MESLEKİ MAHREMİYET SORUNU BAĞLAMINDA “YOUTUBER” REKLAM UYGULAMALARI

Temelinde gizlilik algısının bulunduğu mesleki mahremiyet kavramı çalışmada üç konu çerçevesinde irdelenmektedir. Mekânsal mahremiyet, bireysel mahremiyet ve bilgi mahremiyeti konuları, kavramı akademik olarak disipline eden yaklaşımlardır. Mesleki mahremiyete bu yaklaşımlar çerçevesinde bakan çalışma böylece bireysel bir konuymuş gibi görünen kavramı kamusal alana taşımaktadır. Mesleki mahremiyet konusunda ilgili literatüre bakıldığında yapılan işle ilgili olarak etik vurgusu ön plandadır. Ancak sosyal medya bağlamında düşünüldüğünde mesleki mahremiyet geleneksel yaklaşımların ötesinde bir tarafa kaymaktadır. Çalışmanın sorunu da sosyal medya tarafına ilişkindir. YouTube kanalları üzerinden meslek icrasına yönelik yapılan yayınlar bir sorun olarak gözetleme, gösteri toplumu ve profesyonelliğin çöküşü konuları bağlamında tartışılmaktadır. Çalışmada Türkiye’de meslek gruplarını doğrudan konsept edinen ya da dolaylı olarak içerik üreten altı (6) YouTube reklam kanalı örnek olarak ele alınmaktadır. Örneklem birimleri olarak seçilen videolara ise betimsel analiz uygulanmaktadır. Betimsel analizin kullanıldığı çalışmada, görüntülü incelemeler sonunda kodlanan anlamlar, kendi içinde tutarlı bir ortaklık ilişkisini kuracak şekilde kategorilere ayrıştırıldı. Bu kategoriler, çalışma içindeki teorik altyapı unsurları olan meslek etiği, mahremiyet ve youtube kültürü temel alınarak anlamlandırıldı. Her bir kodlu içerik yapısı, ilişkili olduğu kategorinin teorik sınırları içerisinde değerlendirildi. Kodların tamamının, kategorilerdeki kuramsal tabanla örtüşmesiyle birlikte, kategoriler üzerinden yorumlamalara gidildi. Farklı örneklem birimlerinden toplanan kodların benzer bir kategoriyi kurma yetisine sahip olması, çalışma kapsamındaki kategorik açıklamanın geçerlik düzeyini saptadı.

"YOUTUBER" ADVERTISING APPLICATIONS IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL PUBLICITY PROBLEM

The concept of professional confidentiality which is basis of the sense of privacy is examined in three topics in this study. Spatial privacy, individual privacy and information privacy are academically disciplinary approaches to the concept of privacy. The study, which focuses on the concept of professional privacy in the framework of these approaches, conveys the concept to the public sphere whic seems to be an individual matter. The ethical emphasis on professional ethics in the context of professional literacy is preliminary. However, when considered in the context of social media, professional confidentiality is moving beyond traditional approaches. The problem of this study is also related to the social media. Publications on professional performance through YouTube channels are discussed in the context of observation, demonstration society and the collapse of professionalism. In this study, six (6) advertising YouTube channels that produce content directly or indirectly for professional groups are discussed in Turkey. Descriptive analysis is applied to selected videos as sampling units. In this study that descriptive analysis was used, the meanings coded at the end of the visual analyzes were categorized into a coherent partnership within themselves. These categories were understood on the basis of the theoretical infrastructure elements in the study, professional ethics, privacy and YouTube culture. Each coded content structure was evaluated within the theoretical boundaries of the category to which it relates. All of the codes overlapped with the theoretical base in the categories, and interpretations were made through the categories. The fact that the codes collected from different sample units had the ability to establish a similar category identified the validity level of the categorical explanations within the scope of the study.

___

 • Clark, J. (2010). “Social Media And Privacy”. Air Medical Journal, 29(3), 104–107.
 • Correa, T., Hinsley, A. W., & de Zúñiga, H. G. (2010). “Who İnteracts On The Web? The İntersection Of Users’ Personality And Social Media Use” Computers in Human Behavior, 26, 247–253.
 • Diler, R. (2014). Mahremiyet Eğitimi ve Önemi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. C. II, S.1,69-98.
 • Elitaş, T., Keskin,S.(2014). “ Sanal Aidiyet Bağlamında Zihinsel Diaspora: Facebook Örneği” Atatürk İletişim Dergisi. Sayı: 7,161-187.
 • Göle, N. (1992). Modern Mahrem Medeniyet ve Örtünme. İstanbul: Metis.
 • O’Keeffe GS, Clarke-Pearson K. (2011). “Council On Communications And Media. Clinical Report: The İmpact Of Social Media On Children, Adolescents, And Families”. Pediatrics. 127(4): 800–804.
 • Rosenberg, R. S. (1992). The Social İmpact Of Computers. Londra: Academic Press, Inc.
 • SELİMOĞLU, S, K. (1997), “Muhasebede Meslek Ahlakı (Etik) Yaklaşımı,” III. Türkiye Muhasebe Denetim Sempozyumu Bildiri Kitabı (İstanbul: İSMMMO Yay., No:20, 30 Nisan- Mayıs).
 • Yavuz, H. (2012). Budalalığın Keşfi. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Yurdigül, Y. , Ayhan, N. (2017). Türkiye-Rusya İlişkileri Bağlamında Yeni Medya (Türkrus Web Sitesi Çözümlemesi) VII. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu “Türk Rus İlişkileri” Bildiriler Kitabı, ss 664- 676, Giresun /Türkiye.
 • Yurdügül, Y., Elitaş,T (2017). Vayörizm ve Teşhircilik Bağlamında Sosyal Medyanın Mahremiyet Sorunu: İnstagram ve Periscope Örneği, Sosyoloji Divanı, Dosya: Dijital Sosyoloji, Sayı:9, İstanbul
 • Zafer, H. (2013). "Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu (TCK M. 280)." İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 71.1: 1327-1352.