MURAT NEHRİ REHABİLİTASYON PROJELERİNDEN YÖRE HALKININ MEMNUNİYET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİNGÖL (LEDİZ, VAHKİN-ÇANAKÇI, GÖYNÜK ÇAYI VE ÇAPAKÇUR MİKROHAVZALARI) ÖRNEĞİ

Bu araştırma ile Bingöl ili Lediz, Vahkin-Çanakçı, Göynük ve Çapakçur mikrohavzalarında uygulanan projelerden faydalanan halkın memnuniyet düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Murat Nehri yağış havzasında yer alan Bingöl ilinde doğal kaynakların yanlış kullanılması, ormanlık alanlar ile meraların bilinçsizce yakacak, yapacak ve hayvan yemi amaçlı kullanılması sonucu havzalarda erozyon, sel ve heyelan gibi doğal afetler meydana gelmektedir. İncelenen 4 mikrohavzada 400 denek üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Örneklem seçimi yapılırken her mikrohavzadaki hane sayısı göz önüne alınmış ve her mikrohavzanın %10’u tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilmiştir. Denekler üzerinde yapılan anket çalışmasından sonra gerekli veriler SPSS programına aktarılmış ve tanımlayıcı analizler yapılmıştır. Yapılan bu analizlerden frekans dağılımları ve oransal durumlar belirlenmiş ve sonuçlar elde edilmiştir. Aynı zamanda standart sapma ve ortalama değerler tespit edilerek önem derecelerine göre düşük, orta ve yüksek katılım dereceleri tespit edilmiştir. Anket sonuçlarına göre yöre halkının bölgede uygulanan Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi’nin (MNHRP)genel olarak memnuniyet ile karşılandığı tespit edilmiştir. Diğer sonuçlar da aşağıdaki şekilde özetlenebilir. Tarım ve sulama faaliyetlerinden memnuniyet oranları incelendiğinde genel olarak sulama sistemleri, sulama tesisleri, hayvan içme suyu faaliyetlerinden ve hayvan barınaklarının iyileştirilmesinde memnuniyetin çok önemli düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Mera ıslahı çalışmalarına bakış açıları incelendiğinde; merada gölgelik, sıvat, tuzluk, kaşınma kazığı gibi hizmetlerden memnuniyetin çok fazla olduğu, münavebeli sistem uygulamalarından memnuniyetin önemli düzeyde olduğu, benzer şekilde bilinçlendirme faaliyetlerinde önemli bulunduğu anlaşılmaktadır. Enerjiye dayalı yapılan faaliyetlerin de memnuniyet düzeyinin çok yüksek olduğu tespit edilmiştir.

THE INVESTIGATION OF SATISFACTION LEVELS OF LEDIZ, VAHKIN-ÇANAKÇI, GÖYNÜK RIVER AND ÇAPAKÇUR MICRO CATCHMENTS IN BINGÖL CITY

With this research, it was aimed to determine the level of satisfaction of local people living as Lediz, Vahkin-Çanakçı, Göynük and Çapakçur which in these regions from the projects applied micro catchments in Bingöl. Such as erosion, floods and landslides natural disasters are happening in Bingöl, which is located in the Murat River rainfall basin, when the natural resources are used improperly and forest areas are used unconsciously. When sampling is selected, the number of households in each micro-basin is taken into consideration and 10%of each micro-basin is selected. The selection process was determined using the random sampling method. After the questionnaire survey on the subjects, the necessary data were transferred to the SPSS program and descriptive analyses were carried out. Frequency distributions and proportional states were determined from these analyses and the results were obtained. At the same time, standard deviation and mean values ​​were determined and low, medium and high participation scores were determined according to importance ratings. According to the survey results, it is determined that the people of the region are satisfied with the Murat River Basin Rehabilitation Project (MNHRP) made in the region with general satisfaction. Determination of the satisfaction level of the local people the important data obtained by Lediz, Vahkin-Çanakçı, Göynük and Çapakçur Mikro catchment Projects in Bingöl city and it can be summarized as follows. When the satisfaction rates of agriculture and irrigation activities are examined, it was been determined that satisfaction was very important in general irrigation system activities, irrigation facilities activities, animal drinking water activities and improvement of animal shelters. When examining the perspectives on pasture rehabilitation studies; It was understood that satisfaction with services such as grassland canopy, plaster, salt, and itchy piles is very high, satisfaction with the application of the system is significant, and it was also important in awareness raising activities. It was been determined that the level of satisfaction from energy-based activities was very high.

