SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI VE “HAK TEMELLİ”LİK

Öz “Hak” kavramı, insana ilişkin bütün disiplinlerin vazgeçilmez ortak değeridir. Sosyal hizmet kuramlarının diğer bütün disiplinler ile olan ilişkilerin merkezinde önce “insan” ve sonrasında insana yönelik “hak temelli” yaklaşımlar vardır. Özellikle sosyal hizmetlerin kendi bilim dünyasında multidisipliner fonksiyonlarının olması, teorik anlamda bu iki önemli değere sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim bu iki değerli kavramın halen dünyamızda hak etmiş olduğu değerden yoksun kaldığı ve bilimsellik iddiaları ile sürekli tahribata uğratıldıkları gözlemlenmektedir. Tekil tarama modelleri üzerinden elde edilen bütün veriler, araştırmanın “İnsan” ve insana yönelik “hak temelli” sosyal hizmet uygulamaların anlık ve zamansal gelişimler/değişimler üzerinden yeni bir sosyal hizmet perspektifi sunulmasına imkân tanımıştır. İnsan ve toplumların güvenli sürdürülebilir bir yaşam için oldukça gerekli olan eko-sistemin mikro/bireysel, mezzo/aile ve makro/toplumsal düzey bütün “Exo-Dinamik” bütüncül ilişkilerin sınırsızca bozulmuşluğu ve her geçen zaman diliminde de daha da endişe verici düzeye ulaşabileceği bilimsel veriler üzerinden okunabilmektedir.

Kaynakça

Akgündüz, Ahmet (2017). İslâmda İnsan Hakları Beyannamesi. İstanbul: OSAV Yayınları.

Armağan, Servet (2015). İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler. Ankara: DİB Yayınları.

BAGFW (2020). Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, (http://www.bagfw.de) (Erş.Trh.:28.04.2020).

Beetham, David (1995). Politics and human rights. Oxford: Blackwell.

Begoviç, Aliya İzzet (2015). Doğu ve Batı Arasında İslam. İstanbul: Klasik Yayınlar.

Bild (2020). Corona-Kriese, Werden alte Menschen in Italien bald nicht mehr behandelt?. https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/corona-virus-wuetet-in-italien-werden-dort-alte-menschen-bald-nicht-mehr-behande-69363258.bild.h (Erş.Trh.:02.05.2020).

Björn, Kraus (2016). Was ist Soziale Arbeit? Zur internationalen Definition und nationalen Bestimmungsversuchen. Forum Sozial:2/18-23 https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/47905 (Erş.Trh.:02.05.2020)

Bronfenbrenner, Urie (1981). Die Ökologie der menschlichen Entwicklung, "Natürliche und geplante Experimente". Stuttgart: Klett-Cotta Verlag.

Canatan, Kadir (2014). İnsan Fenomeni, İnsan Doğası Hakkında Dini ve Felsefi Soruşturmalar. İstanbul: Açılım Kitap / Pınar Yayınları.

DIK-AİK (2018). Deutsche Islam Konferenz, Almanya’daki Müslümanların Sayısı Yaklaşık 4 Milyon. http://www.deutsche-islam-konferenz.de/DIK/TR/Magazin/Lebenswelten/ZahlenDatenFakten/ ZahlMLD/zahl-mld-node.html (Erş.Ter.:01.05.2020).

Ewen, Mc. M (2004). Analysis Of Spirituality Content İn Nursing Textbooks, Journal Of Nursing Education (Cilt 43(1), Dallas: Baylor University.

Galtung, Johan (1994). Human rights in another key. Cambridge: Polity Press.

Gedik, Mehmet (2019). Federal Almanya'da Dini Sosyal Hizmet Uygulamaları İslâmi Sosyal Hizmet Yaklaşımı. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Yalova Üniversitesi.

Güngör, Fethi (2016). İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet "Sosyal Hizmet Ön Lisans Programı". İstanbul: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi.

Grundgesetz (2015). Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Berlin: Deutsche Bundestag.

Foucault, Michel (1972). The Archaeology of Knowledge and the Discourse on Language. New York: Pantheon Books.

Healy, Lynne M. (2009). "Exploring the History of Social Work as a Human Rights Profession". New Yorg: International Social Work (S. 51(6), 735-748).

Hayden, Patrick (2001). The philosophy of human rights, Paragon issues in philosophy. St. Paul: Paragon House

Hutchison, Margaret G. (1997). Healing The Whole Person: The Spiritual Dimension of Holistic Care. http://members.tripod.com/~Marg_Hutchison/nurse-4.html (Erş.Trh.:30.03.2020).

Ife, Jim (2017). İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet, Hak Temelli Bir Uygulamaya Doğru, (çev. Komisyon). Ankara: Nika Yayınları.

IFSW (2014). Sosyal Hizmetin Küresel Tanımı Ifsw Genel Kurulu ve IASSW Genel Kurulu, https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/ (Erş.Trh.:01.04.2020)

İslâm&İhsan (2020). Nübüvveti Siyer-İ Nebî, Veda Hutbesi. (A. M. Vakfı, Prodüktör).http://www.islamveihsan.com/veda-hutbesi.html (Erş.Trh.:29.04.2020).

Kabaoğlu, İbrahim Özden (1994). Anayasa Yargısı. İstanbul: İmge Yayın Evi.

Karasar, Niyazi (2016). Bilimsel İrade Algı Çerçevesi ile-Bilimsel Araştırma Yöntemi, Kavramlar İkeler Teknikler. (31.Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kjaerum, Morten (2010). Human rights and their History from a European Perspective, Human Rights and History: A Challenge for Education. (R. Huhle, Hrsg.) Berlin: Fata Morgana Verlag.

