Bölgesel Güven(siz)likten Küresel Güven(siz)liğe Doğu Akdeniz Sorunu

Neo-fonksiyonalist yaklaşımdaki yayılma etkisi, bir alanda ortaya çıkan işbirliği süreçlerinin diğer alanlara sirayet etmesini ifade etmektedir. Dolayısıyla yayılma etkisi işbirliği alanlarının genişlemesiyle bir uyum ortamı yaratmaktadır. Bu durumun tersi de mümkündür. Yani kriz durumlarında da olumsuz bir yayılma etkisi ortaya çıkabilir. Ekonomik alanda başlayan bir işbirliği nasıl ki siyaset, güvenlik ve kültür alanlarında bir yayılma etkisi yaratabiliyorsa bölgesel bir krizin tırmanması, silahlanma yarışının artması, kamplaşmalar ve büyük güçlerin krizi tırmandırıcı etkileri de tersine yayılma etkisi yaratmaktadır. Bu çalışmada Doğu Akdeniz’deki krizin tersine yayılma etkisi (reverse spill-over) yarattığı ele alınmakta ve bu güvensizliğin gelecekte küresel güvenliği de tehdit edecek çıktıları olacağı tartışılmaktadır. Yakın zamanda bölgesel bir nitelik taşıyan Doğu Akdeniz’de yaşanan sorunların dinamiğini de güvenlik konusu oluşturmaktadır. Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı ve sınır güvenliğinden ticaret yolları ve enerji güvenliğine kadar birçok sorunun nedeni, bölgesel ve küresel aktörlerin güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde şekillenmektedir. Bölgesel aktörlerin deniz yetki alanları ve hidrokarbon rezervleri konusundaki anlaşmazlıkları ve paylaşım sorunlarının çözümsüzlüğü, küresel aktörlerin bölgeye müdahale potansiyelini artırmaktadır. Bu durum, bölgesel güvensizliğin küresel güvensizliğe dönüşmesine yol açmaktadır. Bölgesel sorunların çözüme kavuşturulması, küresel aktörlerin müdahale potansiyelinin azalmasında etkilidir. Bölgesel güvenliğin tesis edilmesi küresel güvenliğe katkı sağlanmasında önemli bir faktördür.

Eastern Mediterranean Problem from Regional (In)Security to Global (In)Security

The spillover effect in the neo-functionalist approach refers to the spread of cooperation processes that emerge in one area to other areas. Therefore, the spillover effect creates an environment of harmony with the expansion of cooperation areas. The opposite is also possible. In other words, a negative spillover effect can also occur in crisis situations. Just as a cooperation that started in the economic field can create a spillover effect in the fields of politics, security and culture, the escalation of a regional crisis, the increase in the arms race, the polarizations and the escalating effects of the great powers create a reverse spillover effect. In this study, it is discussed that the crisis in the Eastern Mediterranean has a reverse spill-over effect and it is discussed that this insecurity will have consequences that will threaten global security in the future. The dynamics of the problems that have taken place in the Eastern Mediterranean, which has a regional character recently, also constitutes the security issue. The cause of many problems in the Eastern Mediterranean, from continental shelf and border security to trade routes and energy security, is shaped by the security needs of regional and global actors. The disagreements of regional actors on maritime jurisdiction areas and hydrocarbon reserves and the insolvency of sharing problems increase the potential of global actors to intervene in the region. This situation leads to the transformation of regional insecurity into global insecurity. Resolving regional problems is effective in reducing the intervention potential of global actors. Establishing regional security is an important factor in contributing to global security.

