KOBALTIN BİYOJEOKİMYASAL PROSPEKSİYONU İÇİN BİR BELİRTGEN BİTKİ; ALYSSUM PELTARIOIDES BOİSS SUBSP VİRGATİFARME (NGAR)

Biyojeokimyasal prospeksiyon yöntemleri 1965 lerden beri bilinmeyen maden yataklarının saptanmasındabaşarılı olarak kullanılmakta ve bitkilerde bazı elementlerin analizi ile belirtgen bitkilerin saptanması ilkesinedayanmaktadır. Bu çalışmada Çeşmeli-Fındıkpınarı-Erdemli/Mersin bölgesinde doğal olarak yetişen Alyssumsp. bitki türlerinin Co için toprak-bitki arasındaki ilişkileri incelenerek belirtgen bitki saptanmaya çalışılmıştır.Bölgede Alyssum murale Waldst & Kit, Alyssum floribundum Boiss & Ball, Alyssum peltarioides Boiss subsp,virgatifarme (Ngar) olmak üzere 3 Alyssum bitki türü saptanmıştır. 30 istasyondan bitki türleri (yaprak, dalve çiçekler) ve yetiştikleri topraklardan da örnekler toplanmış olup Co ve Ni içerikleri atomik absorpsiyonspektrofotometresi (alevli AAS) yöntemiyle analiz edilmiştir. Toprak ve bitki arasındaki ilişki istatiksel olarakincelenerek A.peltarioides (n: 10, r: 0.9167, yaprakta) bitki türünün Co için belirtgen (indikatör) bitki olabileceği(P<0.01), bu bitki türünün de biyojeokimyasal prospeksiyonda kullanılabileceği gibi çevresel monitor olarak dakulanılabileceği sonucuna varılmıştır.

___

  • Özdemir Z. ve Sağıroğlu A., 1997, Elazığ- maden Bölgesi Maden çayı boyunca Bakır için Biyojeokimyasal anomalilerin incelenmesi, Yerbilimleri, Geosound, 30, 755-763.