Sürdürülebilir Kentsel Gelişme ve Yeşil Alanlar

Doğadan uzak, kalabalık, gürültülü ve beton yığınları arasındaki kent yaşamı, insanların fiziksel ve psikolojik olarak rahatlayabilme ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Özellikle işten, okuldan ya da her hangi bir faaliyetten arta kalan boş zamanların sıkıntılı, yoğun, gri tonda bir atmosferde geçirilmesi, bu konudaki sorunların daha da artmasına neden olmaktadır. Kentsel yeşil alanlar, pek çok yararlarının yanı sıra, insanların doğayla kucaklaşmalarını, stresli yaşamdan uzaklaşabilmelerini sağlayarak, daha sağlıklı bir toplum için gerekli olan şartları sunmaktadır. Bu nedenle, sürdürülebilir kentsel gelişmenin temel bir unsuru olan insan sağlığı için de yeşil alanların kent peyzajında yoğun olarak kullanılması zorunlu bir uygulama olmalıdır. Teorik olarak yürütülen bu çalışma kapsamında, sürdürülebilir kentsel gelişme açısından yeşil alanların önemi vurgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler:

Doğa, Yeşil alan, Toplum, Kentler

Sustainable Urban Development and Green Areas

Urban life away from nature, crowded, noisy, and lived between concrete piles cannot meet people’s needs of physical and psychological relaxation. Spending free time away from work, school, or any activity in a stressful, crowded, gray-toned atmosphere causes problems to increase. In addition to its many benefits, urban green areas provide us with the conditions necessary for a healthier society by enabling people to embrace nature and escape their stressful lives. For human health, a key element of sustainable urban development, green areas should be used intensively and compulsively in the urban landscape. In this theoretical study, the importance of green areas for sustainable urban development will be emphasized. 

___

Akpınar, A. & Cankurt, M. (2015). Türkiye'de kişi başına düşen yeşilalan miktarı ile ölüm oranı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(2) : 101 – 107.

Aksoy, Y. (2014). Türkiye’de yeşil alanlarla ilgili yasal düzenlemeler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 13 (26): 1-20.

Alada, A. Bayramoğlu. (2007). Küreselleşen şehrin “geleneksel mahallesi’ne” reddiye. Kent ve politika, Ruşen Keleş’e armağan, A. Mengi, Ankara: İmge Yayınları. s.27-45.

Arcadis (2015), The Sustainable Cities Index 2015. https://www.arcadis.com/media/E/F/B/%7BEFB74BBB-D788-42EF-A761-4807D69B6F70%7D9185R_Arcadis_whitepaper_2015.pdf

Arcadis (2016). The Sustainable Cities Index 2016. https://www.arcadis.com/media/7/9/3/%7B793B48BC-224A-4B7E-A5B4-6A2B9FC914C1%7DSustaianble%20cities%20index%202016-final%20version-2202017.pdf

Akkoyun, E. K. (2007). Sürdürülebilir kent. A. Mengi (Ed.), Kent ve politika, Ruşen Keleş’e armağan içinde (s. 11-26). Ankara: İmge Yayınları.

Aydemir, S. E. (2004). Kentsel açık ve yeşil alanlar-rekreasyon. Ş. Aydemir (Ed.), Kentsel alanların planlanması ve tasarımı içinde (s. 284-337). Trabzon: Akademi Kitabevi.

Bagherıan, B. (2013). Liveable cities: How much green space does your city have?. http://www.baharash.com/liveable-cities-how-much-green-space-does-your-city-have/

Beck, S. (1998). Kassandras fall: Zur rolle der wissenschaft(en) im falle von globalen umweltveränderungen. Die Natur der Natur (Bielefeld: 12-14. 11.1998, Iwt-Paper, Nr: 23), 8-27.

Bergmann, E. (1997). Die Städte in der Bundesrepublik Deutschland - auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stadtententwicklung?. Stadt mit Zukunft, 6.Forum der LpB 21. - 23. März 1996 Haus auf der Alb, Bad Urach, Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, 7-23.

Çay, Y. & Çelik, E. (2015). Hava kirliliğinin doğal gaz kullanımı ile değişimi, Sakarya ili örneği. http://www.isites.info/PastConferences/ISITES2015/ISITES2015/papers/A18-ISITES2015ID238.pdf

Çınar, M. (2014). 12 yılda Kayseri kadar orman yok oldu. http://www.hurriyet.com.tr/12-yilda-kayseri-kadar-orman-yok-oldu-25900080.

Ekici, Ö. Kılıç (2012). Yeşil terapi iyileştiren doğa. Bilim ve Teknik, Mayıs, 36-41.

Emiroğlu, M. (1975). Türkiye coğrafi bölgelerine göre şehir yerleşmeleri ve şehirli nüfus. Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 7, 125-157.

Ertürk, H. (1996). Çevre bilimlerine giriş. Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları.

Friedman, Y. & Lee, T. (2017). Cities taking action. http://100resilientcities.org/wpcontent/uploads/2017/07/ WEB_170720_Summit-report_100rc-1.pdf

Gül, A. & Küçük, V. (2001). Kentsel açık yeşil alanlar ve Isparta kenti örneğinde irdelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 2, 27-48.

Jaysawal, N. (2013). Civil society, democratic space, and social work. SAGE Open, Oct.-Dec. 1-12. DOI: 10.1177/2158244013504934

Kemntiz, G. (1997). Wie macht man nachhaltige Stadtentwicklung akzeptabel?. Stadt mit Zukunft, 6.Forum der LpB 21. - 23. März Haus auf der Alb, Bad Urach, Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, 113-117.

Kırdar, S. (2013). Türkiye’de kişi başına düşen yeşil alan ortalaması 1-9 metrekare. http://www.tepav.org.tr/tr/ blog/s/4059

Mcneill, J. R. (2005). Blue planet. Die Geschichte der Umwelt im 20. Jahrhundert, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn.

Mengi, A. & Algan, N. (2004). Küreselleşme ve yerelleşme çağında bölgesel sürdürülebilir gelişme. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Opaschowskı, H. W. (2005). Besser leben-schöner Wohnen? Leben in der Stadt der Zukunft. Band: 531, Bonn. Sürdürülebilir Şehirler Konferansı Bilgi Kitapçığı (2016). https://recturkey.files.wordpress.com/2016/11/ cekap_ssk_kitapcik.pdf

TÜBİTAK (2003). Çevre ve sürdürülebilir kalkınma tematik paneli. Vizyon ve Öngörü Raporu, Ankara. Türkoğlu, H. & Kısar Koramaz, E. (2012). Yaşam kalitesi ve kentsel yeşil alanlar. M. Ersoy (Ed.), Kentsel planlama (Ansiklopedik Sözlük) içinde (s. 474-475), İstanbul: Ninova Yayıncılık.

TMMOB-Türkiye Makine Mühendisleri Odası Birliği (2012). Türkiye’de deprem gerçeği ve TMMOB makina Mühendisleri Odası’nın önerileri, Ankara: Oda Raporu, Genişletilmiş 2. Baskı.

TMMOB-Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi (2017). İstanbul çevre durum raporu. http://www.cmo.org.tr/resimler/ekler/32b1af86ad c39e4_ek.pdf?tipi=78&turu=H&sube=2

Wentworth, J. (2016). Green space and health. http://researchbriefings.parliament.uk/ ResearchBriefing/Summary/POST-PN-0538

WHO-World Health Organization (2016). Urban Green spaces and health. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.

World Economic and Social Survey (2013). http://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/ wess_current/ wess2013/Chapter3.pdf

WCCF (2017). http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/istanbul