___

 • 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi. "1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi". Ankara: BM Enformasyon Merkezi UNIC, 2001.
 • Acer, Yücel. Doğu Akdeniz'de Deniz Yetki Alanları ve Türkiye-Libya Mutabakatı. İstanbul: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), 2019.
 • Al-Zawawy, M. Soliman. "ABD'nin Doğu Akdeniz Politikasının Temel Dinamikleri ve Sonuçları". Uluslararası Siyasette Doğu Akdeniz içinde, Editörler: İsmail Numan Telci, & Recep Yorulmaz, 283-302. Ankara: Ortadoğu Yayınları, 2020.
 • Ateş, Davut. Uluslararası Örgütler: Devletlerin Örgütlenme Mantığı. Bursa: Dora, 2017.
 • Avcı, H. İlker. "Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı: Yaşanan Krizler ve Etkileri". Diplomasi Araştırmaları Dergisi, 3,sy.1, (2021): 1-22.
 • Başeren, Sertaç Hami. Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı. İstanbul: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Yayınları (TÜDAV), 2010.
 • Baysoy, Emre. "Antik Dönem Doğu Akdeniz Jeopolitiği", Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 4, sy.8, (2015): 13-21.
 • Broodbank, Cyprian. The Making of The Middle Sea A History of the Mediterranean from the Beginning to the Emergence of the Classical World. London: Thames & Hudson, 2013.
 • Buzan, Barry. People, States, and Fear: An Agenda for International Security in the Post-Cold War Era. 2.bs. London: Harvester Wheatsheaf, 1991.
 • Clausewitz, Carl Von. On War, Translated by M. Howard and P. Paret. New Jersey: Princeton University Press, 1989.
 • Deloitte. Oil & Gas in Cyprus Where Potential Lies. Nicosia: Deloitte Limited, 2018.
 • Deutsch, Karl W. Political Community at the International Level: Problems of Definition and Measurement. New York: Doubleday Company, 1954.
 • Dougherty, James E. ve Pfaltzgraff, Robert L., Contending Theories of International Relations. New York, Harper Collins Publishers, 1990.
 • Ediger, Volkan., Devlen, Balkan., & Bingöl Mcdonald, Deniz. "Levant'ta Büyük Oyun: Doğu Akdeniz'in Enerji Jeopolitiği", Uluslararası İlişkiler, 9, sy.33, (2012): 73-92.
 • Glaser, Charles L. “Realizm”, Çağdaş Güvenlik Çalışmaları içinde, Editör: Alan Collins, çev. Nasuh Uslu, 13-27. İstanbul: Röle Akademik Yayıncılık, 2017.
 • Gorodeisky, Sonia. "State will earn around $50B in taxes by exporting gas to Europe. Israel Hayom: https://www.israelhayom.com/2022/06/27/state-will-earn-around-50b-in-taxes-by-exporting-gas-to-europe/, 2022.
 • Guthrie, Elton F., “The Crisis Concept in the Approach to the Problem of Personality”, Social Forces, 13, sy.3, (1935): 383-390.
 • Haas, Ernst B. Beyond the Nation-State: Functionalism and International Organization. California: Standford University Press, 1964.
 • Harris, William. Levant: Bir Kültürler Mozaiği. Çeviren: E. Ertürk. İstanbul: Literatür Yayınları, 2005.
 • Herz, John H. Political Realism and Political Idealism: A Study in Theories and Realities. Chicago: University of Chicago Press, 1951.
 • Johnson, Keith. "Putin’s Mediterranean Power Play in Syria". Foreign Policy: https://foreignpolicy.com/2015/10/02/putins-mediterranean-power-play-in-syria-navy-tartus-fleet/, 2015.
 • Jones, D. “Cyprus, Israel Define Sea Border for Energy Search.” Rigzone: https://www.rigzone.com/news/oil_gas/a/102276/cyprus_israel_define_sea_border_for_energy_search/?hmpn=1 2010.
 • Kalaycı, Rıdvan. “Türkiye’nin Doğu Akdeniz Politikası: Dışlanma ve Sınırlandırılmaya Karşı Hak Arayışı”, 21. Yüzyılda Türkiye’nin Ortadoğu Ülkeleri ve Büyük Güçlerle İlişkileri içinde, Editör: Rıdvan Kalaycı & İsmail Akdoğan, 415-462. Ankara: Orion Kitabevi, 2021.
