İmam Züfer’in Hayatı ve İlmî Kişiliği

İmam Züfer, İmam Azam’ın önemli talebelerinden ve Hanefi fıkhını tedvin eden on fakihten biridir. Küçük yaştan itibaren düzenli bir eğitim alan Züfer ilk önce hadis ilminde daha sonra da fıkıh ilminde temayüz etmiş ve zamanın önde gelen âlimlerinden biri olmuştur. Züfer’in fıkıh ilmindeki hocası Ebû Hanîfe’dir. Onun vefatından sonra da ders halkasına hocalık yaparak pek çok âlimin yetişmesine vesile olmuştur. Son iki yılını Basra’da geçiren İmam Züfer burada da Hanefi mezhebinin yayılmasında önemli katkılara sahip olmuştur. Züfer keskin zekâsı ve kıyastaki mahareti ile meşhur olmuş; resmi hiçbir görevi kabul etmeyerek kendini tamamen ilme ve ibadete vermiştir. Fıkıh kitaplarında görüşlerine sık sık atıf yapılan Züfer’in hayatı ve ilmi kişiliği hakkında çok fazla bilgi sahibi değiliz. Bu nedenle bu makalede İmam Züfer’in hayatı ve ilmi kişiliği ele alınmıştır.