KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE SU YÖNETİMİ

Öz Su, bütün canlıları yaşamları boyunca hem kendisine bağlayan hem de onların yaşamlarını doğrudan etkileyen vazgeçilmez bir kaynaktır. Su sadece insan için biyolojik bir gereksinim değil, aynı zamanda ekonomik, toplumsal, kültürel yaşamın da bizzat kendisidir. Ancak yaşamsal öneme sahip olan bu kaynak, ne yazık ki yeryüzünde sınırlı miktarda bulunmaktadır. Buna karşın artan dünya nüfusu ve ekonomik gelişmeler, bir yandan suya olan talebi artırmakta diğer yandan sınır değerlere yaklaşmış görünen su rezervlerini tehdit etmektedir. Bugün mevcut su kaynakları, artan nüfus, küresel ısınma, tarım, sanayileşme ve kentleşme gibi unsurların tehdidi altındadır. Başta sanayileşme ve kentleşmenin yol açtığı kirlenmeler nedeniyle birçok su kaynağı kullanılamaz hale gelmiştir. Bu durum su hizmetlerinde etkin bir yönetim sisteminin oluşturulması gerektiğini göstermektedir. Son yıllarda su yönetimi alanında önemli gelişmeler yaşanmaya başlanmıştır. Etkinlik ve verimlilik gibi sorunlar gerekçe gösterilerek su hizmetlerinin özelleştirilmesi yönündeki talepler, daha sık dile getirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, bütün canlılar için vazgeçilmez bir unsur olan suyun küresel ısınma ve iklim değişikliği sürecinde nasıl krize dönüştüğünü ve bu krizden çıkmak için ne tür önerilerin sunulduğunu irdelemektir.

___

Akdoğan, A. Argun (2006), “Latin Amerika’da Su Özelleştirmesi”, Su Yönetimi, (Edit: Tayfun Çınar ve Hülya K. Özdinç), Memleket Yayınları, 2006, Ankara, s.179-224.

• Biermann, Frank (2001) “Umweltflüchtlinge Ursachen und Lösungsansätze” Aus Politik und Zeitgeschichte, APuZ B 12 /2001, s.24-29.

• Bilim ve Teknik (2000), “Küresel Isınma”, E-Dergisi, Temmuz, S:392.

• www.biltek.tubitak.gov.tr/bdergi/poster/icerik/kureselisinma.pdf, 30.04.2008

• Brown, Lester R. (2006), Dünyayı Nasıl Tükettik, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.

• Çağlar, Sunay, İklim Değişiyor, http://www.haberbilgi.com/bilim/cevre/kuresel_isinma01.html,06.05.2008

• Çınar, Tayfun (2006) “Su Yönetimi ve Finansmanında Strateji, Model ve Aktörler”, Su Yönetimi, (Edit: Tayfun Çınar ve Hülya K. Özdinç), Memleket Yayınları, Ankara, s.43-89.

• Carius, Alexander; Petzold-Bradley, Eileen; Pfahl, Stefanie “Umweltpolitik und nachhaltige Friedenspolitik”, Aus Politik und Zeitgeschichte, APuZ B 12 /2001, s.3-12.

• DSİ (2007), “Toprak ve Su Kaynakları”, http://www.dsi.gov.tr/topraksu.htm,01.10.2007.

• Ertürk, Hasan (1996), Çevre Bilimine Giriş, Uludağ Üniv. Güçlendirme Vakfı Yayınları, Bursa.

• Flannery Tim (2005), İklimin Efendileri, Klan Yayınları, İstanbul

• Fröhlich, Christiane (2006), “Zur Rolle ders Ressource Wasser in Konflikten”, Aus Politik und Zeitgeschichte, Wasser, 19. Juni, APuZ 25/2006, s.32-37.

• Harvey, David (2004), Yeni Emperyalizm, (Çev.: Hür Güldü), Everest Yayınları, İstanbul.

• Herz, Dietmar (2002), “Einleitung”, Politik &Unterricht, 2/2002, Landeszenrtale für politische Bildug Baden-Württemberg, s.3-6.

• Hoff, Holger und Kundzewicz, Zbigniew W (2006), “Süßwasservorräte und Klimawandel”, Aus Politik und Zeitgeschichte, Wasser, 19. Juni, APuZ 25/2006, s.14-19.

• Kanber, Rıza (2006), “Türkiye’de Su Kaynakları Potansiyeli: Kullanımı, Sorunları ve Çözüm Önerileri”, TMMOB Su Politikaları Kongresi 21-23 Mart 2006, TMMOB, Ankara, s.1-12.

• Kartal, Filiz (2006) “Suyun Metalaşması, Suya Erişim Hakkı Ve Sosyal Adalet”, TMMOB Su Politikaları Kongresi 21-23 Mart 2006, TMMOB, Ankara, s.478-484.

• Keleş, Ruşen ve Hamamcı, Can (2005), Çevre Politikası, İmge Yayınları, Ankara.

