Müşterilerin Sosyal Medya Girişimcilerinden Aldıkları Ürünlere Yabancılaşmaları

Sosyal medya girişimciliğini, ekonomik anlamda değer ifade edecek bir iş fikrine sahip olup bu fikri yapılabilirlik araştırması sonucunda yatırıma dönüştürüp sosyal medya aracılığıyla mal ve hizmet üretip satma faaliyeti olarak tanımlamak mümkündür. Yabancılaşma ise bireyin toplumsal, kültürel ve doğal çevresine uyumunun azalması, çevresi üzerinde denetimini kaybetmesi ve giderek çaresiz kalarak yalnızlaşmasıdır. Tüketim toplumu çerçevesinde müşterilerin, kendilerine, kimliklerine, satın aldıkları ya da kullandıkları ürünlere ve işletmelere yabancılaşmaları, yabancılaşmış müşterileri ön plana çıkarmıştır. Bu çalışmada, sosyal medya girişimcilerinden aldıkları ürünlere yabancılaşan müşteriler konu edinilmiştir. Araştırmanın amacı, bu müşterilerin özelliklerinin belirlenmesidir. Bu amaçla, Allison tarafından geliştirilen “Yabancılaşmış Müşteri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada, tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kartopu örneklemesi yapılmıştır. Veriler, anket yöntemiyle toplanmıştır. Anket uygulaması, Google Documents formatında oluşturulmuştur. Verilerin analizinde faktör analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda yabancılaşmış müşterilerin sosyal medya girişimcilerinin ürünlerine güçsüzlük ve anlamsızlık nedeniyle yabancılaştıkları ortaya çıkmıştır.

Customers' Alienation from Social Media Entrepreneurs to the Products Bought

Social media entrepreneurship has a business idea that will express economic value and as a result of this feasibility research, it is possible to define it as an activity to produce and sell goods and services through social media. Alienation, on the other hand, means that the individual's adaptation to his social, cultural and natural environment is reduced, he loses control over his environment, and he becomes more and more helpless. In the context of the consumer society, the alienation of customers from themselves, their identities, the products they buy or use, and businesses have brought foreign customers to the forefront. In this study, customers who become alienated to the products bought from social media entrepreneurs are discussed. The purpose of the research is to determine the characteristics of these customers. For this purpose, “Alienated Customer Scale” developed by Allison was used. In the research, snowball sampling, which is one of the non-random sampling methods, was performed. Data were collected by questionnaire method. The survey was created in Google Documents format. Factor analysis was used for data analysis. As a result of the research, it was found that alienated customers alienated social media entrepreneurs' products because of their powerlessness and meaninglessness.