Kleve, Heiko (2003). Geschichte, Theorie, Arbeitsfelder und Organisationen Sozialer Arbeit. Berlin: Alice-Salomon-Fachhochschule Berlin - University of Applied Sciences.

Komisyon (2005). Türkçe Sözlük (11. Baskı). Ankara: TDK. Yayınları.

Kunzmann, Peter & Burkard, Franz-Peter (1991). dtv-Atlas zur Philoshophie, Tafel und Texte. Würzburg: Deutsche Taschenbuch Verlag.

Küçük, Abdurrahman & Tümer, Günay ve dğr. (2014). Dinler Tarihi (4. Baskı). Ankara: Berikan Yayınevi.

Lauren, Paul Gordon (2018). Power and prejudice the Politics and Diplomacy of Racial Discrimination. (Second edition 2018 Routledge). (First published 1996). Colorado: Westview Press.

Mail-Online (2020). The elderly in care homes are being abandoned like lambs to the slaughter, says former government ministe ROS ALTMANN.

https://www.dailymail.co.uk/debate/article-8215507/Ex-Health-Secretary-elderly-care-homes-abandoned-like-lambs-slaught (Erş.Trh.:15.04.2020).

National Archives (2020). Featured Documents. https://www.archives.gov/exhibits/featured-documents (Erş.Trh.:02.05.2020).

NTV, (2020). Corona virüs ABD'de siyahileri öldürüyor https://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/corona-virus-abdde-siyahileri-olduruyor,B_yH8BjbhkC08uMOnsF8OA (Erş.Trh.:02.06.2020).

Orend, Brian (2002). Human rights: Concept and context, Toronto: Broadview Press.

Özek, Ali & Karaman, Hayrettin ve dğr. (1992). Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Meâli, Ankara: TDV Yayınları.

Schwering, Markus (2020). Jürgen Habermas über Corona: “So viel Wissen über unser Nichtwissen gab es noch nie“. Frankfurter Rundschau. https://www.fr.de/kultur/gesellschaft/juergen-habermas-coronavirus-krise-covid19-interview-13642491.html (Erş.Trh.:03.05.2020).

Stamm, Margrit & Burger, Kaspar (2011). Integrationsförderung Im Frühbereich "Was frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) benötigt, damit sie dem Anspruch an Integration gerecht werden kann". Freiburg: Bundesamt für Migration.

Swannel, Julia (1992). Oxford Modern English Dictionary (Secular). Oxford: Clarondon Press.

Teather, Barbra (2015). Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri, Uygulama İçin Bir Giriş, (çev. Abdullah Karatay). Ankara: Nika Yayınları.

Thompson, Neil (2016). Kuram ve Uygulamada Sosyal Hizmeti Anlamak, (çev. H. Eren - C. Öntaş). (3. Baskı). Ankara: Dipnot Yayınları.

Turner, Stephen P. (2013). Sosyal Teori ve Sosyoloji, Klasikler ve Ötesi. İstanbul: Küre Yayıncılık.

Türe, Fatih (2014). İnsan Haklarının Normatif Kökeni. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. sayı 32 (Bahar), S:149-161.

Uçar, Şahin. (1989). Fransız İhtilali / Tanrılar Susamışlardı. Türkiye Günlüğü Dergisi, (sayı. 4): 26-37.

UNHCR (2019). Global Trends, Forced Displacement In 2018. https://www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf (Erş.Trh.:01.05.2020).

United Nations (1992). Teaching and Learning about Human Rights: A Manual for Schools of Social Work and the Social Work Profession. New York: United Nations.

Urban, Thomas (2020). Coronavirus in Spanien: Katastrophale Zustände in spanischen Altenheimen. Süddeutsche Zeitung.

Wallerstein, Immanuel & Juma, Calestous ve dğr. (2014). Sosyal Bilimleri Açın, Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Rapor, (çev. Ş. Tekeli). İstanbul: Metis Yayınları.

Yeğin, Abdullah & Badıllı, Abdulkadir ve dğr. (1990). Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Büyük Lugat. İstanbul: Türdav Yayınları.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { izusbd733427, journal = {İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2757-9530}, address = {Halkalı Cad. Halkalı, 34303 Küçükçekmece, İstanbul/Türkiye}, publisher = {İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {28 - 57}, doi = {}, title = {SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI VE “HAK TEMELLİ”LİK}, key = {cite}, author = {Gedik, Mehmet} }
APA Gedik, M . (2020). SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI VE “HAK TEMELLİ”LİK . İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (16) , 28-57 .
MLA Gedik, M . "SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI VE “HAK TEMELLİ”LİK" . İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2020 ): 28-57 <
Chicago Gedik, M . "SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI VE “HAK TEMELLİ”LİK". İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2020 ): 28-57
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI VE “HAK TEMELLİ”LİK AU - Mehmet Gedik Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 57 VL - 8 IS - 16 SN - -2757-9530 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI VE “HAK TEMELLİ”LİK %A Mehmet Gedik %T SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI VE “HAK TEMELLİ”LİK %D 2020 %J İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2757-9530 %V 8 %N 16 %R %U
ISNAD Gedik, Mehmet . "SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI VE “HAK TEMELLİ”LİK". İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 16 (Haziran 2020): 28-57 .
AMA Gedik M . SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI VE “HAK TEMELLİ”LİK. İZÜ ÇEKMECE. 2020; 8(16): 28-57.
Vancouver Gedik M . SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI VE “HAK TEMELLİ”LİK. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 8(16): 28-57.
IEEE M. Gedik , "SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI VE “HAK TEMELLİ”LİK", İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 8, sayı. 16, ss. 28-57, Haz. 2020