Türkiye’de İstatistik Bölümlerinde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Statü (SES) Puanları

2007 yılında TÜBİTAK’a sunduğumuz çalışmamızın verilerinden hareketle örnekleme dahil edilen 1794 öğrencinin ailelerinin sosyo-ekonomik statü (SES) puanlarını hesapladık. SES puanlarının analiz edilmesi ile Türkiye’nin farklı üniversitelerindeki öğrencilerin profilleri arasında (aynı zamanda özel üniversite öğrencilerinin profilleri ile kamu üniversitelerinde okuyan öğrencilerin profilleri arasında) bazı anlamlı “farklılıkların” saptanmasının mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bu noktanın vurgulanması özellikle üniversite eğitiminin geleceği ile ilgili bazı sorunların tartışılmasında yararlı olacaktır. Son yıllarda yeni üniversitelerin açılması Türkiye’de gündemdedir. Bazı insanlar bu genişleme sürecinin şimdiki üniversite eğitiminde bulunan kalite eksikliğini arttıracağını vurgulamaktadırlar. Bu türden eleştirilerin anlamlı ve mantıksal bir temeli vardır. Bununla birlikte bu süreç daha çok öğrenciye üniversite eğitiminde daha fazla olanaklar getirmektedir. İstatistik öğrencilerinin SES puanları arasında anlamlı farklılıkların gözlenmiş olması açılan yeni üniversitelerin bir tür sosyal hareketlilik olanağı sunabileceğini bizlere düşündürtmüştür.

Socioeconomic Status (SES) Scores of Turkish Statistics Students

Based on the findings of the study which we submitted to TUBITAK in 2007, we tried to estimate SES (socioeconomic status) scores of statistics students’ families using some answers on the questionnaire forms of 1794 students in our sample. By analysing SES scores, some sound “distinctions” between the profiles of students from different regions of Turkey (and between those of private university students and public university students as well) may be possible. This point should be emphasized especially in discussing some issues on future of university education. Within last years, opening new universities is on the current agenda of Turkey. Some people emphasize that this expansionary process will increase the lack of quality present in university education. All these critisicms have sound and logical bases. On the other hand, this process itself brings more students more opportunities in university education. The significant differences between SES scores of statistics students lead us to think that opening new universities can create some opportunities for a kind of social mobility.

___

  • Akyol, T., 2010. Bilim ve Yanılgı, Doğan Kitap, Genişletilmiş 7. Baskı, İstanbul.
  • Çağdaş, C., 2007. IAA Power Point Sunumu. http://baybul.com/pazarlama-ve-satis/374618-turkiyenin-yeni-sosyo-ekonomik-statuses-profili.html.
  • ESOMAR Standard Demographic Classification, 1997. http://www.esomar.com.
  • http://www.mayak.com.tr/documents/MSESI_sunum.pdf.
  • Evren, A., Yıldız, D., 2009. İstatistik Bölümü Öğrencileri Anketi ve Öğrencilerin İstatistik Bölümlerinden Duyduğu Memnuniyet Üzerine Bir Faktör Regresyon Modeli. 18. İstatistik Araştırma Sempozyumu, 2009.
  • Yıldız, D. vd., 2007. Türkiye’de Tüm İstatistik Bölümleri Bazında İstatistik Eğitiminin Öğrenci ve Öğretim Üyesi Gözüyle Değerlendirilmesi. TÜBİTAK Proje No:105K171, İstanbul.
  • Yıldız, D., Evren, A., 2008. Some Results from the Survey on Turkish Statistics Education. 6th International Conference Sustainable Develoment Culture and Education, Conference Proceeding CD, June 4-7 2008, Eskişehir, Turkey, 816-830.
  • Yıldız, D., Evren, A., 2009a. Yurtdışında İstatistik Programlarının Reforma Tabi Tutulma Çabaları. VI. İstatistik Günleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2009, Samsun, 59-65.
  • Yıldız, D., Evren, A., 2009b. On Some Reform Initiatives on Statistics Education throughout the World. Selçuk Journal of Applied Mathematics, 10(1):95-106
  • Yıldız, N. Ç., Yıldız, D., Evren, A., 2009. Türkiye’deki İstatistik Bölümlerinin Belirli Etkenler Açısından Karşılaştırılması. I. Ulusal Ereğli Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri, 1(1):363-377.

___

APA Yıldız, D. & Evren, A. (2010). Socioeconomic Status (SES) Scores of Turkish Statistics Students . İstatistik Araştırma Dergisi , 7 (2) , 87-100 .