___

 • Akar, E. (2011). Sosyal medya pazarlaması sosyal Web’te pazarlama stratejileri. 2. Baskı. Ankara: Efil.
 • Alan, A. K., Kabadayı, E. T. & Erişke, T. (2018). İletişimin yeni yüzü: Dijital pazarlama ve sosyal medya pazarlaması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar 17 (66), 493-504.
 • Allison, N. K. (1978). A psychometric development of a test for consumer alienation from the marketplace. Journal of Marketing Research, XV (November), 565-575.
 • Aytaç, Ö. (2006). Tüketimcilik ve metalaşma kıskacında boş zaman. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 27-53.
 • Barefoot, D. & Szabo, J. (2010). Friend with benefits a social media marketing handbook. San Francisco: No Starch Press.
 • Barutçu S. & Tomaş, M. (2013). Sürdürülebilir sosyal medya pazarlaması ve sosyal medya pazarlaması etkinliğinin ölçümü. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 4(1), 5-23.
 • Bayhan, V. (1995). Üniversite gençliğinde anomi ve yabancılaşma (İnönü Üniversitesi Örneği). (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Brown, M., Higgins, K. & Paulsen, K. (2003). Adolescent alienation: What is it and when can educators do about it?. Intervention in School and Clinic, 39(1), 1-9.
 • Burbach, H. J. (1972). The development of a contextual measure of alienation. The Pacific Sociological Review, 15(2), 225-234.
 • Burns, D. J. (2010). Consumer alienation and attitudes toward consumer free riding. The Journal of Business Inquiry. 9(1), 22-36.
 • Çelik, F. (2005). Ortaöğretim öğrencilerinin okula yabancılaşma düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Çetin, C. , Özdemirci, A. & Kartaltepe, N.(2009). Is alienation only a problem for the blue-collar workers? A research on the alienation of the white-collar workers in the age of information and in banking sector, The Journal of Financial Research and Studies, 1(1), 91-127.
 • Davis, K. (1988). Human behaviour at work organizational behavior. New York: Mc Graw Hill.
 • Dean, D. (1961). Alienation: Its meaning and measurement. American Sociological Review, 26 (October), 753-758.
 • Dobscha S. & Ozanne, J. L. (2000). Marketing and the divided self: healing the nature-women separation, Marketing and Feminism: Current Issues and Research. eds: M. Catterall, P. Maclaran & Lorna Stevens, London: Routledge.
 • Duru, E. (1995). Üniversite öğrencilerin yabancılaşma ve yalnızlık düzey ilişkileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Eröz S. S. & Doğdubay, M. (2012). Turistik ürün tercihinde sosyal medyanın rolü ve etik ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(1), 133-157.
 • Fromm, E. (1955). The sane society. New York: Rinehart.
 • Fromm, E. (l982). Sağlıklı toplum, çev: Y.Salman & Z.Tanrısay, İstanbul: Payel Yayınları.
 • Güğerçin, U. & Aksay, B. (2017). Dean’in yabancılaşma ölçeğinin türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(1) 1-18.
 • Hegel, G.W. F. (1995). Tarihte akıl, çev: Ö. Sözer, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Israel, J. (1971). Alienation: from Marx to modern sociology. Colorado: Allyn and Bacon.
 • İşlek, M. S. (2012). Sosyal medyanın tüketici davranışlarına etkileri türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Jacobsan, J., Gruzdb, A. & Hernández-Garcíac, Á. (2019). Social media marketing: Who is watching the watchers?. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.03.001.
 • Johnson, F. (1974). Alienation: concept, term, and meanings. Philosophy and Phenomenological Research, 35 (1), 131-134.
 • Karagülle, A. E. & Çaycı, B. (2014). Ağ toplumunda sosyalleşme ve yabancilaşma. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, January 4(1), 1-9.
 • Kaya, A. & Sarıyer, N. (2015). Sosyal medya girişimcilerin kişilik özellikleri -instagram örneği. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu Bildiri Kitabı, 463- 471. 9-11 Ekim 2015, Muğla, Türkiye.
 • Kıyan, S. S. (2011). Ekolojik feminizm bağlamında kadınların tüketici olarak pazarda yabancılaşması, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 1 (1) Güz, 85-104.
 • Krishnan, P. (2008). Consumer alienation by brands: Examining the roles of powerlessness and relationship types (Unpublished Doctoral Thesis). University of Manitoba, Manitoba Canada.
 • Lambert, Z. V. (1980). Consumer alienation, general dissatisfaction, and consumerism issues: conceptual and managerial perspectives. Journal of Retailing, 56(2), 3-24.
 • Mangold, W. G. & Faulds, D. J. (2009). Social media: The new hybrid element of the promotion mix. Business Horizons, 52, 357-365.
 • Marangoz, M. (2011). Girişimciler için sınırsız ticaret: E-Ticaret. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 6(1), 133-148.
 • Marcuse, H. (1968). One dimensional man. California: Mao’s Little Red Book.
 • Marx, K. (1976). 1844 El yazmaları: Ekonomi politik ve felsefe, çev: K. Somer, 1. baskı, Ankara: Sol Yayınları.
 • Mau, R.Y. (1992). The validity and devolution of a concept: Student alienation. Adolescence, 27 (107., ERIC: EJ451214.
 • Michaelidou, N., Siamagka, N.T. & Christodoulides, G. (2011). Usage, barriers and measurement of social media marketing: an exploratory, investigation of small and medium B2B brands. Industrial Marketing Management. 40, 1153-1159.
 • Middleton, R. (1963). Alienation, race and education, American Sociological Review, 28(December), 873-877.
 • Mills, A. J. (2012). Virality in social media: The SPIN framework. Journal of Public Affairs. 12(2), 162-169.
 • Nettler, G. (1957). A measure of alienation, American Sociological Review. 22(6), 670-677.
 • Özbudun, S.; Markus, G. & Demirer T. (2007). Yabancılaşma ve. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Pruden, H. & Longman, D. (July 1972). Race, alienation and consumerism. Journal of Marketing, 36, 58-63.
 • Pruden, H.O.; Shuptrine, F. K. & Longman, D. S. (1974). A measure of alienation from the marketplace. Journal of the Academy of Marketing Science. 2(4), 610-619.
 • Sanberk, İ. (2003). Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Schaar, J. (1961). Escape from authority, New York: Basic Books.
 • Seeman, M. (1959). On the meaning of alienation. American Sociological Review. 24, (December), 783-791.
 • Seeman, M.(1975), Alienation studies, ed: Alex Inkeles, Annual Review of Sociology. I, Palo Alto: Annual Reviews Inc.
 • Şimşek, M.Ş.; Çelik A.; Akgemci, T. & Fettahlıoğlu, T. Örgütlerde yabancılaşmanın yönetimi araştırması, 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı. 1-11. 25-27 Mayıs 2006, Erzurum.
 • Teber, S. (1990). Politik-psikoloji notları. İstanbul: Ara Yayınları.
 • Vural, B. & Bat, M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: ege üniversitesi fakültesine yönelik bir araştırma. Journal of Yaşar University. 5 (20), 3348-3382.
 • Webster İngilizce Sözlüğü (1968), https://www.merriam-webster.com/dictionary/dictionary.

___

APA Sarıyer, N. (2020). Müşterilerin Sosyal Medya Girişimcilerinden Aldıkları Ürünlere Yabancılaşmaları . İzmir Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (1) , 1-8 .