 • Karagiannis, Emmanuel. "Shifting Eastern Mediterranean Alliances", Middle East Quarterly, 23, sy.2 (2016): 1-11. Karagöl, E. Tanas, & Özdemir, Büşra Zeynep. Türkiye'nin Enerji Ticaret Merkezi Olmasında Doğu Akdeniz'in Rolü. İstanbul: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), 2017.
 • Kökçam, Selami. “Libya'yla Yeni Muhtıra: Türk Şirketlere Hidrokarbon Yetkisi.” TRT Haber: https://www.trthaber.com/haber/dunya/libyayla-yeni-muhtira-turk-sirketlere-hidrokarbon-yetkisi-713376.html 2022.
 • Lika, Idlir. Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki Tehlikeli Oyunu. İstanbul: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), 2020.
 • Lindberg, Leon N. The Political Dynamics of European Economic Integration. Stanford: Stanford University Press, 1963.
 • Luciani, Giacomo. “The Economic Content of Security”. Journal of Public Policy 8, sy.2 (1989): 151-173. Oğurlu, Ebru. “Natural Gas In The Eastern Mediterranean: Means of Regional Integration or Disintegration?”. EUL Journal of Social Sciences, 8, sy.1 (2017): 35-49.
 • Ozan, Emre. "Doğu Akdeniz'de ABD-Rusya Rekabeti ve Türkiye'nin Güvenliği". Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, 4, sy.1 (2020): 159-188.
 • Özekin, M. Kürşad. "Doğu Akdeniz'de Değişen Enerji Jeopolitiği ve Türkiye", Güvenlik Stratejileri Dergisi, 16, sy.33 (2020): 1-51.
 • Rosecrance, Richard. The Rise of the Trading State: Commerce and Conquest in the Modern World. New York: Basic Books, 1986.
 • Roskin, Michael G. ve Berry, Nicholas O. Uluslararası İlişkiler: Uİ’nin Yeni Dünyası. Çeviren: Özlem Şimşek. Ankara: Adres Yayınları, 2014.
 • Stocker, James. "No EEZ Solution: The Politics of Oil and Gas in the Eastern Mediterranean". Middle East Journal, 66, sy.4, (2012): 579-597.
 • Telci, İsmail Numan. "İstikrarını Arayan Mısır'ın Enerji Siyaseti". Ortadoğu Analiz, 8, sy.72 (2016): 62-65.
 • Telci, İsmail Numan. "Mısır'ın Doğu Akdeniz Politikası", Uluslararası Siyasette Doğu Akdeniz içinde, Editörler: İsmail Numan Telci, & Recep Yorulmaz, 187-200. Ankara: Ortadoğu Yayınları, 2020.
 • Tziampiris, Aristotle. "The New Eastern Mediterranean as a Regional Subsystem", The New Eastern Mediterranean Theory, Politics and States in a Volatile Era içinde, Editörler: S. Litsas, & A. Tziampiris, 1-30. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2019.
 • Tziarras, Zenonas. “Israel-Cyprus-Greece: A Comfortable Quasi-Alliance”. Mediterranean Politics, 21, sy.3 (2016): 407-427.
 • USGS. "Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Levant Basin Province, Eastern Mediterranean". Denver: U.S. Geological Survey Fact Sheet 2010-3014. https://pubs.usgs.gov/fs/2010/3014/, 2010.
 • USGS. “Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Nile Delta Basin Province, Eastern Mediterranean”. Denver: U.S. Geological Survey Fact Sheet 2010-3027. https://pubs.usgs.gov/fs/2010/3027/, 2010.
 • Wiener, Antje ve Diez, Thomas, European Integration Theory. New York: Oxford University Press, 2009. Wolfers, Arnold. “ ’National Security’ as an Ambiguous Symbol”, Political Science Quarterly 67, sy. 4 (1952): 481-502.
 • Yaycı, Cihat. "Doğu Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Paylaşılması Sorunu ve Türkiye". Bilge Strateji, 4, sy.6 (2012): 1-70.
 • Yaycı, Cihat. Libya Türkiye’nin Denizden Komşusudur. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi, 2020.
 • Yılmaz, Emre. "Doğu Akdeniz'de Enerji Çıkmazı", SETA Perspektif, sy.188 (2018): 1-5.
 • Zachmann, Georg., ve Tagliapietra, Simone. "Egypt: The catalyst for a new Eastern Mediterranean gas hub?", bruegel: https://www.bruegel.org/blog-post/egypt-catalyst-new-eastern-mediterranean-gas-hub, 2015.