyunlu, B. Ve Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, s. 1-10.
 • Aktay S. Ve Keskin T. (2016). Eğitim bilişim ağı (eba) incelemesi, Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, Sayı 03, 27-44.
 • Alabay A Ve Taşdelen V. (2017). Ortaöğretim öğretmenlerinin ve öğrencilerinin eba (eğitimde bilişim ağı) kullanımına ilişkin görüşleri üzerine bir araştırma, İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 27-29.
 • Altın H. M. Ve Kalelioğlu F. (2015). Fatih projesi ile ilgili öğrenci ve öğretmen görüşleri, Başkent Unıversıty Journal Of Educatıon, Sayı 2(1), 89-105.
 • Atam, O. (2006). Fen ve Teknoloji Dersi ısı-sıcaklık konusunda hazırlanan simülasyon tabanlı bir yazılımın ilköğretim 5.sınıf öğrencilerin akademik başarılarına ve kalıcılığa etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Ballıel Ünal B. Ve Hastürk H. G. (2013). Fen bilimleri dersinde eğitim bilişim ağı (eba) kullanımının ortaokul öğrencilerinin dolaşım sistemi başarı testi sonuçlarına etkisi, International Journal of Humanities and Education, 328-342.
 • Cuya B. Ve Kayış E. (2018). Öğrencilere göre eba portalı’nın kullanım düzeyi, Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı.
 • Çetin, O Ve Günay, Y. (2011). Fen eğitimine yönelik örnek bir web tabanlı öğretim materyalinin hazırlanması ve bu materyalin öğretmen öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 175-202.
 • Çiftçi, S.,Taşkaya, S. M. ve Alemdar, M. (2012). Sınıf öğretmenlerinin fatih projesine ilişkin görüşleri. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan sözlü bildiri, Rize.
 • Demir D. Özdinç F. Ve Ünal E. (2018). Eğitim bilişim ağı (eba) portalına katılımın incelenmesi, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 2, 407-422.Eğitim Bilişim Ağı Hakkında (EBA Nedir?) (2016). http://www.eba.gov.tr/hakkinda/tam adresinden 13.04.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Güvendi, G.M. (2014). Millî Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlere sunmuş olduğu çevrimiçi eğitim ve paylaşım sitelerinin öğretmenlerce kullanım sıklığının belirlenmesi: eğitim bilişim ağı (EBA) örneği, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Kana F. Ve Aydın V. (2017). Ortaokul öğretmenleri ve öğrencilerinin eğitim bilişim ağı hakkında görüşleri, Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), 1494-1504.
 • Kana F. Ve Saygılı D. (2016). Ortaöğretim türk dili ve edebiyatı dersinde eğitim bilişim ağı'nın kullanımına yönelik öğrenci görüşlerine yönelik bir durum çalışması, Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, Sayı 11, 11-23.
 • Kapıdere M. Ve Çetinkaya H.N. (2017). Eğitim bilişim ağı (eba) mobil uygulamasının değerlendirilmesi, International Journal of Active Leraning, 2(2), 1-14.
 • Karaman, S., Yıldırım, S. Ve Kaban, A. (2008). Öğrenme 2.0 yaygınlaşıyor: web 2.0 uygulamalarının eğitimde kullanımına ilişkin araştırmalar ve sonuçları, XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel yayın Dağıtım.
 • Kibar, Z. (2006). İlköğretim düzeyi fen bilgisi öğretiminde yüksek etkileşimli BDÖ yazılımlarının öğrenci başarısına etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Kurtdede Fidan N., Erbasan Ö. Ve Kolsuz S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı’ndan (eba) yararlanmaya ilişkin görüşleri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016, Sayı:45, 626-637.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2016), Eğitimde Fatih Projesi, http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?İd=4 adresinden 12 Nisan 2016 tarihinde erişilmiştir.Miles, M. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Öğreten, B. Ve Uluçınar, Sağır, Ş. (2013). 4. sınıf fen ve teknoloji dersinde interaktif öğretimin akademik başarıya ve tutuma etkisi, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 04(07), 1-18.
 • Saklan H. Ve Ünal C. (2018). Teknoloji dostu fen bilimleri öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı (eba) hakkındaki görüşleri, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), Sayı 1, ss: 493-526.
 • Şenel, A. Ve Gençoğlu, S. (2003). Küreselleşen dünyada teknoloji eğitimi, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(12), s. 45-65.
 • Tanrıkulu, F. (2017), EBA’nın Türkçe dersi öğrenme alanlarını karşılama yeterliliğine yönelik öğretmen görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 395-416.
 • Tınmaz, H. (2013), Öğretim teknolojinin temelleri: Teoriler, araştırmalar, eğilimler, (Ed. Kürşat Çağıltay ve Yüksel Göktaş), Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Tutar, M. (2015). Eğitim bilişim ağı (EBA) sitesine yönelik olarak öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Turgut, G. (2015). Sosyal Bilgiler dersinde bir eğitim aracı olarak sanal müzelerden yararlanma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Tüysüz C. Ve Çümen V. (2016). Eba ders web sitesine ilişkin ortaokul öğrencilerinin görüşleri, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9/3, 279-296.
 • Üçışık, S. Ve Tuna, F. (2004). Orta öğretim kurumlarında coğrafya anlatım becerisinin bilgisayar destekli anlatımla geliştirilmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, 9, 97-118.

___

APA Kuyubaşıoğlu, R. M. & Kılıç, F. (2019). ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE EBA (EĞİTİMDE BİLİŞİM AĞI) KULLANIM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ . Journal of Advanced Education Studies , 1 (1) , 32-52 .