KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: VESTEL ÖRNEĞİ

Günümüzde teknolojinin gelişimi ve rekabet ortamı firmaları yeni arayışlara yönlendirmektedir. Artık şirketler ürün/hizmet üretip satmaktan daha farklı konulara da yoğunlaşmaktadır. Kuruluşların hızla değişen ekonomik, sosyal ve politik çevrenin ihtiyaçlarına cevap verme gereksiniminden kaynaklanan sosyal sorumluluk kurumlar için birincil öneme sahip olmuştur. Bu çalışmada, kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ele alınarak teorik ve uygulamalı olarak incelenmiştir. Bu bağlamda iki ayrı birincil araştırma gerçekleştirilerek, kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının etkisi değerlendirilmiştir. Araştırmalardan kurumsal sosyal sorumluluğun genel anlamda nasıl algılandığı ve bir markanın uygulamalarının nasıl değerlendirildiği sonucuna ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede, Türkiye’nin büyük ulusal markalarından biri olan Vestel ele alınmıştır. Beyaz eşya sektörünün önemli markalarından biri olan Vestel çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları gerçekleştirmektedir. Çalışmada bu uygulamaların tüketici gözü ile nasıl değerlendirildiği aktarılmıştır. Araştırmanın kapsamı, KSS’nin bir kavram olarak nasıl algılandığı ve bir marka olarak Vestel’in KSS çalışmalarının nasıl algılandığının tespiti olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın akış ve soru formunun hazırlanmasında; Schuyt vd. tarafından kullanılan 8 maddelik KSS’yi genel değerlendirme soruları ve Ay ve Erçen tarafından aktarılan örgütsel etkililik anketi kullanılmıştır. Her iki araştırmada kullanılan ölçek soruları, niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirilmiştir. Araştırma çerçevesinde, 5 noktalı likert skalası yardımı ile hayırseverlik ölçümü yapılmıştır. Çalışma kapsamında yapılan kantitatif araştırmada tüketicilerin KSS’yi genel olarak olumlu algıladıkları, kurumların KSS faaliyetlerini önemsedikleri ortaya çıkmıştır. Vestel özelinde yapılan değerlendirmede tüketicilerin çoğunun Vestel KSS uygulamaları hakkında haberdar olmadıkları tespit edilmiştir.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: THE CASE OF VESTEL

Technological advancements and increased competition have forced firms to find innovative means in differentiating themselves. In doing so they are not just focused on sales of their products and services, but also taking into account corporate social responsibility as a quality sought after by potential customers. This study looks at corporate social responsibility in theory and in practice utilizing the results of two separate research undertakings to determine the effect of corporate social responsibility. The studies aimed to determine the perception of consumers of corporate social responsibility as well as the affect on branding. The research looks at a nationally recognized brand in Turkey, Vestel, a leader in the White goods market, which currently undertakes several corporate social responsibility Works. The aim of the research was two fold; to ascertain the general perception of consumers regarding corporate social responsibility as a whole, and to gather information on the affect on consumers relating directly to the corporate social responsiblitiy activities undertaken by Vestel. The survey used for the purposes of this study was prepared by Schuyt et.al. utilizing eight topcial questions, and distributed for use by Ay and Ercen. İn both studies qualitative and quantitative indicators were taken. The 5 point Likert scale was used to measure qualitative data regarding the reception of the philanthropic activities of Vestel.

___

 • Aktan, C.C. ve Vural, İ.Y. (2007). Kurumsal sosyal sorumluluk. Çimento İşveren Dergisi. Mayıs. ds. 4-21. İnternet Adresi: http://www.ceis.org.tr/ dergiDocs/makale125.pdf, (Erişim: 05.04.10).
 • Ay, Ü. ve Erçen, A.E.Y. [N.A.] Öğrencilerin ve yöneticilerin işletme sosyal sorumluluğu ve etik yönetim algılamaları. İnternet Adresi: http://www. etikturkiye.com/etik/cesit/Ay.pdf, (Erişim: 05.4.10).
 • Bryane, M. (2003). Corporate social responsibility in international development: An overview and critigue. Corporate Social Responsibility and Environmental Management 10(3).
 • Capital Dergisi, Mart 2010 Yıl 18 Sayı 2010/3. İnternet Adresi: https:// www.capital.com.tr/is-dunyasi/soylesiler/ceolar-simdi-cok-temkinli-563199, (Erişim: 21.03.2018).Dobrea, R.C. (2006). Organisation management and corporate social responsibility. Administratie SI Management Public. Volume 7.p.181. İnternet Adresi: http://www.ramp.ase.ro/en/_data/files/articole/7_12.pdf, (Erişim: 03.04.10).
 • Grunig, E. ve White J. (2005). Halkla ilişkiler kuram ve uygulamasında dünya görüşlerinin etkisi. Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik, Rota Yayınları: İstanbul.
 • MacGregor S.P., Espinach X. ve Fontrodona J. (2007). Social innovation: using design to generate business value through corporate social responsibility. International Conference On Engineering Design, Iced’07. 28 - 31 August, Cite Des Sciences Et De L'industrie, Paris, France. İnternet Adresi: http://www3.udg.edu/cid/response/Documents/244.pdf, (Erişim: 03.04.10).
 • Mary L. S. (2008). Blacklash hits business ethics: Finding effective strategies for communicating the importance of corporate social responsibility. Journal of Business Ethics.
 • Schuyt T., Smit, J. ve Bekkers, R. [N.A.]. Constructing a Philanthropy-scale: Social Responsibility and Philanthropy. İnternet Adresi: http://www.fss.uu.nl/ soc/homes/bekkers/philscale.pdf, (Erişim: 03.04.10).Ulu A.S. (2007). Kurumsal sosyal sorumluluk: Bir alan çalışması. (Yüksek lisans Tezi). T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler
 • Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş. İnternet Adresi: http:// kutuphane.ksu.edu.tr/e-tez/sbe/T00801/ali_samed_ulu_tez.pdf, (Erişim: 05.03.10).
 • Vestel, www.vestel.com.tr, (Erişim: 19.7.2017).
 • Zorlu, www.zorlu.com.tr, (Erişim: 19.7.2017).