• Kibaroğlu, Ayşegül; Sümer, Vakur ve Diğerleri, “Türkiye’nin Su Kaynakları Politikasına Kapsamlı Bir Bakış: Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ve İspanya”, TMMOB Su Politikaları Kongresi 21-23 Mart 2006, TMMOB, Ankara, s.184-194.

• Klaphake, Axel und Scheumann, Waltina (2001), “Politische Antworten auf die globale Wasserkrise: Trends und Konflikte, Aus Politik und Zeitgeschichte, APuZ B 48 – 49 /2001, s.3-12.

• Lotze-Campen, Hermann (2006), “Wasseknappheit und Ernährungssicherung”, Aus Politik und Zeitgeschichte, Wasser, 19. Juni, APuZ 25/2006, s.8-13.

• Lozán, José L.; Graßl, Hartmut ; Hupfer, Peter; Menzel, Lucas; Schönwiese, Christian (2004), Warnsignal Wasser, Druckerei & Verlag Steinmeier, Pdf versiyon, http://www1.uni-hamburg.de/Warnsignale/BroschuereWasser.pdf, 28.09.2007

• McNeill, John R. (2005), Blue Planet, Die Geschichte der Umwelt im 20. Jahrhundert, (Aus dem Englischen: Frank Elstner) Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn.

• Minibaş, Türkel, “Globalizmde Suyun Ekonomi Politiği”, VII.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi Yaşam-Çevre-Teknoloji, 24-27 Ekim 2007, İzmir Çağrılı Tebliğ, http://www.turkelminibas.net/read.asp?id=29&tur=makale, 02.05.2008.

• Neubert, Susanne (2001), “Wasser und Ernährungssihereit”, Aus Politik und Zeitgeschichte, APuZ B 48 – 49 /2001, s.13-22.

• Özel, Mehmet ve Kılıç, Selim (2006) Küresel Bir Sorun Olarak İklim Değişikliği ve İklim Politikaları, İ.Ü. SBF Dergisi, No: 34, Mart 2006, s.137-169.

• Partzsch, Lena (2006), “Partnerschaften –Lösung der Global Wasserkrise”, Aus Politik und Zeitgeschichte, Wasser, 19. Juni, APuZ 25/2006, s.20-25.

• Salihoğlu, Serhat (2006), “Küresek Su Siyaseti Nedir?”, Su Yönetimi, (Edit: Tayfun Çınar ve Hülya K. Özdinç), Memleket Yayınları, Ankara, s.3-35.

• Scheckel, Rainer (2002a), “Wasser im Altag”, Politik &Unterricht, 2/2002, Landeszenrtale für politische Bildug Baden-Württemberg, s.6-9.

• Scheckel, Rainer (2002b), “Konflikte ums Wasser weltweit”, Politik &Unterricht, 2/2002, Landeszenrtale für politische Bildug Baden-Württemberg, s.17-21.

• Soylu, Nüvit; Suiçmez R. Baki ve Diğerleri, Türkiye Su Kaynakları ve Sulama Hizmetleri Yapılanması, TMMOB Su Politikaları Kongresi 21-23 Mart 2006, TMMOB, Ankara, s.331-348.

• Spiller, Ingrid (2003), “Wasser für alle?!”, Heinrich Böll Stiftung, Pdf version, http://www.boell.de/de/04_thema/2086.html, 27.09.2007.

• Spiller, Ingrid (2004), “Privatisierung: Schlüssel zur Lösung der globalen Wasserkrise?”, Heinrich Böll Stiftung, Pdf version, http://www.boell.de/de/04_thema/2850.html, 27.09.2007.

• Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete, 31 Aralık 2004, Sayı :25687, http://www.cevreorman.gov.tr/yasa/y/25687.doc, 30.04.2008

• Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete, 13 Şubat 2008, Sayı :26786, http://www.iso.org.tr/tr/Documents%5CCevre/SKKY%20DEGISIKLIK.doc,30.04.2008.

• TÇV, Türkiye’nin Çevre Sorunları 2003, Ankara.

• UBA (2006), Umweltpolitik, Wasserwirtschaft in Deutschland, Teil 1 Grundlagen, Bonn.

• Weder, Jörn Dietrich (2003), Umwelt -Bedrohung und Bewahrung, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn.

• World Population Prospect: The 2006 Revison Population Database, http://esa.un.org/unpp/p2k0data.asp, 30.04.2008.

• WWF (2006), “Hätten Sie’s gewusst? Erstaunliche Fakten zu unserem Wasserverbrauch”, Hintergrundinformation Frankfurt, August, Pdf versiyon,http://www.wwf.de/fileadmin/fmwwf/pdf_neu/HG_Wasserverbrauch_060600.pdf, 28.09.2007.

• Yıldız, Kazım; Sipahioğlu, Şengün; Yılmaz, Mehmet (2005), Çevre Bilimi, Gündüz Yayıncılık, Ankara.