___

  • Anonim (2004) Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesi Performans İzleme Göstergeleri Değerlendirme Raporu. OGM, Ankara.Aslan TA (2005) Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) olanakları ile bazı havza özelliklerinin belirlenmesi, KSU, Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(2): 128-134.Aydın M (2009) Gümüşhane-Torul barajı yağış havzasında arazi kullanımına göre wepp (water erosion prediction project) modeli ile toprak kayıplarının belirlenmesi ve alınması gereken önlemler. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 9 (1): 54-65.Beşen T (2006) Katılımcı havza planlaması yaklaşımı ile kırsal kalkınma potansiyelinin belirlenmesi üzerine bir araştırma düzce ili Cumayeri ilçesi avlayan havzası örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım ekonomisi Ana bilim dalı, Ankara.Bulutçu AB (2015) IPARD programı ile ulusal kırsal kalkınma programlarının tamamlayıcılık açısından değerlendirilmesi. AB Uzmanlık Tezi, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ankara.Can M (2007) Avrupa birliği kırsal kalkınma programlarının Türkiye’nin kırsal kalkınması açısından incelenmesi. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ankara.Coşkun U (2009) Ormancılıkta katılımcı kırsal değerlendirme ve Kırsal kalkınma. (Köprülü kanyon milli parkı örneği). II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi 19-21 Şubat 2009, SDÜ, Isparta.Çavuş A (2014) Alt ve üst ölçekli planların nehir havza yönetim planları ile entegrasyonu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara.Demir Y, Demir A, Meral R, Yüksel A (2015) Bingöl Ovası iklim tipinin Thornthwaite ve Erinç İndisine göre belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(4): 332-337.Dinç U, Şenol S (1997) Toprak Etüt ve Haritalama, Çukurova Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 161, Ders Kitapları Yayın No: 50, S: 235, Adana.Doğan O (2011) Türkiye’de erozyon sorunu nedenleri ve çözüm önerileri, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 134, 62-69.Efe E, Bek Y, Şahin M (2000). SPSS’te çözümleri ile istatistik yöntemler II. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Yayın No: 10, BAUM Yayın No: 10, Kahramanmaraş.Göl C, Ünver İ, Özhan S (2004) Çankırı-Eldivan yöresinde arazi kullanma türleri ile yüzey toprağı nemi arasındaki ilişkiler, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A(2): 17-29.Kanatlı M (2004) Havza planlamasında sürdürülebilir kırsal kalkınma ve önemi. TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi, Ankara, s. 297-308.Karadağ AA (2007) Katılımcı havza yönetim modelinin oluşturulması: Kovada Gölü örneği, Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Ankara.Laflen J, Lane JL, Foster G (1991) WEPP a new generation of erosion prediction technology, Journal of Soil and Water Conservation, 46(1): 34-38.OGM (2013), MNHRP (Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi) Lediz Mikrohavza Planı, Ankara.OGM (2014a), MNHRP (Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi) Vahkin-Çanakçı Mikrohavza Planı, Ankara.OGM (2014b), MNHRP (Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi) Göynük Mikrohavza Planı, Ankara.OGM (2014c), MNHRP (Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi) Çapakçur Mikrohavza Planı, Ankara.OGM (2016), MNHRP (Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi) Yamaç Mikrohavza Planı, Ankara.Özhan S (2004) Havza Amenajmanı, İ.Ü. Rektörlük Yayın No:4510, Orman Fakültesi Yayın No: 481, İstanbul.Özsan M (2011) Beypazarı orman köylerinde kırsal kalkınma araştırmaları. Yüksek Lisans Tezi, KSÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Kahramanmaraş.Seymen İ and Aydın A (1972) The Bingöl earthquake fault and its relation to the North Anatolian faultzone, Bulletion of the Mineral Resarchand Exploration Institute of Turkey, Foreign Edition, October 79: 1-8.Turgut N (1996) Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında katılımın rolü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 52 (1): 701-715.Yıldız ND (2006) Tortum Çayı Havzasının Uygun Alan Kullanımlarının CBS İle belirlenmesi. Doktora Tezi (Yayınlanmamış), Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.Yüksel A, Eraslan İH (2015) Kırsal Kalkınma Genel Yaklaşım ve Havza Yönetimi Uygulamaları, Ankara.

___

APA Baydaş, A. , Demirkıran, A. R. & Bilinmiş, M. M. (2018). MURAT NEHRİ REHABİLİTASYON PROJELERİNDEN YÖRE HALKININ MEMNUNİYET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİNGÖL (LEDİZ, VAHKİN-ÇANAKÇI, GÖYNÜK ÇAYI VE ÇAPAKÇUR MİKROHAVZALARI) ÖRNEĞİ . JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy , 3 (1) , 31-57 .