SAVUNMA HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME VE CARİ İŞLEMLER DENGESİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ÖZETSavunma harcamaları, ekonomik büyümeyi ve cari işlemler dengesini etkileyen önemli harcama kalemlerinden birini oluşturur. Cari açık ise bütün ülkeler için istenmeyen bir durum olup önemli makroekonomik sorunların başında yer alan bir göstergedir. Bu durumlar göz önüne alındığında iktisatçılar arasında savunma harcamaları ile cari işlemler dengesi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki günümüze değin önemli bir yer tutmuş ve bu konu ile ilgili birçok ampirik çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, 1986-2016 dönemi için Türkiye’de savunma harcamaları ile cari işlemler dengesi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ile incelenmiştir.Anahtar Kelimeler: Savunma Harcamaları, Cari Açık, Büyüme, VECM

EFFECT OF DEFENCE SPENDING ON ECONOMIC GROWTH AND CURRENT ACCOUNT BALANCE: TURKEY CASE

ABSTRACT:Military expenditure is one of the important expenditure items that affect economic growth and current account balance. The current account deficit is an undesirable situation for all countries and is at the forefront of major macroeconomic problems. Given these circumstances, the relationship between military expenditure, current account balance and economic growth has played an important role on a day-to-day basis and many empirical studies have been conducted by economists on this subject. In this study, the relationship between military expenditure, current account balance and economic growth was examined for Turkey in the period of 1986-2016 with Vector Error Correction Model (VECM).Keywords: Military Expenditure, Current Account Deficit, Growth, VECM

___

 • KAYNAKÇA
 • Aghoutane, K., & Karim, M. (2017). The Impact of Foreign Aid on Economic Growth in Morocco: Econometric Analysis Using VECM. International Journal of Economics and Finance, 9(5), 87.
 • Aizenman, J., ve Glick, R. (2006). Military Expenditure, Threats, And Growth. Journal of International Trade & Economic Development, 15(2), 129-155.
 • Alptekin, A., ve Levine, P. (2012). Military Expenditure And Economic Growth: A Meta-Analysis. European Journal of Political Economy, 28(4), 636-650.
 • Bilgili, E. ve Bilgili, F. (1998). Bütçe Açıklarının Cari işlem Dengesi Üzerindeki Etkileri: Teori ve Uygulama. İşletme-Finans Dergisi, 13, 4-16.
 • Biswas, B. ve Ram, R. (1986). Military Expenditures and Economic Growth in Less Developed Countries: An Augmented Model and Further Evidence. Economic Development and Cultural Change, 34(2), 362-364.
 • Chan, S. (1985). The Impact of Defense Spending on Economic Performance: A Survey of Evidence and Problems, Orbis , 29(2).
 • Chowdhury, A. (1991). A Causal Analysis of Defense Spending and Economic Growth. Journal of Conflict Resolution, 35(1), 80-97.
 • Davutoğlu, A. (2007). Stratejik derinlik: Türkiye'nin uluslararası konumu. Istanbul: Küre Yayınları. Değer, S., ve Sen, S. (1995). Military Expenditure And Developing Countries. Handbook Of Defense Economics,1, 275-307.
 • Dritsakis, N. (2004). Defense Spending and Economic Growth: An Empirical Investigation for Greece and Turkey, Journal of Policy Modeling, 26(2), 249-262.
 • Dunne, J. P., ve Tian, N. (2013). Military Expenditure, Economic Growth And Heterogeneity. Southern Africa Labour and Development Research Unit, 95,1-23. http://www.opensaldru.uct.ac.za/bitstream/handle/11090/611/2013_95.pdf?sequence=1 (E.T. 20.12.2017)
 • Dunne, J. P., & Tian, N. (2013a). Military Expenditure And Economic Growth: A Survey. The Economics of Peace and Security Journal, 8(1),5-10
 • Enders, W. (2010), Applied Econometric Time Series, 3. Baskı, New York: John Wiley & Sons.
 • Engle R, Granger C.(1987), Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, Econometrica, 55, 251-276
 • Erdoğan, S., ve Bozkurt, H. (2009). Türkiye’de Cari Açığın Belirleyicileri: MGARCH Modelleri İle Bir İnceleme. Maliye Finans Yazıları, 23/84, 135-172.
 • Erdoğan, S., ve Yıldırım, D. Ç. (2009). Türkiye’de Faiz Kanalı ile Parasal Aktarım Mekanizması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(2), 57-72.
 • Joerding, W. (1986). Economic Growth and Defense Spending Granger Causality. Journal of Development Economics, 21(1),35-40.
 • Karagöl, E. (2005). Defence Expenditures And External Debt İn Turkey. Defence and Peace Economics, 16(2), 117-125.
 • Kollias, C. (1997). Defense Spending and Growth in Turkey 1954–1993: A Causal Analysis. Defence and Peace Economics, 8(2). 193-194.
 • Kusi, N. K. (1994). Economic Growth and Defense Spending in Developing Countries A Causal Analysis. The Journal of Conflict Resolution. 38. 152-159.
 • Looney, R. E. (1994). The Economics Of Third World Defense Expenditures, London: Jaı Press, Inc.
 • Pieroni, L. (2009). Military Expenditure And Economic Growth. Defence And Peace Economics, 20(4), 327-339.
 • Narayan, Paresh Kumar & Narayan Seema (2008) Does Military Expenditure Determine Fiji's Exploding Debt Levels? , Defence and Peace Economics, 19:1, 77-87
 • Sezgin, S. (2001). An Empirical Analysis Of Turkey's Defence‐Growth Relationships With A Multi‐Equation Model (1956–1994). Defence and Peace Economics, 12(1), 69-86.
 • Sezgin, S. (2004), An Empirical Note on External Debt and Defence Expenditures in Turkey. Defence and Peace Economics, 15(2), 199-203.
 • Özmucur, S. (1995), The Economics of Defense and the Peace Divided in Turkey. İstanbul: Boğaziçi University Presshouse.
 • Özsoy, O. (2008). Defence Spending and The Macroeconomy: The Case of Turkey. Defence and Peace Economics, 19(3), 195-208.
 • Trott, P. (2005). Innovation Management and New Product Development. 3. Baskı. New York: Prentice Hall.
 • Türk, H. K. (2007). Türk Savunma Sanayinin Ekonomik Etkileri ve Savunma Harcamaları-Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Modellenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Adana.

___

APA Canbay, Ş. & Mercan, D. (2017). SAVUNMA HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME VE CARİ İŞLEMLER DENGESİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ . JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy , 2 (2) , 86-104 .